ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

69 (11-07) STK

Sťažovateľ

Fyzická osoba

Zadávateľ

DEKRA Slovensko s.r.o.

Médium

On-line reklama

Stav nálezu
Pozitívny nález
Ustanovenia kódexu:

čl. 15 ods. 4


Rada pre reklamu, Šustekova 51, 851 04 Bratislava

Arbitrážny nález
Arbitrážna komisia Rady pre reklamu (ďalej len „Komisia“) ako orgán Rady pre reklamu (ďalej len „Rada“) príslušný podľa článku 5, druhej hlavy I. časti Etického kódexu reklamnej praxe (ďalej len „Kódex“) postupom podľa čl. IV Rokovacieho poriadku Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu (ďalej len „Poriadok“) vydáva v súlade s čl. V ods. 1 a 2 Poriadku tento

n á l e z :

On-line reklama (web stránka zadávateľa, Facebook): „Najrýchlejšia STK“
Zadávateľ: DEKRA Slovensko s.r.o.

je v rozpore 

s ustanovením čl. 15 ods. 4 Kódexu.

Rada ako združenie etickej samoregulácie zaevidovala sťažnosť od fyzickej osoby, okres Bratislava voči informáciám uvedeným na web stránke zadávateľa DEKRA Slovensko s.r.o., kde zadávateľ uvádza text v znení: „Najrýchlejšia STK!“. Sťažovateľ poukazuje na to, že v reklame nie je uvedené, aká bola metodika merania, ani to s akými ďalšími subjektami sa zadávateľ porovnáva.

Zadávateľ reklamy v rámci svojho stanoviska o.i. uvádza, že „pri koncipovaní reklamy sme vychádzali zo zákona o reklame, ktorý v rámci všeobecných požiadaviek na reklamu stanovuje, že nesmie byť reklama klamlivá. Definíciu klamlivej reklamy obsahuje Obchodný zákonník, ktorý ako reklamu „tovaru, služieb, nehnuteľností, obchodného mena, ochrannej známky, označenia pôvodu výrobkov a iných práv a záväzkov, ktorá uvádza do omylu alebo môže uviesť do omylu osoby, ktorým je určená alebo ku ktorým sa dostane, a ktorá v dôsledku klamlivosti môže ovplyvniť ekonomické správanie týchto osôb alebo ktorá poškodzuje alebo môže poškodiť iného súťažiteľa alebo spotrebiteľa.“ Pre reklamy je bežné, že využívajú superlatívy a hyperboly, pretože ide o základný účel reklamy, t.j. vyzdvihnúť určitý produkt alebo službu. V predmetnom prípade sa jedná o reklamu na nami prevádzkovanú stanicu technickej kontroly v Dúbravke, ako je to uvedené na oboch Vami zmienených stránkach. V Dúbravke sa nachádza jediná stanica technickej kontroly, čo je možné overiť na stránke spoločnosti TESTEK, a.s., ktorá v Slovenskej republike plní úlohy technickej služby technickej kontroly podľa § 70 ods. 1 písm. b) zákona č. 106/2018 Z.z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov https://www.testek.sk/o-spolocnosti. Zjednodušene povedané ide o dozorný orgán poverený Ministerstvom dopravy a výstavby SR na vykonávanie dozoru nad stanicami technickej kontroly. TESTEK, a.s. v rámci tejto svojej kompetencie vedie aj zoznam všetkých staníc technickej kontroly https://testek.sk/zoznam-stk?krajid=2&cislostk=#mapka. Z uvedeného zoznamu je preukázané, že naša stanica technickej kontroly je jediná v Dúbravke, a preto je z logiky veci aj najrýchlejšia (súčasne aj najpomalšia, ale ako sme uviedli účelom reklamy je osloviť adresáta za účelom kúpy produktu, a preto používame v reklamnej kampani pozitívny superlatív vyzdvihujúci rýchlosť vybavenia zákazníka). Na základe uvedeného máme za to, že sme našou reklamou neporušili ustanovenia všeobecne záväzných právnych predpisov.“

Popis reklamy:
Na web stránke zadávateľa je v časti, ktorá komunikuje pravidlá akcie na STK Bratislava – Dúbravka uvedený o.i. aj text v znení: „Akcia na STK Bratislava – Dúbravka; AKCIA PLATÍ DO KONCA ROKA 2023!
Najrýchlejšia STK za 30 minút!
Predkontrola vozidla v cene pravidelnej technickej kontroly!
Test batérie elektrického vozidla a Plug-in hybridu zadarmo k pravidelnej technickej kontrole!“

Nasleduje text o pravidlách akcie, kde je o.i. uvedené:
„Najrýchlejšia STK!
• kontrolu vozidla do 30 minút od pristavenia na linku garantujeme pre osobné vozidlá (kat. M1) a motocykle (kat. L), pričom vozidlo nie je staršie ako 6 rokov
• kontrola vozidla do 30 minút sa nevzťahuje na špeciálne modely vozidiel s limitovanými otáčkami
• na vozidle musia byť prístupné identifikátory vrátane funkčnej OBD zásuvky
• motor musí byť zahriaty na prevádzkovú teplotu“

Vizuál reklamy s textom „Najrýchlejšia STK v Dúbravke“ bol využitý aj v rámci Facebook fanúšikovskej stránky zadávateľa.

