ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

08 (03-01) Refinancovanie úveru

Sťažovateľ

Fyzická osoba

Zadávateľ

Slovenská sporiteľňa, a.s.

Médium

On-line reklama

Stav nálezu
Pozitívny nález
Ustanovenia kódexu:

čl. 14 ods. 1 písm. b)


Rada pre reklamu, Šustekova 51, 851 04 Bratislava

Arbitrážny nález
Arbitrážna komisia Rady pre reklamu (ďalej len „Komisia“) ako orgán Rady pre reklamu (ďalej len „Rada“) príslušný podľa článku 5, druhej hlavy I. časti Etického kódexu reklamnej praxe (ďalej len „Kódex“) postupom podľa čl. IV Rokovacieho poriadku Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu (ďalej len „Poriadok“) vydáva v súlade s čl. V ods. 1 a 2 Poriadku tento

n á l e z :

On-line reklama: „Refinancovanie úveru“
zadávateľa: Slovenská sporiteľňa, a.s.

je v rozpore

s ustanovením čl. 14 ods. 1 písm. b) Kódexu.

Rada ako združenie etickej samoregulácie zaevidovala sťažnosť od fyzickej osoby, okres Trnava, voči on-line reklame, ktorá sa zobrazuje vo vyhľadávaní Google, zadávateľa Slovenská sporiteľňa, a.s. Sťažovateľ poukazuje na to, že reklama, ktorá je aktívna ponúka úrok na refinancovanie úveru vo výške 5,99% p.a., avšak na cieľovej URL je uvádzaný úrok od 6.99 % p.a.. Taktiež vo zverejnenom dokumente úrokové sadzby pre spotrebný úver na čokoľvek, ktorý sa nachádza napríklad aj v spodnej časti cieľovej URL v sekcii „Dôležité dokumenty“ v dokumente s názvom „Úrokové sadzby“ je uvedený úrok pri spotrebnom úvere na čokoľvek – minimálny úrok 6.99% p.a., pričom sa nikde nespomína úrok uvádzaný v reklame. Sťažovateľ považuje reklamu za klamlivú až zavádzajúcu.

Zadávateľ v rámci stanoviska uvádza: „ospravedlňujeme sa za možné nepríjemnosti v danej veci, ktoré boli zapríčinené z našej strany neúmyselným konaním. Našou prioritou je v reklamách komunikovať transparentne a pravdivo. Po doručení sťažnosti sme chybu identifikovali a predmetnú výšku úrokovej sadzby v reklame bezodkladne upravili podľa platných podmienok.
Zároveň sme prekontrolovali faktickú správnosť všetkých ostatných reklám a prijali opatrenia k minimalizovaniu podobných prípadov.“

Popis reklamy:
Vo vyhľadávači Google bola užívateľom zobrazená reklama v znení:

Slovenská sporiteľňa
https://www.slsp.sk › uvery › refinancovanie
Najvýhodnejšie refinancovanie? – Refinancovanie úveru aj online
Urobte si poriadok vo vašich pôžičkách. Poradíme vám ako si znížiť splátky a ako ušetriť. Dáme vám úrok od 5,99% p.a. U nás môžete mesačne platiť menej. Splácajte len jeden…

Slovenská sporiteľňa
https://www.slsp.sk › uvery › refinancovanie
Chcete refinancovať pôžičku? – Refinancovanie pôžičiek.
Urobte so poriadok vo vašich pôžičkách. Poradíme vám ako si znížiť splátky a ako ušetriť. Dáme vám úrok od 5,99% p.a. U nás môžete mesačne platiť…“

Názor Komisie:
Komisia preskúmala sťažnosť a dôkazový materiál a na základe skutočností, ktoré sú jej známe a z dostupných informácií dospela k týmto záverom:

V zmysle Kódexu je klamlivá reklama neprípustná; za klamlivú reklamu sa považuje reklama, ktorá o.i. sprostredkúva nejasným, nezrozumiteľným, viacvýznamovým alebo nevhodným spôsobom informácie podstatné pre priemerného spotrebiteľa na to, aby urobil kvalifikované rozhodnutie (čl. 14 ods. 1 písm. b) Kódexu). V predmetnom prípade Komisia o.i. vychádzala aj z tvrdenia zadávateľa, ktorý pripustil, že informácie prezentované v reklame nezodpovedali skutočnosti, resp. údaj o percentuálnej výške úroku na refinancovanie úveru bol odlišný od výšky úroku, ktorý banka aktuálne klientom poskytuje. Komisia prihliadla pri posudzovaní aj na skutočnosť, že v danom prípade nebolo úmyslom zadávateľa vedome prezentovať v reklame odlišné údaje, resp. že šlo o neúmyselné konanie. Nakoľko však údaje o výške úrokovej sadzby zverejnené v reklame nezodpovedali skutočnosti, je Komisia toho názoru, že reklama sprostredkovala podstatné informácie nejasným a viacvýznamovým spôsobom a mohla uviesť priemerného spotrebiteľa, a preto ju vyhodnotila ako klamlivú.
Komisia ocenila, že zadávateľ reklamu upravil pred vydaním arbitrážneho nálezu, tak aby údaje v reklame prezentované zodpovedali aktuálne platnému stavu.

Na základe vyššie uvedeného Komisia na svojom zasadnutí, ktoré sa uskutočnilo dňa 21.03.2024 hlasovaním rozhodla, že on-line reklama: „Refinancovanie úveru“, zadávateľa: Slovenská sporiteľňa, a.s. je v rozpore s ustanovením čl. 14 ods. 1 písm. b) Kódexu a sťažnosť sťažovateľa je opodstatnená.

Nakoľko zadávateľ reklamu upravil pred vydaním rozhodnutia, Komisia v súlade s čl. V ods. 2 písm. a) Poriadku apeluje na zadávateľa reklamy, aby v budúcnosti upustil od šírenia reklamy vyhodnotenej ako v rozpore s Kódexom, resp. aby venoval zvýšenú pozornosť údajom zverejneným v reklame, ktoré by mali byť aktuálne platné.

Poučenie:
Zadávateľ reklamy alebo sťažovateľ môžu požiadať Radu o preskúmanie nálezu v lehote do troch pracovných dní od odoslania nálezu, len ak zaplatia poplatok a
a) vyšli najavo nové skutočnosti alebo dôkazy, ktoré mohli mať podstatný vplyv na posúdenie reklamy a nemohli sa v konaní uplatniť bez zavinenia osoby, ktorá o preskúmanie žiada,
b) namieta sa porušenie Poriadku alebo
c) namieta sa neoznámenie konfliktu záujmov niektorého člena Komisie.

Poplatok spojený s preskúmaním nálezu vo výške 30 EUR pre fyzickú osobu alebo 300 EUR pre právnickú osobu je potrebné uhradiť na č. účtu Rady: IBAN SK15 1100 0000 0026 2210 7629. Variabilný symbol: číslo sťažnosti uvedené v záhlaví tohto nálezu.

V Bratislave, dňa 10.04.2024

Mária Tóthová Šimčáková  v.r.

predsedníčka Komsiie

 

Scroll to Top