ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

09 (04-05) Meranie zraku zdarma

Sťažovateľ

Fyzická osoba

Zadávateľ

GRANDOPTICAL SLOVAKIA, s.r.o.   

Médium

On-line reklama (newslwtter, web stránka)

Stav nálezu
Negatívny nález

Rada pre reklamu, Šustekova 51, 851 04 Bratislava

Arbitrážny nález
Arbitrážna komisia Rady pre reklamu (ďalej len „Komisia“) ako orgán Rady pre reklamu (ďalej len „Rada“) príslušný podľa článku 5, druhej hlavy I. časti Etického kódexu reklamnej praxe (ďalej len „Kódex“) postupom podľa čl. IV Rokovacieho poriadku Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu (ďalej len „Poriadok“) vydáva v súlade s čl. V ods. 1 a 2 Poriadku tento

n á l e z :

On-line reklama (reklama zasielaná e-mailom, web stránka zadávateľa): „Meranie zraku zdarma“
Zadávateľa: GRANDOPTICAL SLOVAKIA, s.r.o.    

nie je v rozpore 

s ustanoveniami Kódexu.

Rada ako združenie etickej samoregulácie zaevidovala sťažnosť od fyzickej osoby, okres Bratislava voči reklamnému e-mailu, v rámci ktorého bola komunikovaná špeciálna ponuka optiky Grand Optical na meranie zraku zdarma. Sťažovateľ uvádza, že po kliknutí na odkaz v reklamnom maile bol presmerovaný na web stránku spoločnosti, kde bolo uvedené, že meranie zraku zdarma je podmienené nákupom nových okuliarov, inak je spoplatnené sumou 25€.

Zadávateľ v rámci svojho stanoviska uviedol, že aktuálne prebiehajúca akcia „Meranie zraku zdarma“ je skutočne zdarma a bez akýchkoľvek podmienok. Na webovej stránke však podľa vyjadrení zadávateľa omylom zostal text k bežnému, neakciovému meraniu zraku, ktoré je zdarma len v prípade zakúpenia dioptrických okuliarov alebo kontaktných šošoviek a v opačnom prípade je spoplatnené sumou 25€. Zadávateľ priložil kompletné obchodné podmienky predmetnej akcie, ktoré sú k nahliadnutiu aj na webových stránkach zadávateľa, kde je vyslovene napísané, že meranie zraku zdarma nie je počas doby trvania akcie podmienené nákupom. Zároveň zadávateľ priložil aj print screen z časti stránky, voči ktorej namietal sťažovateľ, v ktorej je pôvodný text upravený novým textom, súladným s podmienkami akcie.

Popis reklamy:
Reklamný e-mail s predmetom „Meriame zrak zadarmo“, obsahuje „rozmazaný“ vizuál s vyobrazením okuliarov, na ktorom je headline v znení: „Nepodceňujte meranie zraku“, pod ktorým je text v znení: „Náš zrak vystavujeme neustálej námahe, pritom neriešená očná chyba môže spôsobovať značné zdravotné problémy. Je preto dôležité nechávať si zrak pravidelne kontrolovať. Myslíme na Vás a Vaše oči, a tak sme sa rozhodli celý apríl merať zrak úplne zadarmo.“ Pod textom je interaktívny odkaz „Objednať sa na meranie“, po kliknutí na ktorý je užívateľ presmerovaný na web stránku zadávateľa.

Propagácia akcie na web stránke zadávateľa:
K predmetnej akcii uvádzal zadávateľ na svojej webovej stránke nasledovné:
„Mimoriadna akcia! Akcia Meranie zraku zadarmo bez podmienky nákupu platí iba pre zákazníkov, ktorí sa objednajú na meranie v termíne od 1. 4. do 30. 4. 2023. Ďalšie pravidlá akcie: Akcie sa môžu zúčastniť všetci zákazníci, ktorí si prídu do GrandOptical nechať zmerať zrak od 1. 4. do 30. 4. 2023. Meranie je úplne zadarmo a nie je podmienené nákupom. V prípade, že u zákazníka zistíme v priebehu merania zraku ochorenie alebo nejaký iný problém, odporučíme zákazníka na návštevu a vyšetrenie k svojmu očnému lekárovi. Každý zákazník obdrží výsledok merania, ktoré si môže odniesť so sebou a použiť ako vstupný podklad pre očné vyšetrenie u lekára. Podľa výsledkov merania zistíme, čo zákazník potrebuje pre korekciu zraku, a odporučíme, aké sú možnosti. Či sa rozhodnúť pre okuliare alebo kontaktné šošovky. Vždy sa snažíme odborne poradiť a doporučiť to najvhodnejšie individuálne riešenie pre každého zákazníka. Akcia sa netýka merania zraku spojeného s poradenstvom a aplikáciou kontaktných šošoviek. Meranie zraku je podmienené dostupnosťou optometristov v jednotlivých v predajniach a môže sa v každej predajni a každý deň líšiť. Optometristi nie sú vo všetkých predajniach k dispozícii po celú otváracie dobu.“
Súčasťou bol aj odkaz na objednanie sa na meranie zraku, po kliknutí na ktorý bol užívateľ presmerovaný na podstránku s možnosťou objednania sa na meranie zraku.
Na podstránke bol zverejnený text v znení: „Objednanie na meranie zraku. Meranie zraku je zadarmo pri nákupe kompletných dioptrických okuliarov alebo kontaktných šošoviek v deň, keď bolo meranie uskutočnené. V opačnom prípade je meranie spoplatnené čiastkou 25€.“ (pozn. po obdržaní podnetu zadávateľ text obratom upravil na znenie: „Objednanie na meranie zraku
Mimoriadna akcia! Akcia Meranie zraku zadarmo bez podmienky nákupu platí iba pre zákazníkov, ktorí sa objednajú na meranie v termíne od 1. 4. do 30. 4. 2023.“

