ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

63 (11-01) Clavin - Fitness

Sťažovateľ

Fyzická osoba

Zadávateľ

Simply You Slovakia s.r.o.

Médium

TV spot (sponzorský odkaz)

Stav nálezu
Negatívny nález

Rada pre reklamu, Šustekova 51, 851 04 Bratislava

Arbitrážny nález
Arbitrážna komisia Rady pre reklamu (ďalej len „Komisia“) ako orgán Rady pre reklamu (ďalej len „Rada“) príslušný podľa článku 5, druhej hlavy I. časti Etického kódexu reklamnej praxe (ďalej len „Kódex“) postupom podľa čl. IV Rokovacieho poriadku Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu (ďalej len „Poriadok“) vydáva v súlade s čl. V ods. 1 a 2 Poriadku tento

n á l e z :

TV spot: „Clavin – Fitness“
Zadávateľ: Simply You Slovakia s.r.o.

nie je v rozpore 

s ustanoveniami Kódexu.

Rada ako združenie etickej samoregulácie zaevidovala sťažnosť od fyzickej osoby, okres Žilina, voči TV spotu, ktorý prezentuje výživový doplnok na podporu erekcie „Clavin“. Sťažovateľ namieta, že predmetná reklama porušuje Kódex vo vzťahu k ustanoveniam o slušnosti (čl. 11 ods. 1 písm. a); b); c) a e) Kódexu) a spoločenskej zodpovednosti reklamy (čl. 13 ods. 7 Kódexu).

Zadávateľ reklamy v rámci svojho stanoviska o.i. uvádza, že z etického hľadiska je reklama v poriadku a nie je v rozpore s Kódexom. Z reklamy je zrejmé, že modelky, ktoré v reklamách vystupujú nie sú vykreslené sexisticky, degradujúcim, či urážlivým spôsobom. Z reklamy je zrejmé, že sily na oboch stranách sú vyrovnané, žena neslúži ako sexuálny nástroj, z reklamy nevzniká pocit, že by bolo mužské pohlavie akokoľvek nadradené. Pracovné pozície žien sú bežné, vykonávajú ich bežne muži aj ženy, ktorí, najmä v prípade obsluhy fitness na to musia byť náležite pripravení. Odev modeliek sa výrazne nevymyká bežnému odievaniu žien v telocvični, kde sú bežne ženy oblečené v legínach a krátkych topoch, najmä ak uvážime obliekanie celebrít, ktoré sú najčastejšie zobrazené v tlači, či na internete. Modelky v reklame teda majú typický odev, v ktorom ženy telocvičňu navštevujú, nechovajú sa vyzývavo, či lascívne. Muž ani ženy v reklame nevystupujú poddajne, sexuálne stimuly v reklame nie sú vyobrazené. Sťažovateľ zrejme reklame vytýka už len to, že je propagovaný produkt na erekciu. Tu treba konštatovať, že predaj ani prezentácia produktov zlepšujúcich erekciu mužov nie je zakázaný, ani zákonom, ani Kódexom. V rámci reklamy je zvolený humorný štýl a nadsadenie. Zadávateľ sa snaží citlivú a intímnu záležitosť komunikovať s humorom a vtipom, primárne neupozorňovať na problémy s erekciou, ale naopak tieto problémy skôr dať do pozadia. Zadávateľ taktiež poukazuje na minulé rozhodnutia Komisie v prípade podobných reklám, ktoré propagujú predmetný produkt.

Popis reklamy:
Reklama v podobe sponzorského odkazu sa odohráva vo fitness centre. Obrazová zložka spotu zachytáva muža, ktorý stojí pri pulte a podáva dvom ženám oblečeným v cvičebnom oblečení (ženy majú na sebe oblečený top a legíny) preukaz, na ktorom je jeho fotografia upravená do podoby diablika s rohmi. Ženy sa pozrú na preukaz, následne obdivne na seba. Nasleduje prestrih na produkt a toho istého muža vyobrazeného do podoby diablika, ktorý sa smeje a zatína päste. Súčasťou záberu je aj odkaz na sponzora a informácia o produkte – výživovom doplnku. Záverečná scéna zachytáva muža, ktorý zdvíha činku, ženy pri ňom stoja. Muž odloží činku a odchádza s oboma ženami, ktoré drží za plecia. Spot je sprevádzaný voice-overom v znení: „Rýchly nástup erekcie kedykoľvek a kdekoľvek. Clavin-mužom hneď“.

