ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

07 (04-03) Single dievčatá z okolia

Sťažovateľ

Fyzická osoba

Zadávateľ

IntermaxGroup AG    

Médium

Internetová reklama (banner)

Stav nálezu
Negatívny nález

Rada pre reklamu, Šustekova 51, 851 04 Bratislava

Arbitrážny nález
Arbitrážna komisia Rady pre reklamu (ďalej len „Komisia“) ako orgán Rady pre reklamu (ďalej len „Rada“) príslušný podľa článku 5, druhej hlavy I. časti Etického kódexu reklamnej praxe (ďalej len „Kódex“) postupom podľa čl. IV Rokovacieho poriadku Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu (ďalej len „Poriadok“) vydáva v súlade s čl. V ods. 1 a 2 Poriadku tento

n á l e z :

Internetová reklama (banner): „Single dievčatá z okolia“
Zadávateľa: IntermaxGroup AG    

nie je v rozpore 

s ustanoveniami Kódexu.

Rada ako združenie etickej samoregulácie zaevidovala sťažnosť od fyzickej osoby, okres Bratislava internetovému banneru, ktorý propaguje zoznamovací portál www.sympatie.sk. Sťažovateľ poukazuje na hlavný text v reklame v znení: „Single dievčatá z okolia“, z ktorého podľa sťažovateľa vyplýva, že inzerované sú len „single dievčatá“. Žena je tu podľa sťažovateľa ponúkaná. Súčasťou námietok sťažovateľa je tiež označenie „dievča“, ktoré môže navádzať na zločin „groomingu“ (pozn. pestovanie si vzťahu a budovanie dôvery medzi sexuálnym predátorom a jeho obeťou) a vytvárať dojem, že ide o neškodné a nezáväzné konanie bez dôsledkov. Sťažovateľ má taktiež za to, že text reklamného sloganu je znevažujúci a vulgárny (podobné slogany sa nachádzajú podľa sťažovateľa na reklamách na verejné domy) navodzujúceho atmosféru legálnosti obchodu so ženami a majúceho znaky mizogýnneho jazyka – žena je objekt, muž je subjekt.

Zadávateľ svoje stanovisko k sťažnosti Rade nedoručil.

Popis reklamy:
Vizuál reklamy zobrazuje mladú ženu, ktorá sedí na lavičke. Súčasťou je headline v znení: „Single dievčatá z okolia“ a „najväčší zoznamovací portál 2023“ s odkazom na web stránku portálu.

Názor Komisie:
Komisia preskúmala sťažnosť a dôkazový materiál a na základe skutočností, ktoré sú jej známe a z dostupných informácií dospela k týmto záverom:

V zmysle Kódexu reklama nesmie obsahovať také tvrdenia, výrazy alebo zobrazenia, ktoré by porušovali všeobecné normy slušnosti a ani nesmie obsahovať prvky znižujúce ľudskú dôstojnosť. Vo vzťahu k zobrazeniu ženy alebo muža v reklame sa treba vyvarovať takým zobrazeniam, ktoré pôsobia sexisticky, diskriminačne, urážlivo alebo ponižujúco s ohľadom na celkové stvárnenie reklamy (čl. 11 ods. 1 písm. b) Kódexu). Účelom reklamy je v danom prípade propagácia zoznamovacieho portálu. Dominantným výrazovým prostriedkom reklamy je zobrazenie ženy v kontexte headlinu „Single dievčatá z okolia“. Komisia nepovažuje predmetnú reklamu za neetickú a má za to, že vizuál reklamy a jej celkové spracovanie neobsahuje zobrazenia ani výrazové prostriedky, ktoré by porušovali všeobecné normy slušnosti alebo mravnosti, či znižovali ľudskú dôstojnosť. Modelka nie je v reklame stvárnená a vyobrazená ako sexuálna atrakcia. Zobrazenie modelky je decentné a v kontexte služby, ktorá je propagovaná. Komisia sa taktiež nedomnieva, že reklama, vrátane jej textovej časti vytvára dojem, že žena je „ponúkaná“ napr. ako tovar. V reklame je explicitne uvedené, že predmetom komunikácie je zoznamovací portál, a teda priestor, v rámci ktorého môžu ľudia nadväzovať vzťahy, zoznamovať sa a Komisia sa nedomnieva, že reklama navodzuje atmosféru „obchodu so ženami“, či navádza na iné nelegálne alebo neetické konanie.

Na základe vyššie uvedeného Komisia hlasovaním rozhodla, že internetová reklama (banner): „Single dievčatá z okolia“, zadávateľa: IntermaxGroup AG nie je v rozpore s ustanoveniami Kódexu a sťažnosť sťažovateľa nie je opodstatnená. 

Poučenie:
Zadávateľ reklamy alebo sťažovateľ môžu požiadať Radu o preskúmanie nálezu v lehote do troch pracovných dní od odoslania nálezu, len ak zaplatia poplatok a
a) vyšli najavo nové skutočnosti alebo dôkazy, ktoré mohli mať podstatný vplyv na posúdenie reklamy a nemohli sa v konaní uplatniť bez zavinenia osoby, ktorá o preskúmanie žiada,
b) namieta sa porušenie Poriadku alebo
c) namieta sa neoznámenie konfliktu záujmov niektorého člena Komisie.

Poplatok spojený s preskúmaním nálezu vo výške 30 EUR pre fyzickú osobu alebo 300 EUR pre právnickú osobu je potrebné uhradiť na č. účtu Rady: IBAN SK15 1100 0000 0026 2210 7629. Variabilný symbol: číslo sťažnosti uvedené v záhlaví tohto nálezu.

 

V Bratislave dňa 20. 04. 2023

 

 

Mária Tóthová Šimčáková
predsedníčka Komisie

 

Scroll to Top