Názor Komisie:
Komisia preskúmala sťažnosť a dôkazový materiál a na základe skutočností, ktoré sú jej známe a z dostupných informácií dospela k týmto záverom:

V zmysle Kódexu reklama nesmie použiť žiaden superlatív, osobitne „najlepší“, „najlacnejší“, „najrýchlejší“, „najkvalitnejší“ a obdobné, bez jednoznačného a hodnoverného preukázania pravdivosti a oprávnenosti takéhoto tvrdenia, ktoré sa viaže na celý produkt (čl. 15 ods. 4 Kódexu). V predmetnom prípade zadávateľ využíva superlatív „najrýchlejšia“, v kontexte služby STK, ktorú poskytuje. Zadávateľ uvádza, že uvedené tvrdenie využíva v kontexte služieb STK, ktoré poskytuje v Dúbravke, kde je jediným poskytovateľom predmetnej služby, a preto, ako jediný v danej lokalite je aj najrýchlejší. Komisia neupiera zadávateľovi využiť v reklame superlatívne tvrdenie, ak hodnoverne a jednoznačne preukáže opodstatnenosť a pravdivosť takéhoto tvrdenia, avšak zároveň má za to, že využitie takého tvrdenia, len na základe skutočnosti, že zadávateľ je jediným poskytovateľom predmetnej služby v danej lokalite nie je možné považovať za preukázanie využitia superlatívu, ktoré by bolo opodstatnené. Vo všeobecnosti sa superlatívne tvrdenia využívajú práve v kontexte porovnania sa s konkurenciou a na preukázanie výnimočnosti, ktorú zadávatelia práve vo vzťahu ku konkurencii dosahujú, a v takomto význame ich vníma aj priemerný spotrebiteľ, ktorý sa na základe týchto parametrov môže rozhodnúť využiť služby zadávateľa. Priemerný spotrebiteľ totiž nemusí mať automaticky vedomosť o tom, že zadávateľ je jediným poskytovateľom služieb STK v Dúbravke, resp. že práve len na základe tejto skutočnosti poskytuje zadávateľ najrýchlejšiu STK a Komisia preto vyhodnotila reklamu ako porušujúcu Kódex.

Na základe vyššie uvedeného Komisia na svojom zasadnutí, ktoré sa uskutočnilo dňa 7.12.2023 hlasovaním rozhodla, že on-line reklama (web stránka zadávateľa, Facebook): „Najrýchlejšia STK“, zadávateľ: DEKRA Slovensko s.r.o. je v rozpore s ustanovením čl. 15 ods. 4 Kódexu a sťažnosť sťažovateľa je opodstatnená. 

Komisia preto v súlade s čl. V ods. 2 písm. a) Poriadku apeluje na zadávateľa reklamy, ktorý sa vyzýva k zmene alebo úprave posúdenej reklamy a k zamedzeniu jej ďalšieho šírenia v predmetnej podobe.  

Poučenie:
Zadávateľ reklamy alebo sťažovateľ môžu požiadať Radu o preskúmanie nálezu v lehote do troch pracovných dní od odoslania nálezu, len ak zaplatia poplatok a
a) vyšli najavo nové skutočnosti alebo dôkazy, ktoré mohli mať podstatný vplyv na posúdenie reklamy a nemohli sa v konaní uplatniť bez zavinenia osoby, ktorá o preskúmanie žiada,
b) namieta sa porušenie Poriadku alebo
c) namieta sa neoznámenie konfliktu záujmov niektorého člena Komisie.

Poplatok spojený s preskúmaním nálezu vo výške 30 EUR pre fyzickú osobu alebo 300 EUR pre právnickú osobu je potrebné uhradiť na č. účtu Rady: IBAN SK15 1100 0000 0026 2210 7629. Variabilný symbol: číslo sťažnosti uvedené v záhlaví tohto nálezu.

 

V Bratislave dňa 18.12.2023

 

 

 

Mária Tóthová Šimčáková

predsedníčka Komisie

Scroll to Top