ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

12 (04-08) Mali ešte žiť

Sťažovateľ

Fyzická osoba

Zadávateľ

Pozostalí za spravodlivosť

Médium

TV spot

Stav nálezu
Negatívny nález

Rada pre reklamu, Šustekova 51, 851 04 Bratislava

Arbitrážny nález
Arbitrážna komisia Rady pre reklamu (ďalej len „Komisia“) ako orgán Rady pre reklamu (ďalej len „Rada“) príslušný podľa článku 5, druhej hlavy I. časti Etického kódexu reklamnej praxe (ďalej len „Kódex“) postupom podľa čl. IV Rokovacieho poriadku Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu (ďalej len „Poriadok“) vydáva v súlade s čl. V ods. 1 a 2 Poriadku tento

n á l e z :

TV spot: „Mali ešte žiť“
Zadávateľa: Pozostalí za spravodlivosť     

nie je v rozpore 

s ustanoveniami Kódexu.

Rada ako združenie etickej samoregulácie zaevidovala sťažnosť od fyzickej osoby, okres Trebišov, voči TV spotu, ktorý komunikuje petičnú iniciatívu „Mali ešte žiť“, zadávateľa Pozostalí za spravodlivosť. Podľa sťažovateľa reklama nepriamo obviňuje aktuálne vedenie štátu zo smrti 20 tisíc ľudí, ktorí zomreli na COVID – 19. Táto skutočnosť je však podľa názoru sťažovateľa jasne klamlivá. Vedenie štátu urobilo všetky možné a dostupné opatrenia. V danej situácii nebolo možné reagovať inak, nakoľko došlo vo veľmi krátkom čase k prudkému nárastu chorých. Nemocnice neboli pripravené na nápor infikovaných, nakoľko je tu dlhoročne zanedbávané zdravotníctvo. A za tento stav môžu výhradne vlády Roberta Fica, ktoré spustošili a vydrancovali všetky nemocnice na Slovensku. Priame obviňovanie súčasného manažmentu za smrť ľudí je podľa sťažovateľa maximálne scestné a nepravdivé. Sťažovateľ tiež uvádza, že za iniciatívou stojí pán Rado Baťo, o ktorom je verejne známe, že má osobný spor s Igorom Matovičom. Riešiť osobné spory vyzývaním ľudí na podpis petície a obviňovať súčasnú vládu za smrť ľudí na celosvetovo rozšírenú infekciu COVID 19 je podľa sťažovateľa neprípustné. Reklama nemôže obsahovať klamstvo. Označená reklama prezentuje podľa sťažovateľa klamlivé fakty.

