ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

48 (09-06) Bravčové výpečky

Sťažovateľ

fyzická osoba

Zadávateľ

Orkla Foods Česko a Slovensko a.s.

Médium

Etiketa produktu

Stav nálezu
Pozitívny nález
Ustanovenia kódexu:

čl. 26 ods. 1


Rada pre reklamu, Šustekova 51, 851 04 Bratislava

Arbitrážny nález
Arbitrážna komisia Rady pre reklamu (ďalej len „Komisia“) ako orgán Rady pre reklamu (ďalej len „Rada“) príslušný podľa článku 5, druhej hlavy I. časti Etického kódexu reklamnej praxe (ďalej len „Kódex“) postupom podľa čl. IV Rokovacieho poriadku Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu (ďalej len „Poriadok“) vydáva v súlade s čl. V ods. 1 a 2 Poriadku tento

n á l e z :

Etiketa produktu: „Bravčové výpečky“
zadávateľ: Orkla Foods Česko a Slovensko a.s.

je v rozpore

s ustanoveniami čl. 26 ods. 1 Kódexu.

Rada ako združenie etickej samoregulácie zaevidovala sťažnosť od fyzickej osoby, okres Dolný Kubín voči vizuálu etikety produktu – hotového jedla „Bravčové výpečky so špenátom a zemiakovými haluškami“. Podľa názoru sťažovateľa je ilustračná fotografia výrobku, použitá na obale zavádzajúca, pretože sa nezhoduje s tým, čo sťažovateľ našiel vo vnútri výrobku po jeho otvorení a uvedené podľa neho navodzuje dojem klamlivej reklamy. Sťažovateľ ďalej uvádza, že pokiaľ ide o návrh na servírovanie, podľa obrázkovej predlohy s troma kúskami mäsa jedlo takto nedokáže naservírovať ani špičkový kuchár. Podľa názoru sťažovateľa sa reálny obsah výrobku signifikantne líši od grafického znázornenia jedla na obale, z čoho usudzuje, že spotrebiteľ bol uvedený do omylu, a preto žiada Radu o posúdenie, či sa v tomto prípade jedná alebo nejedná o klamlivú reklamu.

