ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

06 (04-02) Ste odvážnejší, ako si myslíte

Sťažovateľ

Fyzická osoba

Zadávateľ

Slovenská sporiteľňa, a.s.

Médium

TV spot

Stav nálezu
Negatívny nález

Rada pre reklamu, Šustekova 51, 851 04 Bratislava

Arbitrážny nález
Arbitrážna komisia Rady pre reklamu (ďalej len „Komisia“) ako orgán Rady pre reklamu (ďalej len „Rada“) príslušný podľa článku 5, druhej hlavy I. časti Etického kódexu reklamnej praxe (ďalej len „Kódex“) postupom podľa čl. IV Rokovacieho poriadku Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu (ďalej len „Poriadok“) vydáva v súlade s čl. V ods. 1 a 2 Poriadku tento

n á l e z :

TV spot: „Ste odvážnejší, ako si myslíte“
Zadávateľa: Slovenská sporiteľňa, a.s.    

nie je v rozpore 

s ustanoveniami Kódexu.

Rada ako združenie etickej samoregulácie zaevidovala sťažnosť od fyzickej osoby, okres Bratislava voči TV spotu „Ste odvážnejší ako si myslíte“, zadávateľa Slovenská sporiteľňa, a.s. Sťažovateľ považuje reklamu za nevhodnú a strašidelnú pre deti a uvádza, že odkedy si syn, ktorý má 6 rokov pozrel reklamu s monštrom, nevie spávať a veľmi sa bojí. Reklama a monštrum vyzerajú podľa sťažovateľa nevhodne, strašidelne a hororovo. V reklame monštrum naháňa chlapca, ktorý pred ním uteká, rozhadzuje a ničí všetko okolo seba. Sťažovateľ upozorňuje na skutočnosť, že reklama je vysielaná počas dňa, keď televíziu pozerajú aj malé deti, a preto sťažovateľ žiada o prešetrenie reklamy vzhľadom k maloletým deťom.