V stanovisku zadávateľa sa o.i. uvádza, že dňa 12.12.2022 bola vydaná štúdia autorov doc. Ing. Peter Pažitný, MSc., PhD., Ing. Daniela Kandilaki, PhD., Ing. Ľubica Löffler, MSc. a MUDr. Rudolf Zajac s názvom „Nadúmrtnosť na COVID-19 v kontexte rozhodnutí zdravotnej politiky (roky 2020 – 2022)“ (ďalej len „Štúdia“). Na vypracovaní rozsiahlej (112 stranovej) Štúdie sa podieľali odborníci s dlhoročnými skúsenosťami v oblasti ekonómie, manažmentu, zdravotníctva, medzinárodného obchodu a medicíny, ktorí navyše pracovali s rozsiahlymi dátami z viacerých zdrojov, okrem iného, zdravotných poisťovní (Dôvera a Union), Štatistického úradu Slovenskej republiky, Národného centra zdravotníckych informácií ako aj s verejne dostupnými informáciami z viacerých krajín. V rámci výskumnej otázky č. III sa autori zaoberali nadúmrtnosťou a potencionálne zachránenými životmi, pričom porovnávali Slovenskú republiku s piatimi členskými štátmi Európskej únie. V rámci porovnania autori zistili, ak by bola Slovenská republika tak dobrá v zvládaní (manažovaní) pandémie COVID-19 ako referenčné krajiny, mohlo sa zachrániť od 12.391 až po 21.308 ľudských životov. Znenie reklamy vyplýva z predmetnej Štúdie, pričom reklama Zadávateľa iba sprostredkúva údaje z verejne dostupnej Štúdie. Zadávateľ navyše nie je nejako priamo ani nepriamo prepojený s autormi Štúdie a ani nemal priamy alebo nepriamy vplyv na závery v nej uvedené. Štúdia okrem toho vychádza z objektívnych a verejne dostupných údajov, pričom je v nej uvedená aj konkrétna metodológia, na základe ktorej autori konštatovali uvedené závery. Znenie reklamy teda nie je klamlivé, nezveličuje a ani nijako nezneužíva či inak nevhodne neprezentuje údaje uvedené v Štúdií. Účelom reklamy Zadávateľa je pritom informovať verejnosť o aktuálne prebiehajúcej petícii s názvom „Mali ešte žiť“, ktorá odkazuje na Štúdiu a závery z nej vyplývajúce. Zároveň si dovoľujeme uviesť, že v nadväznosti na vydanie Štúdie boli podniknuté aj kroky zo strany Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky, ktorá v januári 2023 začala trestné stíhanie pre trestný čin marenia úlohy verejným činiteľom a trestný čin všeobecného ohrozenia z dôvodu zlyhania v manažovaní pandémie COVID-19, ktoré viedli k zvýšenej úmrtnosti. V súvislosti so zvyšnými tvrdeniami Sťažovateľa uvedenými v Sťažnosti je nevyhnutné uviesť, že hoci nemožno opomenúť nevyhovujúci stav a nepripravenosť nemocníc, za ktoré nepochybne majú zodpovednosť aj predošlé vlády, tieto skutočnosti nie sú predmetom reklamy Zadávateľa a ani na ne priamo či nepriamo neodkazuje. Rovnako tak nie je predmetom reklamy ani vzťah štatutárneho zástupcu (predsedu) Zadávateľa Radoslava Baťa a bývalého premiéra Slovenskej republiky Igora Matoviča. Hoci premiér, ako aj ostatní verejní činitelia, nepochybne nesú (minimálne) politickú zodpovednosť za riadenie pandémie, reklama Zadávateľa ako aj na ňu nadväzujúca petícia nijako nemenuje a ani priamo alebo nepriamo necieli na konkrétne osoby alebo konkrétne funkcie v riadení štátu.“

Popis reklamy:
V reklame je čiastočne vidieť viacero osôb (napr. chlapec, žena, ktorá venčí psa, cyklista), ktoré pozerajú na horiace sviečky umiestnené na trávniku vo dvore sídliska. Na pozadí hudby je počuť zvuk sirény sanitky. Nasleduje voice-over v znení: „20.000 sviečok za tých, ktorí ešte mali žiť. Zlé riadenie pandémie si vybralo krutú daň. Nie je nám to ľahostajné. Podpíšte petíciu !“ V obraze je odkaz na web stránku www.maliestezit.sk a výzva „podpíšte petíciu“.

Názor Komisie:
Komisia preskúmala sťažnosť a dôkazový materiál a na základe skutočností, ktoré sú jej známe a z dostupných informácií dospela k týmto záverom:

V prvom rade Komisia posudzovala vecnú príslušnosť k zaslanej sťažnosti, a teda, či  predmetný komunikát je reklamou v zmysle Kódexu. Reklamou sa na účely Kódexu o.i. rozumie aj komunikačný proces iniciovaný nepodnikateľom, ako aj obsah, ktorý je výsledkom tohto komunikačného procesu, pokiaľ sa v rámci komunikačného procesu využívajú metódy, sledujú ciele a pri šírení obsahu používajú spôsoby, ktoré spravidla využíva, sleduje alebo používa komerčná komunikácia, a to aj vtedy, ak komunikačný proces uskutočňuje nepodnikateľom poverená osoba (čl. 2 ods. 2 Kódexu). Predmetná reklama má podobu televízneho spotu, zadávateľom ktorého je občianske združenie a jej cieľom je komunikácia ako samotného občianskeho združenia, tak aj jeho cieľov a poslania v kontexte šírenia určitého názoru a ovplyvnenia verejnosti, resp. výzvy ľuďom na zapojenie sa do konkrétnej aktivity – podpísania petície. Komisia má za to, že spôsob prevedenia tejto komunikácie využíva metódy a pri šírení obsahu používa spôsoby, ktoré sú typické pre reklamu, a preto posúdenie sťažnosti spadá do pôsobnosti Komisie a na predmetnú reklamu sa primerane vzťahujú aj ustanovenia Kódexu.

