ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

68 (11-06) Odvysielanie relácie "Král na ťahu"

Sťažovateľ

Fyzická osoba

Šíriteľ

C.E.N. s. r. o. / TA3

Médium

Spoločensko-politická diskusná relácia

Stav nálezu
Negatívny nález

Arbitrážny nález
k sťažnosti zaevidovanej pod č. 68 (11-06)
Arbitrážna komisia Rady pre reklamu (ďalej len „Komisia“) ako orgán Rady pre reklamu (ďalej len „Rada“) príslušný podľa článku 5 Etického kódexu reklamnej praxe (ďalej len „Kódex“) postupom podľa § 24 Opčného protokolu k Etickému kódexu reklamnej praxe o reklamnej praxi pri šírení mediálnej komerčnej komunikácie (ďalej len „Protokol”) a podľa Rokovacieho poriadku Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu (ďalej len „Poriadok“) s poukazom na § 130 ods. 1 a 4 a § 131 ods. 1 zákona č. 264/2022 Z. z. o mediálnych službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o mediálnych službách) (ďalej len „Zákon“) vydáva po predbežnom posúdení sťažnosti spravodajským senátom Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu (ďalej len „senát“) v súlade s § 24 Protokolu a čl. V ods. 1 a 2 Poriadku tento

n á l e z :
Odvysielaním spoločensko-politickej diskusnej relácie: „Král na ťahu“ (dňa 28.11.2023) v televíznom vysielaní TV TA3 , strana Protokolu – vysielateľ televíznej programovej služby spoločnosť C.E.N. s. r. o., Bratislava

neporušila pravidlá Protokolu
vrátane pravidiel doň recipovaných zo Zákona.

 

 

Odôvodnenie
I. Obsah sťažnosti
1. Rade bola z titulu vecnej príslušnosti Radou pre mediálne služby postúpená dňa 29. 11. 2023 na vybavenie sťažnosť fyzickej osoby, okres Trenčín voči odvysielaniu spoločensko-politickej diskusnej relácie „Král na ťahu“, šírenej vo vysielaní TV TA3 dňa 28. 11. 2023.
2. Sťažovateľ uvádza nasledovné: „V relácii Kráľ na ťahu sa počas celej relácie zobrazovala na pozadí reklama na výrobcu tabakových výrobkov IQOS“.

II. Popis predmetu sťažnosti
3. Spoločensko-politická diskusná relácia „Král na ťahu“ bola vysielaná dňa 28. novembra 2023 v rámci televíznej programovej služby TV TA3 (ďalej aj „komunikát“), ktorú vysiela spoločnosť C.E.N. s. r. o., Bratislava (ďalej aj „šíriteľ“).
4. Z obsahového hľadiska je uvedený komunikát spoločensko-politickou diskusnou reláciou, v súčasnosti moderovanou Braňom Králom. Moderátor si do televízneho štúdia pozýva každý týždeň politických hostí, s ktorými diskutuje na aktuálne politické a spoločenské témy. Diskusný duel prebieha formou dvoch proti dvom, za účasti publika a s diváckymi otázkami. V predmetnom komunikáte Braňo Král privítal v dueli zástupcov SaS (Mária Kolíková, Ondrej Dostál) a Smeru (Tibor Gašpar, Ján Podmanický).
Relácia nie je vysielaná zo štúdia, ale z kaviarne, ktorá je koncipovaná tak, že diváci sú po všetkých stranách scény a aj nad diskutujúcimi, čo navodzuje dojem arény.