Zadávateľ vo svojom stanovisku o.i. uvádza, že predmetný reklamný spot je súčasťou kampane zadávateľa „Face your fears“ – Postav sa svojmu strachu, prostredníctvom ktorej chce zadávateľ motivovať ľudí a povzbudzovať ich v prekonávaní svojich obáv či strachu. Nejedná sa teda o reklamu na konkrétny produkt zadávateľa ako banky, ale o jeho snahu povzbudiť ľudí v prekonaní samého seba. Celkovo reklama spĺňa požiadavky kladené na ňu všeobecne záväznými právnymi predpismi upravujúcimi oblasť reklamy, a to najmä zákonom č. 147/2001 Z. z. o reklame a o zmene a doplnení niektorých zákonov (Zákon o reklame) a etickým kódexom reklamnej praxe (Kódex). V zmysle všeobecných požiadaviek na reklamu podľa ust. § 3 ods. 1 Zákona o reklame platí, že táto nesmie (okrem iného) propagovať násilie, vandalizmus, vulgárnosť a navádzať na protiprávne konanie alebo s ním vyjadrovať súhlas a taktiež nesmie zneužívať dôveru maloletých osôb, najmä podnecovať správanie, ktoré môže ohroziť ich zdravie, psychický vývin alebo morálny vývin či ich zobrazovať v nebezpečných situáciách. Zadávateľ je toho názoru, že žiadna z opísaných situácií nie je v spomínanom spote prítomná, spot v žiadnom prípade nepropaguje, ani násilie, ani vandalizmus, nepodnecuje maloletých k správaniu ohrozujúcemu ich vývin. Práve naopak. Spot pôsobí inšpiratívne a motivačne, keď nabáda k prekonaniu samého seba, resp. vlastných obáv. Smerovanie spotu tomu zodpovedá, hlavný hrdina sa spočiatku zľakne, istý motív strachu teda prítomný je, následne ale hlavný hrdina prekoná sám seba, prekoná svoj strach a obavy a postaví sa im čelom.
Motívom reklamy je prekonanie každodenného strachu, ktorý zažívajú denne všetci, nielen deti a ktorý má rôzne podoby. Zadávateľ je preto názoru, že reklama má povzbudzujúcu povahu. Z doručenej sťažnosti je zrejmé, že sťažovateľka namieta výlučne zobrazenie animovanej „príšery“, ktorá podľa nej pôsobí „strašidelne ba hororovo“. S uvedeným tvrdením nie je možné súhlasiť. Zadávateľ uvádza, že pri tvorbe reklamného spotu dôsledne dodržiaval jednotlivé etické zásady vyplývajúce z Kódexu. Zadávateľ veľmi citlivo pristupoval k tvorbe spotu, s patričným pocitom zodpovednosti, a to najmä vo vzťahu k maloletým osobám. Už v procese výroby sa zaoberal možnými prípadnými rozpormi s Kódexom, ktoré však neboli identifikované. K tomuto záveru dospel zadávateľ nielen po zohľadnení vizuálnej stránky reklamy, ale aj reklamy ako celku a celého jej posolstva. V neposlednom rade pri posudzovaní reklamného spotu zadávateľ zohľadnil programy určené pre maloletých divákov a vychádzal zo zaužívaného zobrazovania jednotlivých postáv, ich vlastností a správania. Zobrazenie „príšery“ sa nevymyká dnes už bežným štandardom grafického zobrazenia obdobných postáv v programoch určených pre maloletých. „Príšera“ nie je nebezpečná ani nie je násilná voči hlavnému hrdinovi. To sa však nedá povedať o značnom množstve postáv a hrdinov v detských programoch, ktorí si navzájom ubližujú, sú voči sebe násilní a tešia sa keď ublížia inej postave. Nehovoriac o dialógoch, ktoré tieto postavy v niektorých situáciách vedú. Typickým príkladom je známa rozprávka o kocúrovi a myši, alebo obľúbený vianočný film o chlapcovi, ktorého rodina zabudla doma. Žiaden takýto motív v spote však nie je prítomný. Zadávateľ si je vedomý, že úlohou Rady pre reklamu nie je posudzovať vhodnosť obsahu jednotlivých programov, ale jej úlohou je posudzovať výlučne reklamu. Zadávateľ však považuje za potrebné poukázať na tento paradox. Z reklamného spotu je ľahko rozlíšiteľné, že „príšera“ nie je reálna ale fiktívna. To sa stane zrejmým v momente, keď sa chlapec postaví svojmu strachu a animovaná „príšera“ sa zmení na reálneho psa. Istý motív strachu prítomný je, no posolstvo reklamného spotu sa nesie v duchu prekonávania prekážok a viery v pozitívnu budúcnosť. Tomu korešponduje hovorené slovo spotu a zvolená hudba. Práve vďaka tomuto sa celý reklamný spot nesie v pozitívnom duchu. Zadávateľ si zároveň dovoľuje uviesť, že zaradenie reklamného spotu vopred konzultoval aj s televíznymi vysielateľmi. Jeden z vysielateľov odporučil spot zaradiť do vysielania relácií určených len pre vekovú kategóriu 12+. Tento spot do vysielania zadávateľ nasadil podľa tohto odporúčania u všetkých vysielateľov. Aj táto skutočnosť potvrdzuje fakt, že zadávateľ postupoval veľmi citlivo a obozretne, vedomý si toho, že jeho reklamy sú vysielané aj počas dňa. Na druhej strane samotná skutočnosť, že je program vysielaný počas dňa automaticky neznamená, že je určený divákom všetkých vekových kategórií, čo podčiarkuje aj odporúčanie televíznych vysielateľov a zaradenie reklamného spotu do programov 12+. K programom 12+ môžu byť zaraďované programové zložky zodpovedajúce tejto vekovej kategórii. Následne je už na samotných rodičoch maloletých detí, či sa budú riadiť odporúčaniami alebo nie. Nie je v možnostiach a ani schopnostiach zadávateľa urobiť viac ako učinil, keď sa navyše riadil aj konkrétnymi odporúčaniami. Zohľadňujúc uvedené je zrejmé, že zadávateľ postupoval obozretne, berúc do úvahy svoju zodpovednosť za reklamu. Reklamný spot nezneužíva dôveru žiadneho subjektu ani nezobrazuje hlavného hrdinu v nebezpečnej či akejkoľvek inej nevhodnej situácii. Zadávateľ venoval náležitú pozornosť Kódexu a jednotlivým jeho ustanoveniam. Zobrazenie „príšery“ sa nevymyká z rámca bežného zobrazovania postáv v programoch určených pre deti a mládež.

Popis reklamy:
Reklamný spot „Ste odvážnejší, ako si myslíte“ začína pohľadom na chlapca, ktorý si kreslí príšeru vedľa matematických úloh. Sedí na lavičke na ihrisku, kde sa iné deti hrajú. Spoza rodinných domov vybehne „príšera“, ktorej sa sprvoti deti zľaknú a utekajú. Príšera beží smerom k deťom, cestou ničí všetko, čo jej príde do cesty. Chlapec sa ocitne sám zoči voči „príšere“, ale jeho prvotný strach sa razom mení. Príšera spustí rev na chlapca a mení sa aj jej výraz. Chlapec naberie odvahu a postaví sa „príšere“ – svojmu strachu, opätuje jej zvuk. Príšera sa akoby zľakne, prestane kričať a mení sa aj jej výraz. Chlapec povie „sadni“ a záber sa posúva z fiktívnej scény do reálneho prostredia ihriska, v ktorom sa príšera mení na obyčajného psa. V tomto okamihu zaznieva príjemným, milým a povzbudzujúcim hlasom motto celého spotu „Ste odvážnejší, ako si myslíte!“, sprevádzaný headlinom: Budúcnosť je vaša. Slovenská sporiteľňa.