Komisia sa s názorom sťažovateľa v danom prípade nestotožnila a pri posudzovaní vychádzala o.i. aj zo skutočnosti, že účelom reklamy je informovať verejnosť o aktuálne prebiehajúcej petícii s názvom „Mali ešte žiť“, ktorá o.i. odkazuje aj na výsledky verejne dostupnej štúdie a závery z nej vyplývajúce. Spôsob a formu spracovania reklamy v kontexte jej komunikačného posolstva Komisia považuje za adekvátne a má za to, že zadávateľ jasne a zrozumiteľne komunikuje svoj postoj ako aj účel reklamy samotnej. V reklame nie sú použité výrazové prostriedky alebo zobrazenia, ktoré by boli neadekvátne, či neetické. Je pravdou, že reklama čiastočne využíva smútok, resp. pracuje s negatívnymi konotáciami, avšak tieto vníma Komisia ako prípustné s ohľadom na vážnosť témy, ktorou sa zadávateľ v reklame zaoberá a na ktorú odkazuje.

Vo vzťahu k námietkam ohľadom pravdivosti tvrdení v reklame, Komisia sa nedomnieva, že by reklama obsahovala vyjadrenia alebo tvrdenia, ktoré by boli klamlivé. Reklama, ako bolo uvedené vyššie, čiastočne odkazuje na oficiálne zverejnenú a odbornú štúdiu a závery z nej vyplývajúce. Komisia si však nemyslí, že tieto sú v reklame použité spôsobom, ktorý by zneužíval výsledky predmetného výskumu (čl. 14 ods. 7 Kódexu) a reklama podľa Komisie ani neobsahuje a neprezentuje štatistiky a výsledky predmetného výskumu spôsobom, ktorým sa zveličuje alebo nepravdivo rozširuje platnosť reklamného tvrdenia (čl. 14 ods. 9 Kódexu).

Čo sa týka možnej interpretácie reklamy vo vzťahu ku konkrétnym politickým rozhodnutiam, prípadne politikom, tému samotnú, ktorá je predmetom komunikácie nemožno v tomto prípade oddeliť aj od politického diania. Reklama je súčasťou resp. naplnením slobody slova, pričom obmedzenie tohto práva musí tiež vážiť možný zásah do práv iných, pričom z pohľadu použitého jazyka v tejto reklame (reklama nie je neslušná ani nie je vulgárna k určiteľnej osobe alebo skupine osôb) má Komisia za to, že reklama neprekračuje hranice, ktorými by mohla naplnením tohto práva zasiahnuť do práv iných neprimeraným alebo neetickým spôsobom. Komisia si nemyslí, že prezentácia názoru zadávateľa a samotná komunikácia výzvy na podpis petície, uskutočnená aj na pozadí výsledkov predmetnej štúdie je v danom prípade uskutočnená necitlivo a nevyvážene a taktiež sa nedomnieva, že na základe reklamy by mohlo dôjsť k neetickému zásahu do práv iných.

Na základe vyššie uvedeného Komisia hlasovaním rozhodla, že TV spot: „Mali ešte žiť“, zadávateľa: Pozostalí za spravodlivosť nie je v rozpore s ustanoveniami Kódexu a sťažnosť sťažovateľa nie je opodstatnená.

Poučenie:
Zadávateľ reklamy alebo sťažovateľ môžu požiadať Radu o preskúmanie nálezu v lehote do troch pracovných dní od odoslania nálezu, len ak zaplatia poplatok a
a) vyšli najavo nové skutočnosti alebo dôkazy, ktoré mohli mať podstatný vplyv na posúdenie reklamy a nemohli sa v konaní uplatniť bez zavinenia osoby, ktorá o preskúmanie žiada,
b) namieta sa porušenie Poriadku alebo
c) namieta sa neoznámenie konfliktu záujmov niektorého člena Komisie.

Poplatok spojený s preskúmaním nálezu vo výške 30 EUR pre fyzickú osobu alebo 300 EUR pre právnickú osobu je potrebné uhradiť na č. účtu Rady: IBAN SK15 1100 0000 0026 2210 7629. Variabilný symbol: číslo sťažnosti uvedené v záhlaví tohto nálezu.

 

V Bratislave dňa 20. 04. 2023

 

 

Mária Tóthová Šimčáková
predsedníčka Komisie

 

Scroll to Top