III. Pôsobnosť Protokolu
5. Šíriteľ je stranou Protokolu podľa § 2 ods. 3 písm. a) Protokolu, preto je daná personálna pôsobnosť Protokolu.
6. Protokol sa vzťahuje na komunikát, na ktorý sa vzťahuje Kódex, šírený v televíznom vysielaní. Obsah komunikátu sa šíril prostredníctvom televíznej programovej služby strany Protokolu. Pritom, pokiaľ ide o vecnú pôsobnosť Protokolu, podľa § 3 ods. 1 je reklamou v zmysle Kódexu mediálna komerčná komunikácia, tak ako ju vymedzuje zákon o mediálnych službách zvuková, obrazová alebo audiovizuálna informácia, ktorá priamo alebo nepriamo propaguje tovar, služby alebo dobrú povesť osoby vykonávajúcej hospodársku činnosť a je poskytovaná ako súčasť programu alebo videa vytvoreného užívateľom alebo sprevádza program alebo video vytvorené užívateľom za odplatu alebo za podobnú protihodnotu alebo na účely vlastnej propagácie alebo reklamnou programovou službou.
7. Podľa § 3 ods. 3 Protokolu je reklamou v zmysle Kódexu aj skrytá mediálna komerčná komunikácia, ktorej šírenie je však neprípustné podľa § 6 ods. 1 Protokolu. Je nepochybné, že sťažnosť smeruje voči komunikátu, ktorý z jeho povahy nesmie obsahovať skrytú mediálnu komerčnú komunikáciu (reklamu). Preto ak je v právomoci Komisie vydať nález o porušení Protokolu tak, že došlo k šíreniu reklamy vo forme skrytej mediálnej komerčnej komunikácie, je v právomoci Komisie aj vydanie opačného nálezu (t. j. o tom, že k šíreniu skrytej mediálnej komerčnej komunikácie v komunikáte nedošlo), čím je daná vecná pôsobnosť Protokolu.
8. Predmetný komunikát sa šíril prostredníctvom televízneho vysielania šíriteľa na území Slovenskej republiky, preto je daná teritoriálna pôsobnosť Protokolu.
9. K šíreniu predmetnej reklamy došlo po dni, v ktorom sa stal podľa § 33 ods. 1 Protokol záväzný voči šíriteľovi, čím je daná aj časová pôsobnosť Protokolu.

IV. Východiská posudzovania reklamy
10. Protokol v súlade s jeho účelom nadväzuje predovšetkým na čl. 25 Kódexu (odsek 3 preambuly Protokolu), ktorého podstatou je zabrániť šíreniu reklamy, pokiaľ je potenciálne v rozpore so zákonom. Protokol preto vychádza zo zákonných ustanovení právneho poriadku Slovenskej republiky regulujúcich mediálnu komerčnú komunikáciu v televíznom vysielaní, rozhlasovom vysielaní a v audiovizuálnych mediálnych službách na požiadanie (odsek 6 preambuly Protokolu).
11. V nadväznosti na to aj Komisia priamo či prostredníctvom svojho senátu posudzuje šírenie reklamy v rámci etických pravidiel Protokolu recipujúcich zákonné ustanovenia regulujúce šírenie reklamy tak, že pri posudzovaní súladu s pravidlami Protokolu vychádza z toho, či môže šírená reklama obstáť popri zákonných ustanoveniach, ktoré Protokol recipuje.
12. Na rozdiel od ustanovení vlastného Kódexu sú pravidlá Protokolu upravujúce šírenie reklamy (mediálnej komerčnej komunikácie) len také prísne, aké prísne sú zákonné ustanovenia, ktoré sa do pravidiel Protokolu recipovali.
13. Preto pokiaľ by reklama mohla obstáť popri norme ustanovenej všeobecne záväzným právnym predpisom, môže obstáť aj popri pravidle Protokolu, do ktorého sa predmetná norma recipovala.
14. Podľa § 3 ods. 1 reklamou, ktorej prítomnosť, vrátane jej obsahu alebo neprítomnosť v programoch (editoriálnych obsahoch) Komisia posudzuje je mediálna komerčná komunikácia, tak ako ju vymedzuje zákon o mediálnych službách, a teda zvuková, obrazová alebo audiovizuálna informácia, ktorá priamo alebo nepriamo propaguje tovar, služby alebo dobrú povesť osoby vykonávajúcej hospodársku činnosť a je poskytovaná ako súčasť programu alebo videa vytvoreného užívateľom alebo sprevádza program alebo video vytvorené užívateľom za odplatu alebo za podobnú protihodnotu alebo na účely vlastnej propagácie alebo reklamnou programovou službou.
15. Reklamou, ktorej prítomnosť alebo neprítomnosť v programoch (editoriálnych obsahoch) Komisia posudzuje, je aj skrytá mediálna komerčná komunikácia (§ 3 ods. 3 Protokolu).
16. Podľa § 72 ods. 1 Zákona je skrytou mediálnou komerčnou komunikáciou „zvuková, obrazová alebo audiovizuálna informácia, ktorá priamo alebo nepriamo propaguje tovar, služby, ochrannú známku, obchodné meno alebo aktivity osoby vykonávajúcej hospodársku činnosť, ak vysielateľ alebo poskytovateľ audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie túto informáciu v rámci programu zámerne využíva na propagačné účely a mohla by vzhľadom na svoju povahu uviesť verejnosť do omylu o podstate tejto informácie. Táto informácia sa považuje za zámernú najmä vtedy, ak sa uskutočňuje za odplatu alebo za inú protihodnotu. ” Táto definícia je rovnako recipovaná v ustanovení § 3 ods. 3 Protokolu.