Zadávateľ v rámci svojho stanoviska uvádza, že nesúhlasí so závermi sťažovateľa, že komunikácia na etikete výrobku je klamlivá a môže uviesť spotrebiteľov do omylu. Zadávateľ chce zdôrazniť, že etiketa výrobku obsahuje všetky informácie o produkte, ktoré vyžadujú príslušné všeobecne záväzné právne predpisy v oblasti potravinového práva, a to vrátane informácií o zložení výrobku. Z informácií na etikete výrobku vyplýva, že výrobok sa skladá zo špenátu (32%), bravčového mäsa (14%), cibule, repkového oleja, pšeničnej múky, vody, jedlej soli a sušeného cesnaku (0,1%). Na etikete výrobku je tiež uvedená informácia pre spotrebiteľa, že „obsah mäsa v čase spracovania je 14%. Časť pevnej zložky mäsa prechádza spracovaním do výrobku“. Z uvedeného zloženia výrobku je zrejmé, že výrobok obsahuje všetky zložky uvedené v jeho názve, a to v percentuálnom podiele uvedenom na etikete výrobku. K tvrdeniam sťažovateľa, že obal výrobku možno považovať za zavádzajúci zadávateľ uvádza, že pri fotografii na obale výrobku je uvedená poznámka, že ide o ilustračnú fotografiu a návrh na servírovanie. Z povahy veci teda vyplýva, že na etikete výrobku je umiestnená fotografia zložiek, z ktorých sa uvedený výrobok vyrába, prípadne zložiek, ktoré uvedený výrobok obsahuje, čo sú v tomto prípade zemiakové gnocchi, špenát a bravčové výpečky. Ilustračná fotografia, resp. návrh na servírovanie slúžia na informovanie spotrebiteľa o tom, čo príslušný výrobok, ktorý je potravinou, obsahuje, z čoho je vyrobený, prípadne ako môže byť daný výrobok použitý, preto je napríklad na obale kečupu obrázok rajčín, na obale kokosového oleja je vyobrazený kokosový orech a na obale mletého maku sú vyobrazené makové hlavičky a makový závin, pričom priemerný spotrebiteľ neočakáva, že v uvedenom balení nájde makový závin. Práve z tohto dôvodu, aby nedochádzalo k zavádzaniu spotrebiteľov sa však pri fotografiách na obale potravín uvádza, že ide o ilustračné fotografie, resp. návrh na servírovanie. Vzhľadom na uvedené skutočnosti sa preto zadávateľ domnieva, že etiketa výrobku a informácie na nej uvedené, vrátane ilustračnej fotografie, resp. návrhu na servírovanie sú v súlade s príslušnými právnymi predpismi a nie sú klamlivé ani zavádzajúce. Spotrebiteľ je navyše priamo na obale výrobku informovaný o tom, že časť pevnej zložky mäsa prechádza spracovaním do výrobku, čo sa stalo aj v tomto prípade. Zadávateľ taktiež poukazuje na to, že predmetný výrobok, tak ako je uvedené aj na jeho etikete, je „sterilizované hotové jedlo, konzerva“, taktiež sa na obale uvádza, že predmetný výrobok „nemusí ísť do chladničky“. V súlade so správnou výrobnou praxou pri úprave a spracovaní mäsa sa mäso spracúva pri teplote 120 °C, pričom pri takejto teplote musí byť mäso upravované 49 minút, čo zabezpečuje dlhšiu trvanlivosť výrobku (keďže výrobok je sterilizované hotové jedlo, konzerva) a jeho zdravotnú nezávadnosť aj pri izbovej teplote, keďže v prípade tohto výrobku nie je pred jeho otvorením potrebné skladovať ho v chladničke (na etikete sa preto uvádza informácia, že výrobok je potrebné skladovať v suchu pri teplote 0-28 °C). Spracovanie bravčového mäsa pri výrobe predmetného výrobku pri teplote 120 °C v trvaní 49 minút spôsobuje, že časť pevnej zložky mäsa prechádza do výrobku, na uvedenú skutočnosť je však spotrebiteľ upozornený priamo na etikete výrobku. Zadávateľ uvádza, že pri výrobe svojich produktov dôsledne dodržiava svoje receptúry vrátane gramáže všetkých zložiek svojich výrobkov a dôsledne tiež dodržiava správnu výrobnú prax. Dodržiavanie receptúr, výrobných postupov a správnej výrobnej praxe kontroluje spoločnosť na viacerých stupňoch kontroly. Na základe vyššie uvedeného má zadávateľ za to, že informácie uvedené na etikete predmetného výrobku, vrátane ilustračnej fotografie / návrhu na servírovanie nie sú klamlivé a nie sú pre spotrebiteľov zavádzajúce.

Popis reklamy:
Na prednej strane etikety produktu je vyobrazený pekáč, v ktorom sú mäsové výpečky, špenát a halušky s uvedením textu: „Ilustrační/Ilustračné foto; Návrh na servírovaní/ Návrh na servírovanie“; vyobrazená cibuľa, špenátový list a strúčik cesnaku. Súčasťou vizuálu je logo výrobcu, názov výrobku / pokrmu, gramáž a inštrukcie k skladovaniu, príprave a objemu. Spodná strana etikety (pozn. texty sú uvedené dvojjazyčne v slovenskom a českom jazyku) pozostáva z označenia produktu: „Bravčové výpečky so špenátom a zemiakovými gnocchi. Sterilizované hotové jedlo, konzerva.“ Pod ktorým je text v znení: „Viete, že…Hamé menu – trvanlivé jedlá uvarené z kvalitných surovín. Dlhšiu trvanlivosť zaručuje tepelné ošetrenie. Jedlá Hamé menu nie je potrebné skladovať v chladničke ani mrazničke. Praktický obal umožňuje nielen jednoduché ohrievanie, ale aj konzumáciu priamo z misky. Jedlá Hamé menu sú ideálne nielen na dovolenku a na cesty, ale aj do kancelárie. Využijete ich jednoducho všade, kde sa potrebujete rýchlo, ale zároveň dobre a kvalitne najesť.“ Nasledujú inštrukcie k postupu prípravy a podrobné údaje o zložení, vrátane informácie v znení: „Obsah mäsa v čase spracovania 14%. Časť pevnej zložky mäsa prechádza spracovaním do výrobku. Súčasťou etikety sú aj výživové údaje.

