ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

10 (04-06) Slováci veria absurdným mýtom

Sťažovateľ

Fyzická osoba

Šíriteľ

Startitup s.r.o.

Médium

On-line reklamný článok

Stav nálezu
Pozitívny nález
Ustanovenia kódexu:

čl. 12 ods. 2


Rada pre reklamu, Šustekova 51, 851 04 Bratislava

Arbitrážny nález
Arbitrážna komisia Rady pre reklamu (ďalej len „Komisia“) ako orgán Rady pre reklamu (ďalej len „Rada“) príslušný podľa článku 5, druhej hlavy I. časti Etického kódexu reklamnej praxe (ďalej len „Kódex“) postupom podľa čl. IV Rokovacieho poriadku Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu (ďalej len „Poriadok“) vydáva v súlade s čl. V ods. 1 a 2 Poriadku tento

n á l e z :

Reklamný článok (zverejnený na portáli startitup.sk): „Slováci veria absurdným mýtom“
šíriteľa: Startitup s.r.o.

je v rozpore 

s ustanoveniami čl. 12 ods. 2 Kódexu.

Rada ako združenie etickej samoregulácie zaevidovala sťažnosť od fyzickej osoby, okres Čadca, voči reklamnému článku, ktorý bol zverejnený na portáli startitup.sk. Sťažovateľ namieta, že podľa jeho názoru ide o jasnú propagáciu produktov Slovenskej sporiteľne, pričom nikde nie je uvedené, že je to reklama alebo platená spolupráca, čím dostávajú spotrebiteľa do omylu.

V stanovisku šíriteľa sa uvádza, že predmetom sťažnosti bolo neoznačenie spolupráce. Podľa screenu, ktorý šíriteľ priložil je však text riadne označený a spĺňa všetky potrebné náležitosti.

Popis reklamy:
Predmetom sťažnosti je článok, zverejnený na portáli startitup.sk s titulkom „Slováci veria absurdným mýtom pri investovaní, prichádzajú o tisíce eur. Týmto chybám sa musíš vyhnúť.“ Text ďalej pokračuje. Pod nadpisom sú subheadliny a ilustračné obrázky, pri ktorých je uvedené Slovenská sporiteľňa/Unsplash. Pod obrázkom je ikona pre možnosť zdieľania a symbol podania rúk, po kliknutí na ktorý sa vyroluje čitateľovi odkaz s informáciou v znení: „Sponzorovaný obsah Slovenskej sporiteľne“.
Pod úvodom pokračuje článok, doplnený o video obsah a odkazy s presmerovaním na stránku Slovenskej sporiteľne.

Názor Komisie:
Komisia preskúmala sťažnosť a dôkazový materiál a na základe skutočností, ktoré sú jej známe a z dostupných informácií dospela k týmto záverom:

V zmysle Kódexu reklama nesmie byť skrytá, osobitne nesmie predstierať, že je informáciou iného ako reklamného charakteru, najmä ak je prezentovaná vo forme vedeckej state, reportáže, rozhovoru alebo spravodajskej informácie (čl. 12 ods. 2). V tomto prípade možno za reklamu považovať článok o investovaní, ktorý je sponzorovaným obsahom Slovenskej sporiteľne. Je pravdou, že šíriteľ túto skutočnosť uvádza aj v rámci predmetného článku, resp. ako formu označenia sponzorovaného obsahu / reklamy využíva ikonku rúk v úvode článku, po kliknutí, na ktorú sa čitateľovi vyroluje text v znení: „Sponzorovaný obsah Slovenskej sporiteľne“. Uvedené označenie však Komisia nepovažuje vo vzťahu k označeniu, resp. odlíšeniu redakčného obsahu od komerčného za dostatočné, nakoľko priemerný spotrebiteľ si takúto formu označenia nemusí všimnúť, resp. na to, aby mu bola táto informácia explicitne zobrazená, musí na šíriteľom zvolený symbol označenia prejsť/ kliknúť. Šíriteľom zvolený symbol (piktogram) rúk zároveň nie je automaticky pre čitateľa známy ako forma označenia reklamy, keďže v tomto prípade nejde ani o všeobecne zaužívanú formu označenia komerčného obsahu. Komisia neupiera zadávateľovi možnosť označiť komerčný obsah vlastným symbolom a je si vedomá aj skutočnosti, že šíritelia obvykle využívajú vlastné označenie reklamy, toto by však malo byť pre čitateľa dostatočne zrejmé, viditeľné a rozpoznateľné, bez toho, aby čitateľ musel vynaložiť nejakú dodatočnú aktivitu aby sa k vysvetleniu/ označeniu reklamy dostal.

Na základe vyššie uvedeného Komisia hlasovaním rozhodla, že reklamný článok (zverejnený na portáli startitup.sk): „Slováci veria absurdným mýtom“, šíriteľa: Startitup s.r.o. je v rozpore s ustanovením čl. 12 ods. 2 Kódexu a sťažnosť sťažovateľa je opodstatnená. 

Komisia preto v súlade s čl. V ods. 2 písm. a) Poriadku apeluje na šíriteľa reklamy, ktorý sa vyzýva k zmene alebo úprave posúdenej reklamy a k zamedzeniu jej ďalšieho šírenia. 

Poučenie:
Zadávateľ reklamy alebo sťažovateľ môžu požiadať Radu o preskúmanie nálezu v lehote do troch pracovných dní od odoslania nálezu, len ak zaplatia poplatok a
a) vyšli najavo nové skutočnosti alebo dôkazy, ktoré mohli mať podstatný vplyv na posúdenie reklamy a nemohli sa v konaní uplatniť bez zavinenia osoby, ktorá o preskúmanie žiada,
b) namieta sa porušenie Poriadku alebo
c) namieta sa neoznámenie konfliktu záujmov niektorého člena Komisie.

Poplatok spojený s preskúmaním nálezu vo výške 30 EUR pre fyzickú osobu alebo 300 EUR pre právnickú osobu je potrebné uhradiť na č. účtu Rady: IBAN SK15 1100 0000 0026 2210 7629. Variabilný symbol: číslo sťažnosti uvedené v záhlaví tohto nálezu.

 

V Bratislave dňa 20. 04. 2023

 

 

Mária Tóthová Šimčáková
predsedníčka Komisie

 

Scroll to Top