Názor Komisie:
Komisia preskúmala sťažnosť a dôkazový materiál a na základe skutočností, ktoré sú jej známe a z dostupných informácií dospela k týmto záverom:

V zmysle Kódexu musí byť reklama pripravená s pocitom zodpovednosti voči spotrebiteľom (čl. 10 ods. 3 Kódexu). Ako uvádza zadávateľ, predmetný reklamný spot je súčasťou kampane „Face your fears“ – Postav sa svojmu strachu, cieľom ktorej je motivovať ľudí a povzbudzovať ich v prekonávaní svojho strachu, či obáv. Zvolenému komunikačnému posolstvu zodpovedá aj reklamný príbeh. Komisia sa nedomnieva, že motív a jeho celkové spracovanie v rámci reklamy by boli neetické. Naopak v tomto prípade má Komisia za to, že využívanie myšlienky postavenia sa svojmu strachu a prekonávať svoje obavy bolo spracované eticky. V reklame si pomáhame formou tzv. desenzitizácie, keďže v psychike človeka existujú naraz dve tendencie. Preto je možné navodiť uvoľnenie ako pozitívnu emóciu a neposilňovať rozvoj negatívnej úzkosti a strachu, ktoré sú v reklame redukované na únosnú mieru (v rámci deja reklamy sa príšera zmení na psa). Poukázanie na zníženie citlivosti jedinca voči situáciám, ktoré v ňom vyvolávajú strach alebo úzkosť, vypestovaním iných reakcií ako únik, či prepadnutie strachu je bežnou psychologickou technikou zvládania a prekonávania strachu, a to nielen u dospelej populácie, ale aj u detí a mladistvých.
Je pravdou, že hlavným hrdinom je chlapec, ktorý je zobrazený aj na pozadí situácie, v ktorej ho naháňa „príšera“. Komisia je však toho názoru, že uvedená scéna ako aj vyobrazenie samotnej „príšery“ nie sú hororové ani desivé, resp. vyobrazenia využité v reklame sú v kontexte komunikačného posolstva primerané a Komisia sa nedomnieva, že reklama by napríklad u detí, či maloletých mohla viesť k neprimeranej reakcii. Reklama neobsahuje také zobrazenia, ktoré by boli vyslovene strašidelné, či desivé alebo pre deti a maloletých neznáme z iných bežných zobrazení alebo iným spôsobom nevhodné. Záver reklamy navyše veľmi jednoznačne a pozitívne odhaľuje pointu reklamného príbehu – hlavný hrdina prekoná svoje obavy, svoj strach a postaví sa im čelom, „príšera“ sa mení na psa a reklama má povzbudzujúci a pozitívny charakter. Samotný spot bol zároveň nasadený do vysielania v rámci programov určených pre deti vo veku 12+ rokov, a teda bol odvysielaný v rámci programovej zložky zodpovedajúcej tejto vekovej kategórii, ktorá vzhľadom na svoje skúsenosti a znalosti vie reklamu správne interpretovať, a to bez ohľadu na skutočnosť, že reklama nie je primárne zameraná na maloletých. Komisia má za to, že reklama bola pripravovaná s pocitom zodpovednosti voči spotrebiteľom, vrátane detí a maloletých a nie je neetická.

Na základe vyššie uvedeného Komisia hlasovaním rozhodla, že TV spot: „Ste odvážnejší, ako si myslíte“, zadávateľa: Slovenská sporiteľňa, a.s. nie je v rozpore s ustanoveniami Kódexu a sťažnosť sťažovateľa nie je opodstatnená. 

Poučenie:
Zadávateľ reklamy alebo sťažovateľ môžu požiadať Radu o preskúmanie nálezu v lehote do troch pracovných dní od odoslania nálezu, len ak zaplatia poplatok a
a) vyšli najavo nové skutočnosti alebo dôkazy, ktoré mohli mať podstatný vplyv na posúdenie reklamy a nemohli sa v konaní uplatniť bez zavinenia osoby, ktorá o preskúmanie žiada,
b) namieta sa porušenie Poriadku alebo
c) namieta sa neoznámenie konfliktu záujmov niektorého člena Komisie.

Poplatok spojený s preskúmaním nálezu vo výške 30 EUR pre fyzickú osobu alebo 300 EUR pre právnickú osobu je potrebné uhradiť na č. účtu Rady: IBAN SK15 1100 0000 0026 2210 7629. Variabilný symbol: číslo sťažnosti uvedené v záhlaví tohto nálezu.

 

V Bratislave dňa 20. 04. 2023

 

Mária Tóthová Šimčáková
predsedníčka Komisie

Scroll to Top