Názor Komisie:
Komisia preskúmala sťažnosť a dôkazový materiál a na základe skutočností, ktoré sú jej známe a z dostupných informácií dospela k týmto záverom:

V zmysle Kódexu reklama nesmie obsahovať žiaden údaj ani prezentáciu, ktoré by mohli zavádzať spotrebiteľa či už priamo, alebo nepriamo a osobitná pozornosť sa vyžaduje o.i. pri prezentácii alebo inom informovaní o ekonomickej alebo finančnej hodnote produktu, konečnej cene alebo podmienkam bezplatnej ponuky (čl. 14 ods. 5 písm. b) Kódexu). V predmetnom prípade bola účelom reklamy komunikácia zvýhodnenej ponuky v podobe merania zraku zadarmo, resp. meranie zraku v rámci trvania predmetnej akcie nebolo podmienené nákupom okuliarov, tak ako je tomu v rámci bežnej neakciovej ponuky zadávateľa. Je pravdou, že na web stránke zadávateľa bola uvedená informácia, ktorá naopak uvádzala, že meranie zraku zdarma je podmienené práve nákupom okuliarov, avšak v predmetnom prípade Komisia prihliadala o.i. aj na skutočnosť, že uvedený text bol umiestnený na stránke omylom, v časti, ktorá primárne neinformovala o podmienkach prebiehajúcej akcie, resp. že zo stránky nebol počas tejto akcie odstránený text, ktorý popisoval bežnú neakciovú ponuku zadávateľa. Zadávateľ text na svojej webovej stránke po obdržaní podnetu obratom upravil tak, aby tento zohľadňoval aktuálne prebiehajúcu ponuku a jej podmienky. Odhliadnuc od tejto skutočnosti mal však zadávateľ na stránke podrobne popísané podmienky ponuky v hlavnej časti webovej stránky a zákazníkom boli k dispozícii aj kontaktné údaje na prevádzky, v ktorých prebiehalo meranie zraku a na ktoré sa zákazník mohol v prípade nejasností obrátiť. Na základe vyššie uvedeného má Komisia za to, že predmetná reklamná komunikácia, hoc aj dočasne obsahovala údaj, ktorý nebol zodpovedajúci práve prebiehajúcej akciovej ponuke nebola klamlivá, ani zavádzajúca a sťažnosť vyhodnotila ako neopodstatnenú.

Na základe vyššie uvedeného Komisia hlasovaním rozhodla, že on-line reklama (reklama zasielaná e-mailom, web stránka zadávateľa): „Meranie zraku zdarma“, zadávateľa: GRANDOPTICAL SLOVAKIA, s.r.o. nie je v rozpore s ustanoveniami Kódexu a sťažnosť sťažovateľa nie je opodstatnená. 

Poučenie:
Zadávateľ reklamy alebo sťažovateľ môžu požiadať Radu o preskúmanie nálezu v lehote do troch pracovných dní od odoslania nálezu, len ak zaplatia poplatok a
a) vyšli najavo nové skutočnosti alebo dôkazy, ktoré mohli mať podstatný vplyv na posúdenie reklamy a nemohli sa v konaní uplatniť bez zavinenia osoby, ktorá o preskúmanie žiada,
b) namieta sa porušenie Poriadku alebo
c) namieta sa neoznámenie konfliktu záujmov niektorého člena Komisie.

Poplatok spojený s preskúmaním nálezu vo výške 30 EUR pre fyzickú osobu alebo 300 EUR pre právnickú osobu je potrebné uhradiť na č. účtu Rady: IBAN SK15 1100 0000 0026 2210 7629. Variabilný symbol: číslo sťažnosti uvedené v záhlaví tohto nálezu.

 

V Bratislave dňa 20. 04. 2023

Mária Tóthová Šimčáková
predsedníčka Komisie

Scroll to Top