Názor Komisie:
Komisia preskúmala sťažnosť a dôkazový materiál a na základe skutočností, ktoré sú jej známe a z dostupných informácií dospela k týmto záverom:

V zmysle Kódexu reklama potravín musí pravdivo prezentovať vlastnosti potraviny vrátane veľkosti, tvaru, vzhľadu, použitého obalového materiálu, zloženia, trvanlivosti, obsahu, pôvodu, spôsobu výroby a prínosu pre výživu a zdravie spotrebiteľa, ako aj spôsobu usporiadania a prostredia, v ktorom sa potravina vystavuje; reklama nesmie zavádzať spotrebiteľa v žiadnej z uvedených vlastností potraviny (čl. 26 ods. 1 Kódexu). V danom prípade sa Komisia s námietkami sťažovateľa stotožnila. Dominantným výrazovým prostriedkom etikety produktu je vyobrazenie pokrmu – „bravčových výpečkov so špenátom a zemiakovými gnocchi“. Je pravdou, že zadávateľ pri predmetnom zobrazení jedla explicitne uvádza, že ide o ilustračnú foto; návrh na servírovanie. Uvedené vyobrazenie však nezodpovedá výslednej podobe a vizuálnej stránke produktu. Komisia akceptuje, že súčasťou etikety sú podrobné informácie o zložení produktu, vrátane percentuálneho podielu jednotlivých jeho zložiek a je si vedomá aj skutočnosti, že nakoľko ide o sterilizované hotové jedlo, konzervu, čo je taktiež uvedené na etikete, nemožno očakávať, že obsah produktu bude identicky zodpovedať pokrmu vyobrazenému v rámci etikety a samotný zadávateľ uvádza, že predmetný produkt prechádza špecifickým výrobným postupom, ktorý pravdepodobne ovplyvňuje aj vzhľad a konzistenciu výsledného jedla. Vo vzťahu k zobrazeniam produktov, ktoré sa vo výrobkoch nachádzajú Komisia uvádza, že je potrebné individuálne vyhodnocovať danú techniku zobrazovania s ohľadom na známosť a znalosť spotrebiteľov danej potraviny alebo jedla. Je zrejmé, že napríklad na kečupe sú zobrazené paradajky, ale priemerný spotrebiteľ neočakáva v obale paradajky. Rovnako ak by napr. v prípade kuracieho rezňa bolo na etikete znázornené kura je zrejmé, že ide o informáciu o aké mäso ide. V danom prípade však predmetný produkt je zobrazený ako hotové jedlo s oddeleným špenátom a mäsom, no v skutočnosti ide o zmiešané jedlo, ktoré si spotrebiteľ už nemôže oddeliť. Vyobrazenie pokrmu na etikete a využitá ilustračná fotografia, však túto podstatnú skutočnosť žiadnym spôsobom nezohľadňujú. Informácia, že dochádza pri spracovaní k tomu, že časť pevnej zložky mäsa prechádza do výrobku ešte nehovorí o tom, že produkt nie je spracovaný tak, že špenátová zložka je oddelená od mäsových kúskov, len hovorí o tom, že aj v špenáte sa nachádza mäsová zložka, čo môže byť významná informácia napríklad pre vegetariánov. Komisia má za to, že spôsob, akým je jedlo na etikete vyobrazené, resp. aká ilustračná fotografia je v rámci etikety využitá môže uviesť spotrebiteľa do omylu, práve vo vzťahu k spôsobu usporiadania pokrmu a možnosti napríklad nezjesť špenátovú časť a teda aj výslednej vizuálnej stránke jedla, ktorá je výrazne odlišná od predmetnej ilustračnej fotografie.