V. Predmet sťažnosti z pohľadu pravidiel Protokolu
17. Mediálnou komerčnou komunikáciou je na účely Protokolu tak, ako ju vymedzuje zákon o mediálnych službách zvuková, obrazová alebo audiovizuálna informácia, ktorá priamo alebo nepriamo propaguje tovar, služby alebo dobrú povesť osoby vykonávajúcej hospodársku činnosť a je poskytovaná ako súčasť programu alebo videa vytvoreného užívateľom alebo sprevádza program alebo video vytvorené užívateľom za odplatu alebo za podobnú protihodnotu alebo na účely vlastnej propagácie alebo je reklamnou programovou službou (§3 ods. 1 Protokolu).
18. Zakázaná je mediálna komerčná komunikácia, ktorá sa týka cigariet, iných tabakových výrobkov, elektronických cigariet a plniacich fľaštičiek pre elektronické cigarety. Neprípustným je aj obchádzanie zákazu prostredníctvom používania značkových názvov, ochranných známok, emblémov alebo iných výrazných znakov tabakových výrobkov, elektronických cigariet alebo plniacich fľaštičiek pre elektronické cigarety (§ 8 ods. 1 a 2 Protokolu).
19. Podľa § 3 ods. 3 Protokolu skrytou mediálnou komerčnou komunikáciou sa na účely Protokolu rozumie „tak, ako ju vymedzuje zákon o mediálnych službách zvuková, obrazová alebo audiovizuálna informácia, ktorá priamo alebo nepriamo propaguje tovar, služby, ochrannú známku, obchodné meno alebo aktivity osoby vykonávajúcej hospodársku činnosť, ak vysielateľ alebo poskytovateľ audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie túto informáciu v rámci programu zámerne využíva na propagačné účely a mohla by vzhľadom na svoju povahu uviesť verejnosť do omylu o podstate tejto informácie; táto informácia sa považuje za zámernú najmä vtedy, ak sa uskutočňuje za odplatu alebo za inú protihodnotu.“
20. Podľa § 6 ods. 1 Protokolu zakázané je šíriť reklamu ako skrytú mediálnu komerčnú komunikáciu.
21. Šírenie skrytej mediálnej komerčnej komunikácie je úplne zakázané (§ 6 ods. 1 Protokolu), preto popri norme ustanovenej všeobecne záväzným právnym predpisom (§ 72 ods. 2 zákona č. 264/2022 Z. z.) môže obstáť len jej nešírenie.