 

Názor Komisie:
Komisia preskúmala sťažnosť a dôkazový materiál a na základe skutočností, ktoré sú jej známe a z dostupných informácií dospela k týmto záverom:

V zmysle Kódexu reklama nesmie obsahovať také tvrdenia, výrazy, zvuky, ruchy alebo zobrazenia, ktoré by porušovali všeobecné normy slušnosti a ani nesmie obsahovať prvky znižujúce ľudskú dôstojnosť (čl. 11 Kódexu). Cieľom predmetnej reklamy je komunikovať výživový doplnok na skvalitnenie erekcie. Komisia akceptuje, že predmetom propagácie je produkt určený na podporu erekcie, ktorý so sexualitou a intímnym správaním nepochybne súvisí. Uvedené však automaticky neznamená, že propagácia produktu je vo všeobecnosti zakázaná, či nevhodná. Obsah ani samotné spracovanie sponzorského odkazu nie je v rozpore so všeobecnými normami mravnosti a slušnosti a spot neobsahuje ani prvky, výrazy, či zobrazenia, ktoré by znižovali ľudskú dôstojnosť, a to vrátane vystúpenia účinkujúcich, ktoré Komisia v prípade predmetného spotu a s ohľadom na predmet propagácie a komunikačné posolstvo reklamy považuje za primerané. Účinkujúci v reklame nie sú vyobrazení neslušným, či vulgárnym spôsobom. V reklame nie je zobrazená nahota, ani správanie, ktoré by mohlo byť vyhodnotené ako poburujúce, či neslušné. Rovnako tak v reklame nie sú prvky, vyjadrenia, slovné hračky, či slang, ktoré by pôsobili sexisticky, či urážlivo. V reklame nie sú využité prejavy verbálneho násilia, ani prejavy, ktoré by nekriticky posilňovali rodové, či sexuálne stereotypy. Modelky v reklame sú zachytené adekvátne, s ohľadom na prostredie, v ktorom sa spot odohráva, čomu je prispôsobené aj ich oblečenie. Ich celkové stvárnenie však nie je prevedené spôsobom, ktorý by bolo možné v danom prípade označiť za stvárnenie žien ako len sexuálnej atrakcie. Reklama taktiež nepropaguje nadmerné podliehanie sexualite, nakoľko podľa Komisie nezobrazuje sexuálne stimuly, poddajnosť, nahotu, či čiastočnú nahotu ľudského tela nevhodným spôsobom, ani bez oprávneného dôvodu neprezentuje produkt ako vhodný prostriedok na odstránenie sexuálnych zábran (čl. 13 ods. 7 Kódexu). Komisia preto reklamu vyhodnotila ako neporušujúcu Kódex a sťažnosť vyhodnotila ako neopodstatnenú.

Na základe vyššie uvedeného Komisia na svojom zasadnutí, ktoré sa uskutočnilo dňa 7.12.2023 hlasovaním rozhodla, že TV spot: „Clavin – Fitness“, zadávateľ: Simply You Slovakia s.r.o. nie je v rozpore s ustanoveniami Kódexu a sťažnosť sťažovateľa nie je opodstatnená. 

Poučenie:
Zadávateľ reklamy alebo sťažovateľ môžu požiadať Radu o preskúmanie nálezu v lehote do troch pracovných dní od odoslania nálezu, len ak zaplatia poplatok a
a) vyšli najavo nové skutočnosti alebo dôkazy, ktoré mohli mať podstatný vplyv na posúdenie reklamy a nemohli sa v konaní uplatniť bez zavinenia osoby, ktorá o preskúmanie žiada,
b) namieta sa porušenie Poriadku alebo
c) namieta sa neoznámenie konfliktu záujmov niektorého člena Komisie.

Poplatok spojený s preskúmaním nálezu vo výške 30 EUR pre fyzickú osobu alebo 300 EUR pre právnickú osobu je potrebné uhradiť na č. účtu Rady: IBAN SK15 1100 0000 0026 2210 7629. Variabilný symbol: číslo sťažnosti uvedené v záhlaví tohto nálezu.

 

V Bratislave dňa 18.12.2023

 

 

Mária Tóthová Šimčáková   v.r.
predsedníčka Komisie

Scroll to Top