Na základe vyššie uvedeného Komisia hlasovaním rozhodla, že etiketa produktu: „Bravčové výpečky“, zadávateľa: Orkla Foods Česko a Slovensko a.s. je v rozpore s ustanovením čl. 26 ods. 1 Kódexu a sťažnosť sťažovateľa je opodstatnená.

Komisia preto v súlade s čl. V ods. 2 písm. b) bod v. Poriadku apeluje na zadávateľa reklamy, ktorý sa vyzýva k zmene alebo úprave posúdenej reklamy a k zamedzeniu jej ďalšieho šírenia.

Poučenie:
Zadávateľ reklamy alebo sťažovateľ môžu požiadať Radu o preskúmanie nálezu v lehote do troch pracovných dní od odoslania nálezu, len ak zaplatia poplatok a
a) vyšli najavo nové skutočnosti alebo dôkazy, ktoré mohli mať podstatný vplyv na posúdenie reklamy a nemohli sa v konaní uplatniť bez zavinenia osoby, ktorá o preskúmanie žiada,
b) namieta sa porušenie Poriadku alebo
c) namieta sa neoznámenie konfliktu záujmov niektorého člena Komisie.

Poplatok spojený s preskúmaním nálezu vo výške 30 EUR pre fyzickú osobu alebo 300 EUR pre právnickú osobu je potrebné uhradiť na č. účtu Rady: IBAN SK15 1100 0000 0026 2210 7629. Variabilný symbol: číslo sťažnosti uvedené v záhlaví tohto nálezu.

Preskúmanie nálezu na základe žiadosti zadávateľa:
Zadávateľ v lehote na podanie žiadosti o preskúmanie požiadal 1.2.2023 Radu o preskúmanie nálezu z 19.1.2023 a uhradil administratívny poplatok.