VI. Stanovisko šíriteľa k predmetu sťažnosti
22. Šíriteľ bol dňa 29. 11. 2023 vyzvaný, aby sa k šíreniu komunikátu, ktorý je predmetom sťažnosti vyjadril v lehote piatich pracovných dní, t. j. do 06.12.2023.
23. Šíriteľ v lehote poskytol Komisii vyjadrenie. V stanovisku šíriteľ o.i. uvádza: „Zobrazenie obchodného názvu IQOS v komunikáte nie je podľa vysielateľa mediálnou komerčnou komunikáciou, keďže nie je naplnený obligatórny pojmový znak mediálnej komerčnej komunikácie podľa § 3 ods. 1 protokolu, ktorým je „odplata alebo podobná protihodnota“. V prípade komunikátu vysielateľ neuzavrel s obchodnou spoločnosťou vyrábajúcou produkty IQOS a ani so žiadnym iným subjektom písomnú ani ústnu zmluvu, predmetom ktorej by bola propagácia tohto produktu v komunikáte. Za zobrazenie obchodného názvu IQOS v komunikáte vysielateľ neobdržal od žiadneho subjektu žiadne finančné ani nefinančné plnenie. Z hľadiska právneho preto zobrazenie obchodného názvu IQOS v komunikáte nie je mediálnou komerčnou komunikáciou a vysielateľ odvysielaním komunikátu televíznou programovou službou TA3 dňa 28.11.2023 neporušil žiadne ustanovenie Protokolu.“
24. Podľa šíriteľa odvysielanie komunikátu nie je možné považovať ani za skrytú mediálnu komerčnú komunikáciu. „Obrazová informácia zobrazujúca v komunikáte obchodný názov IQOS nebola vysielateľom využívaná zámerne na propagačné účely, čo je obligatórnym znakom skrytej mediálnej komerčnej komunikácie. Ako už bolo uvedené vyššie, vysielateľ neprijal za vysielanie komunikátu žiadne finančné ani nefinančné plnenie od žiadneho subjektu v súvislosti s obrazovou informáciou obchodného názvu IQOS. Absencia prijatia protiplnenia za vysielanie komunikátu zobrazujúceho obchodný názov IQOS a zároveň absencia zámeru vysielateľa využiť obchodný názov IQOS na komerčné účely znamená, že vysielateľ svojim konaním nemohol porušiť §8 ods. 1 Protokolu, resp. §3 ods. 3 Protokolu.
25. K okolnostiam vysielania komunikátu zobrazujúceho obchodný názov IQOS vysielateľ uvádza, že „komunikát bol vysielaný v priamom prenose (t.j. naživo). Vysielanie naživo mnohokrát vyvoláva rad technických a obsahových nedostatkov, ktoré nie je možné operatívne odstrániť. V danom prípade bolo vysielanie realizované z verejne prístupných priestorov kaviarne, v ktorej sa na barovom pulte nachádzal bližšie neidentifikovaný predmet s obchodným názvom IQOS. Tento obchodný názov bolo sporadicky vidieť v pozadí pri zábere jednej z kamier na hosťa relácie p. Máriu Kolíkovú. Pri záberoch na ostatné prítomné osoby sa obchodný názov nezobrazoval vôbec. Tvrdenie sťažovateľa, že „počas celej relácie sa zobrazovala reklama na výrobcu tabakových výrobkov“ nie je pravdivé. Z celkového trvania relácie 47 minút sa obchodný názov IQOS zobrazil v poradí približne 10krát, pričom celkové trvanie zobrazenia trvalo približne 5,5 minúty. Z celkového vysielacieho času relácie predstavujú zábery obsahujúce obchodný názov IQOS cca 11%, čiže nepatrný zlomok vysielacieho času. Obchodný názov IQOS sa zobrazoval výlučne počas niektorých prejavov p. Márie Kolíkovej a ani v jednom prípade sa nezobrazil pri prejave moderátora alebo iných hostí. Táto skutočnosť potvrdzuje, že zámerom vysielateľa nebolo propagovať obchodný názov IQOS, ale išlo o jeden predmet na barovom pulte kaviarne, ktorý bolo vidieť len v určitom zábere. Umiestnenie tohto reklamného predmetu nepožadoval vysielateľ, ale nachádzal sa na barovom pulte kaviarne pred vysielaním komunikátu i po ňom. Na jeho zobrazovaní v komunikáte nemal vysielateľ záujem a išlo len o náhodnú situáciu, ktorú nebolo možné odstrániť v priebehu živého vysielania. Vysielateľ si uvedomuje nevhodnosť zobrazenia reklamného predmetu IQOS v komunikáte, avšak išlo o jeho zobrazenie v pozadí, tvoriaceho súčasť zariadenia kaviarne. V komunikáte sa nezobrazil žiadny konkrétny výrobok IQOS, ani žiadna osoba používajúca takýto výrobok, prípadne akýkoľvek tabakový výrobok. Zobrazenie obchodného názvu IQOS takýmto spôsobom nemohlo podľa názoru vysielateľa samo o sebe uviesť verejnosť do omylu o podstate tejto informácie, a to najmä z dôvodu, že išlo o zobrazenie názvu a nie samotného výrobku.“

VII. Predbežné posúdenie
26. Predbežné posúdenie sa uskutočnilo dňa 07.12.2023 trojčlenným senátom v súlade s § 24 Protokolu.
27. Po predbežnom posúdení dospel senát k záveru, ktorý je vyjadrený vo výroku tohto nálezu a odôvodnený nižšie vo VIII. časti tohto nálezu.
28. Záver predbežného posúdenia bol oznámený šíriteľovi, ktorý sa v lehote na námietky nevyjadril. Za súhlas šíriteľa so záverom predbežného posúdenia sa podľa § 24 Protokolu považuje aj márne uplynutie lehoty na vznesenie námietok.

