ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

11 (04-07) Najlepšia sieť

Sťažovateľ

Fyzická osoba

Zadávateľ

Orange Slovensko, a.s.

Médium

TV spot

Stav nálezu
Negatívny nález

Rada pre reklamu, Šustekova 51, 851 04 Bratislava

Arbitrážny nález
Arbitrážna komisia Rady pre reklamu (ďalej len „Komisia“) ako orgán Rady pre reklamu (ďalej len „Rada“) príslušný podľa článku 5, druhej hlavy I. časti Etického kódexu reklamnej praxe (ďalej len „Kódex“) postupom podľa čl. IV Rokovacieho poriadku Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu (ďalej len „Poriadok“) vydáva v súlade s čl. V ods. 1 a 2 Poriadku tento

n á l e z :

TV spot: „Najlepšia sieť“
Zadávateľa: Orange Slovensko, a.s.      

nie je v rozpore 

s ustanoveniami Kódexu.

Rada ako združenie etickej samoregulácie zaevidovala sťažnosť od fyzickej osoby, okres Trnava, voči TV spotu, ktorý komunikuje služby zadávateľa Orange Slovensko, a.s. Sťažovateľ poukazuje na scénu z reklamy, kedy sa na tablete zobrazuje prichádzajúci hovor od šéfa, ktorý adresát prevezme, aj keď nechce s osobou hovoriť a predstiera „sekanie“ internetového pripojenia. Šéf nakoniec povie, že zavolá neskôr. Podľa sťažovateľa je slušné sa po prevzatí hovoru ospravedlniť a povedať, že nemôžem hovoriť. Správanie zobrazené v reklame považuje sťažovateľ za neetické a „hulvátske“, obzvlášť ak sú súčasťou deja reklamy aj deti, pre ktoré je to nesprávny vzor komunikácie. Záverom sťažovateľ uvádza, že reklama je sprevádzaná nepríjemným zvukom.
Zadávateľ v rámci svojho stanoviska o.i. uvádza, že v prípade kampane „najlepšia sieť“ ide o nadnárodnú kampaň, ktorá bola nasadená vo viacerých európskych krajinách. Prostredníctvom kampane chcel zadávateľ zákazníkom pripomenúť, že technológie im majú slúžiť k zlepšeniu kvality života, no majú si dať pozor, aby sa nestali ich otrokom. Zákazníci zadávateľa síce volajú a dátujú v najlepšej sieti, ale ešte dôležitejšie je vedieť vypnúť a napríklad neodpovedať na pracovné telefonáty e emaily po pracovnej dobe a počas sviatkov a víkendov. Tento prístup spoločnosť Orange plne podporuje aj v oblasti starostlivosti o vlastných zamestnancov. Ako uvádza zadávateľ, v kampani sa ďalej usiluje s patričnou nadsázkou a humorom ukázať aj to, že technológie majú slúžiť najmä na spájanie s tým, na čom nám najviac záleží, v tomto prípade s rodinou a priateľmi. Zadávateľa mrzí, ak sa kampaň niekoho dotkla, ale jej primárnym cieľom je poukázať na to, že rodina a kvalitný čas strávený s ňou sú najvzácnejšou hodnotou.

Popis reklamy:
Reklamný príbeh zachytáva rodinu s deťmi, ktorá spoločne trávi čas pri rôznych aktivitách – bicyklovanie, návšteva reštaurácie, spoločné večerné pozeranie televízie. V rámci každej aktivity otcovi rodiny zazvoní telefón. Otec zdvihne hovor a po chvíli predstiera, že stratu signálu/ internetového pripojenia, pri čom vydáva špecifický zvuk. V rámci záberu, kde rodina spoločne sleduje televíziu otcovi zavolá šéf. Otec opakovane predstiera stratu internetového pripojenia, na čo mu šéf odkáže, že zavolá neskôr. Otec sa tak ďalej venuje rodine. Nasleduje voice-over v znení: „Aj keď máte tú najlepšiu sieť, neznamená to, že musíte byť stále online.“

Názor Komisie:
Komisia preskúmala sťažnosť a dôkazový materiál a na základe skutočností, ktoré sú jej známe a z dostupných informácií dospela k týmto záverom:

V zmysle Kódexu by mala byť reklama pripravovaná s pocitom zodpovednosti voči spotrebiteľom (čl. 10 ods. 3 Kódexu). V danom prípade sa Komisia nestotožnila s názorom sťažovateľa. V reklame nie je zobrazené správanie, ktoré by bolo možné definovať ako neslušné alebo urážlivé. Z reklamy je zrejmé využitie prvkov humoru a reklamného nadsadenia, ktoré sú prítomné počas celého jej trvania, sú jasne identifikovateľné a zo spotu zrejmé a Komisia sa nedomnieva, že by reklamu mohol priemerný spotrebiteľ vnímať doslovne, resp. ju interpretovať ako neslušnú alebo takú, v ktorej je zobrazené správanie v rozpore so všeobecnými normami slušnosti. Zvolené výrazové prostriedky reklamy ako aj jej celkové spracovanie sú adekvátne s ohľadom na komunikačné posolstvo a cieľ reklamy, v rámci ktorého chcel zadávateľ poukázať na skutočnosť, že aj napriek tomu, že ľudia majú možnosť využívať technológie, volať a dátovať v „najlepšej sieti“, neznamená to, že musia tieto využívať vždy a za každých okolností na prácu, resp. mali by vedieť aj vypnúť a napríklad neodpovedať na pracovné telefonáty a emaily po pracovnej dobe, či počas víkendov a sviatkov, čo je z reklamy zrejmé a Komisia je toho názoru, že reklama bola pripravovaná s pocitom zodpovednosti voči spotrebiteľom.

Na základe vyššie uvedeného Komisia hlasovaním rozhodla, že TV spot: „Najlepšia sieť“, zadávateľa: Orange Slovensko, a.s. nie je v rozpore s ustanoveniami Kódexu a sťažnosť sťažovateľa nie je opodstatnená. 

Poučenie:
Zadávateľ reklamy alebo sťažovateľ môžu požiadať Radu o preskúmanie nálezu v lehote do troch pracovných dní od odoslania nálezu, len ak zaplatia poplatok a
a) vyšli najavo nové skutočnosti alebo dôkazy, ktoré mohli mať podstatný vplyv na posúdenie reklamy a nemohli sa v konaní uplatniť bez zavinenia osoby, ktorá o preskúmanie žiada,
b) namieta sa porušenie Poriadku alebo
c) namieta sa neoznámenie konfliktu záujmov niektorého člena Komisie.

Poplatok spojený s preskúmaním nálezu vo výške 30 EUR pre fyzickú osobu alebo 300 EUR pre právnickú osobu je potrebné uhradiť na č. účtu Rady: IBAN SK15 1100 0000 0026 2210 7629. Variabilný symbol: číslo sťažnosti uvedené v záhlaví tohto nálezu.

 

V Bratislave dňa 20. 04. 2023

 

 

 

Mária Tóthová Šimčáková
predsedníčka Komisie

 

Scroll to Top