V žiadosti o preskúmanie nálezu, zadávateľ o.i. uvádza, že pri všetkých svojich aktivitách spoločnosť vynakladá veľké úsilie, aby boli všetky jej aktivity vždy v súlade s príslušnými právnymi predpismi, ktoré sa na tieto aktivity vzťahujú a takýmto spôsobom postupuje aj pri označovaní svojich výrobkov. Zadávateľ má za to, že predmetný arbitrážny nález porušuje Rokovací poriadok, a to konkrétne čl. IV ods. 6 Rokovacieho poriadku, v zmysle ktorého „komisia môže posúdiť reklamu podľa všetkých ustanovení Kódexu a nie je viazaná obsahom sťažnosti.“
Zadávateľ sa domnieva, že nález vydaný Komisiou porušuje vyššie uvedené ustanovenie Rokovacieho poriadku a súčasne je porušením pravidiel ustanovených Kódexom, a to predovšetkým ustanovenia čl. 10 ods. 2 Kódexu, podľa ktorého „reklama musí byť pravdivá, slušná a čestná“ a čl. 10 ods. 3 3 Kódexu, podľa ktorého „reklama musí byť pripravovaná s pocitom zodpovednosti voči spotrebiteľovi.“ Zadávateľ má za to, že záver uvedený v náleze Komisie, t.j., že vyobrazenie produktu na etikete môže uviesť spotrebiteľov do omylu „práve vo vzťahu k spôsobu usporiadania pokrmu a možnosti napríklad nezjesť špenátovú časť a teda aj výslednej vizuálnej stránke jedla, ktorá je výrazne odlišná od predmetnej ilustračnej fotografie“, je v rozpore s Kódexom všeobecne a vyššie citovanými ustanoveniami čl. 10 ods. 2 a 3 Kódexu. Etiketa predmetného výrobku má takúto podobu práve z dôvodu, aby bol spotrebiteľ od začiatku informovaný o najdôležitejších zložkách výrobku, ktoré výrobok obsahuje, t.j. o tom, že tento výrobok pozostáva z bravčových výpečkov, špenátu a zemiakových gnocchi ako jeho najdôležitejších zložiek. Možnosť nezjesť napríklad špenátovú časť, na ktorú poukazuje v náleze Komisia a ktorá je v dôsledku finálnej podoby (spracovania) produktu v podstate nemožná, je podľa názoru zadávateľa od začiatku vylúčená, pričom však táto skutočnosť je zrejmá už z informácií uvedených na etikete výrobku, kde je spotrebiteľ výslovne upozornený na to, že časť pevnej zložky mäsa prechádza spracovaním do výrobku. Zadávateľ zdôrazňuje, že etiketa výrobku bola pripravovaná s pocitom zodpovednosti voči spotrebiteľovi a práve z tohto dôvodu sú na etikete vyobrazené hlavné zložky výrobku – špenát, gnocchi a bravčové výpečky; ako uvádza zadávateľ týmto spôsobom postupovala spoločnosť preto, aby spotrebiteľ už pri letmom pohľade na predmetný výrobok dostal informáciu, z čoho toto hotové jedlo pozostáva. Ak by boli na etikete zobrazené všetky zložky zmiešané, mohlo by sa stať práve to, čo naznačuje Komisia, a teda, že by si výrobok kúpil práve vegetarián.
Zadávateľ v žiadosti poukazuje na to, že je bežnou praxou v odbore, osobitne však pri spracovaných výrobkoch a hotových jedlách, že na etikete alebo obale výrobku sú vyobrazené najdôležitejšie zložky výrobkov oddelené, čo slúži práve na to, aby už pri pohľade na ilustračnú fotografiu výrobku získal spotrebiteľ predstavu, čo výrobok obsahuje a aby vedel spraviť kvalifikované rozhodnutie, či si výrobok kúpi alebo nie. Takéto vyobrazenie výrobku a jeho najdôležitejších zložiek sa používa okrem iného aj z dôvodu, že pri nákupe hotových jedál sa spotrebitelia rozhodujú spravidla rýchlejšie a spontánnejšie a takéto vyobrazenie výrobku a jeho základných zložiek im poskytuje rýchlu informáciu o tom, či výrobok neobsahuje nejakú zložku (potravinu), ktorú nemôže jesť, prípadne ktorú vyslovene nechcú (napr. mäso pri vegetariánoch) alebo ktorú napríklad nemajú radi (olivy, paprika a pod.). Pre ilustráciu zadávateľ príkladmo uvádza fotografie takýchto výrobkov na trhu. Zadávateľ sa domnieva, že ak by na etikete výrobku boli zložky zmiešané (v tomto prípade ak by boli na etikete zmiešané bravčové výpečky a špenát), takéto vyobrazenie by viedlo k tomu, že spotrebiteľ by mohol byť uvedený do omylu v tom, z čoho toto hotové jedlo pozostáva. Zadávateľ má za to, že zmiešanie oboch zložiek na etikete by tak išlo na úkor informovania spotrebiteľa ohľadne najdôležitejších zložiek výrobku. Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti sa zadávateľ preto domnieva, že etiketa výrobku a informácie na nej uvedené, vrátane ilustračnej fotografie, resp. návrhu na servírovanie sú v súlade s príslušnými právnymi predpismi a nie sú klamlivé a nie sú pre spotrebiteľa zavádzajúce.

Dotknutá osoba (sťažovateľ) vo svojom stanovisku k výzve na vyjadrenie sa k žiadosti o preskúmanie nálezu, o.i. uvádza, že po zakúpení dvoch balení výrobku (nemôže sa preto jednať o náhodu, že išlo o výnimočné balenie) a ich naservírovaní sťažovateľ intuitívne skonštatoval, že obrázok výrobku na obale je signifikantne odlišný od skutočnosti na tanieri. Sťažovateľ taktiež uvádza, že rozumie tomu, že ak sa jedná o “Ilustračnú fotografiu”, táto sa môže viac menej od reality líšiť. V tomto prípade je však podľa názoru sťažovateľa ten rozdiel už zavádzajúci. Za úplne irelevantnú považuje sťažovateľ aj zmienku o tom, že sa jedná aj o “Návrh na servírovanie” a uvádza, že podľa obrázkovej predlohy to nedokáže takto naservírovať ani špičkový kuchár. Sťažovateľ ďalej uvádza, že sa s podnetom obrátil aj priamo na výrobcu a tiež, že po zakúpení prakticky rovnakého výrobku od iného výrobcu reklama v primeranej miere zodpovedá skutočnosti (oba výrobky boli kupované v zníženej akciovej cene).