VIII. Názor Komisie
29. Možno súhlasiť so zistením sťažovateľa, že v posudzovanom komunikáte sa v jeho obrazovej zložke vyskytli zábery, ktoré zachytávali obchodný názov IQOS, zariadení na nahrievanie tabaku a elektronické cigarety.
30. Senát zohľadnil pri posudzovaní aj skutočnosť a vyjadrenie šíriteľa, ktorý uviedol, že „v prípade komunikátu vysielateľ neuzavrel s obchodnou spoločnosťou vyrábajúcou produkty IQOS a ani so žiadnym iným subjektom písomnú ani ústnu zmluvu, predmetom ktorej by bola propagácia tohto produktu v komunikáte. Za zobrazenie obchodného názvu IQOS v komunikáte vysielateľ neobdržal od žiadneho subjektu žiadne finančné ani nefinančné plnenie“ (pozri bod 23 a 24).
31. Zo spôsobu, akým bol komunikát spracovaný nič nenaznačuje, že predmetný komunikát by mohol mať propagačný charakter či účel. Z obsahu a formy spracovania relácie bolo zrejmé jej obsahové a žánrové zameranie, ako aj skutočnosť, že obchodný názov, ktorý sa objavil v rámci niektorých záberov a na prítomnosť ktorého poukazuje aj sťažovateľ, bol súčasťou vybavenia kaviarne, v ktorej sa diskusná relácia naživo odohrávala.
32. Aby také zobrazenie, o aké ide v posudzovanom prípade, pôsobilo propagačne, musel by ho šíriteľ využiť na propagačné účely zámerne, t. j. napríklad ho spojiť s ďalšími informáciami o produkte, s informáciou o výhodách, úžitkových vlastnostiach a pod., aby tak pôsobil na jeho predaj, či inak upriamiť pozornosť na produkt, čo sa však v predmetnom prípade nestalo.
33. S ohľadom na skutočnosť, že zobrazenie obchodného názvu nemalo propagačný charakter a nebolo uskutočnené za odplatu, či inú protihodnotu, nemožno predmetný komunikát označiť za mediálnu komerčnú komunikáciu (pozri bod 17), ani za skrytú mediálnu komerčnú komunikáciu (pozri bod 19).
34. Keďže uvedený komunikát nemal propagačný charakter a Senát má za to, že uvedený komunikát nie je mediálnou komerčnou komunikáciou, ani skrytou mediálnou komerčnou komunikáciou, nie je možné konštatovať ani skutočnosť, že by odvysielaním predmetného komunikátu dochádzalo k porušeniu pravidiel súvisiacich s reklamou tabakových výrobkov (pozri bod 18).
35. Záverom si Senát dovoľuje uviesť, že aj napriek tomu, že predmetná relácia sa neodohráva v štúdiu, ale je odvysielaná naživo vo verejných priestoroch kaviarne, šíriteľ by mal venovať v budúcnosti zvýšenú pozornosť kontrole tohto prostredia a prípadne odstrániť, či prekryť časti vybavenia priestoru, ak sa v ňom nachádzajú predmety, či produkty, k prezentácii ktorých je vo všeobecnosti potrebné pristupovať so zvýšenou mierou zodpovednosti.

IX. Záver posúdenia predmetu sťažnosti
36. Na základe vyššie uvedeného Senát na svojom zasadnutí dňa 07. 12. 2023 v súlade s § 131 ods. 1 Zákona rozhodol, že odvysielaním spoločensko-politickej diskusnej relácie: „Král na ťahu“ (dňa 28.11.2023) v televíznom vysielaní TV TA3 , strana Protokolu – vysielateľ televíznej programovej služby spoločnosť C.E.N. s. r. o., Bratislava – neporušila pravidlá Protokolu vrátane pravidiel recipovaných doň zo Zákona a posudzovaná sťažnosť sťažovateľa nie je opodstatnená. V súlade s § 130 ods. 1 Zákona je platný arbitrážny nález rozhodnutím vo veci.

Poučenie
Šíriteľ alebo sťažovateľ môžu požiadať Radu o preskúmanie nálezu v lehote do troch pracovných dní od odoslania nálezu, ak zaplatia poplatok a zároveň
a) vyšli najavo nové skutočnosti alebo dôkazy, ktoré mohli mať podstatný vplyv na posúdenie reklamy a nemohli sa v konaní uplatniť bez zavinenia osoby, ktorá o preskúmanie žiada,
b) namieta sa porušenie Poriadku, pravidlo štvrtej časti Protokolu alebo iné pravidlo Kódexu (resp. Protokolu), ktorého porušenie predpokladá preskúmanie nálezu,
c) namieta sa neoznámenie konfliktu záujmov niektorého člena Komisie, resp. senátu.
Poplatok spojený s prieskumom nálezu vo výške 30 EUR pre fyzickú osobu alebo 300 EUR pre právnickú osobu je potrebné uhradiť na č. účtu Rady: IBAN SK15 1100 0000 0026 2210 7629. Variabilný symbol: číslo sťažnosti uvedené v záhlaví tohto nálezu.
V Bratislave dňa 28.12.2023

Mária Tóthová Šimčáková v. r.
predsedníčka Komisie

Scroll to Top