Dozorný výbor preskúmal dňa 06. 02. 2023 žiadosť o preskúmanie nálezu, vyjadrenie dotknutej osoby a dôkazový materiál a na základe skutočností, ktoré sú mu známe a z dostupných informácií dospel k týmto záverom:

V zmysle čl. IV ods. 12 písm. a) až c) Rokovacieho poriadku môže zadávateľ požiadať o preskúmanie nálezu v prípadoch, ak vyšli najavo nové skutočnosti alebo dôkazy, ktoré mohli mať podstatný vplyv na posúdenie reklamy a nemohli sa v konaní uplatniť bez zavinenia osoby, ktorá o preskúmanie žiada, namieta sa porušenie Poriadku alebo ak sťažovateľ namieta neoznámenie konfliktu záujmov niektorého člena Komisie.

Zadávateľ v rámci žiadosti o preskúmanie nálezu uvádza viacero skutočností, v zmysle ktorých by malo podľa jeho názoru dôjsť k opätovnému posúdeniu uvedenej reklamy a prehodnoteniu záverov Komisie. Dozorný výbor však v rámci žiadosti žiadnu z uvedených skutočností nevyhodnotil ako novú, resp. takú ktorá v čase posudzovania reklamy Komisii nebola známa, a ktorá by mohla mať podstatný vplyv na posúdenie reklamy. Zadávateľ v žiadosti prevažne komentuje rozhodnutie Komisie a vyjadruje svoj postoj a názor k rozhodnutiu. Súčasťou však nie sú nové dôkazy, ktoré sa nemohli v konaní uplatniť bez zavinenia osoby, ktorá o preskúmanie žiada.
Zadávateľ má za to, že arbitrážny nález porušuje Poriadok, a to konkrétne čl. IV. ods. 6, v zmysle ktorého „komisia môže posúdiť reklamu podľa všetkých ustanovení Kódexu a nie je viazaná obsahom sťažnosti“ a súčasne je porušením pravidiel ustanovených Kódexom, konkrétne čl. 10 ods. 2 a 3. Dozorný výbor sa s uvedenou námietkou zadávateľa nestotožnil.
V zmysle Kódexu, ak Kódex neupravuje osobitne alebo špecificky príslušnú oblasť reklamy, posúdi sa reklama podľa základných požiadaviek na reklamu a v súlade s ratiom Kódexu ako celku (čl. 8 ods. 1 Kódexu). Pri posudzovaní Komisia na uvedené pravidlo prihliadala, a konštatovala porušenie špecifického etického pravidla pre reklamu, ktoré je príslušné pre reklamu potravín. Dozorný výbor sa taktiež nedomnieva, že vydaný nález a rozhodnutie Komisie porušujú pravidlá, ktoré sú ustanovené Kódexom. Z odôvodnenia rozhodnutia Komisie je zrejmé, na základe čoho Komisia dospela k rozhodnutiu, resp. z neho vyplýva, čo konkrétne Komisia vo vzťahu k etickej a zodpovednej komunikácii potravín považuje v predmetnom prípade za porušenie Kódexu.
Dozorný výbor nezistil, že by reklamu posudzoval niektorý člen Komisie v konflikte záujmu.

S ohľadom na tieto skutočnosti Dozorný výbor nezistil žiadne dôvody na opätovné posúdenie reklamy, a preto v súlade s čl. IV ods. 14 Rokovacieho poriadku arbitrážny nález vydaný 19. 01. 2023 nadobudol účinnosť dňom preskúmania nálezu Dozorným výborom, t.j. 06.02.2023.

V Bratislave dňa 06. 02. 2023

Mária Tóthová Šimčáková

predsedníčka Komisie

 

Scroll to Top