ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

27 (05-05) Šírenie TV spotu CME Content Academy vo vysielaní TV Markíza

Sťažovateľ

Fyzická osoba

Šíriteľ

MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r. o.

Zadávateľ

MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r. o.

Médium

TV spot

Stav nálezu
Negatívny nález

* * *
Rada pre reklamu, Šustekova 51, 851 04 Bratislava
Arbitrážny nález
k sťažnosti č. 27 (05-05)
Arbitrážna komisia Rady pre reklamu (ďalej len „Komisia“) ako orgán Rady pre reklamu (ďalej len
„Rada“) príslušný podľa článku 5 Etického kódexu reklamnej praxe (ďalej len „Kódex“) postupom podľa § 22 Opčného protokolu k Etickému kódexu reklamnej praxe o reklamnej praxi pri šírení mediálnej komerčnej komunikácie (ďalej len „Protokol”) a podľa Rokovacieho poriadku Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu (ďalej len „Poriadok“) vydáva po predbežnom posúdení sťažnosti spravodajským senátom Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu (ďalej len „senát“) v súlade s § 22 Protokolu a čl. V ods. 1 a 2 Poriadku tento
n á l e z :
Šírenie televízneho reklamného šotu „CME Content Academy”
v televíznom vysielaní TV Markíza, strany Protokolu – vysielateľa televíznej programovej služby spoločnosti MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r. o., Bratislava

neporušuje pravidlá Protokolu.

Odôvodnenie
I. Sťažnosť
1. Rada v priebehu mesiaca jún zaevidovala sťažnosti od fyzickej osoby, okres Nové Zámky voči vysielaniu televízneho reklamného šotu, zadávateľa MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r. o., šírenému vo vysielaní televíznej programovej služby TV Markíza.
2. Sťažnosť poukazuje na jednu zo scén, ktorá je súčasťou spotu, cieľom ktorého je komunikovať možnosť prihlásiť sa do vzdelávacieho programu CME Content Academy. Uvedenú scénu, v ktorej vystupuje dieťa považuje sťažovateľ za desivú a má za to, že scéna môže vyvolať des a nočné mory u detí, a preto považuje sťažovateľ za nevhodné vysielanie predmetnej reklamy počas dňa.

II. Popis reklamy
3. Posudzovaný komunikát bol odvysielaný v rámci vysielacej programovej služby TV Markíza spoločnosti MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r. o. (ďalej aj „šíriteľ“).
4. V obrazovej zložke spotu je zobrazený mladý pár na sedačke pri pozeraní programu v TV – hlavnou dejovou linkou párom sledovaného programu je zobrazenie operatérov na operačnej sále. Keďže ich vysielaný program zjavne nebaví, striedavo vyslovujú želania ako by sa mal program zmeniť: „Chcelo by to viac lásky“; „mohlo by to byť strašidelné“; „a zbrane, chce to akciu“; „áno, áno a draky“. Po každom vyslovenom želaní sa program zmení, čomu je prispôsobená aj scéna. Scéna, voči ktorej namieta sťažnosť je upravená spôsobom, že po vyslovení želania „mohlo by to byť strašidelné“ sa v operačnej sále zjaví dievčatko s plyšovým prepichnutým medveďom v ruke. Monitor životných funkcií pacienta sa zrazu preruší. Jedna zo sestier na sále sa zľakne, začne kričať. Dievčatko na ňu ukáže prstom, rozsvietia sa mu oči a začne kričať tiež. V závere spotu sa cez celú obrazovku zobrazia plamene a v ľavom hornom rohu je zobrazené logo CME Content Academy. Do toho zaznie mužský voice-over v znení: „Chcete pracovať v televízii? Prihláste sa do unikátneho študijného programu CME Content Academy a ukážte, čo je vo vás. Viac nájdete na www.studujtelevizi.cz“

III. Pôsobnosť Protokolu
5. Šíriteľ je stranou Protokolu podľa § 2 ods. 2 písm. b) Protokolu, preto je daná personálna pôsobnosť Protokolu.
6. Protokol sa vzťahuje na komunikát, na ktorý sa vzťahuje Kódex, šírený v televíznom vysielaní. Je nepochybné, že sťažnosť smeruje voči šíreniu televíznej reklamy (vo forme reklamného oznámenia – oznámenia vo verejnom záujme), na ktorú sa vzťahuje Kódex, preto je daná vecná pôsobnosť Protokolu.
7. Predmetná reklama sa šírila prostredníctvom televízneho vysielania šíriteľa na území Slovenskej republiky, preto je daná teritoriálna pôsobnosť Protokolu.
8. K šíreniu predmetnej reklamy došlo po dni, v ktorom sa stal podľa § 30 ods. 1 Protokol záväzný voči šíriteľovi, čím je daná aj časová pôsobnosť Protokolu.

IV. Východiská posudzovania reklamy
9. Protokol v súlade s jeho účelom nadväzuje predovšetkým na čl. 25 Kódexu (odsek 3 preambuly Protokolu), ktorého podstatou je zabrániť šíreniu reklamy, pokiaľ je potenciálne v rozpore so zákonom. Protokol preto vychádza zo zákonných ustanovení právneho poriadku Slovenskej republiky regulujúcich mediálnu komerčnú komunikáciu v televíznom vysielaní, rozhlasovom vysielaní a v audiovizuálnych mediálnych službách na požiadanie (odsek 6 preambuly Protokolu).
10. V nadväznosti na to aj Komisia priamo či prostredníctvom svojho senátu posudzuje šírenie reklamy v rámci etických pravidiel Protokolu recipujúcich zákonné ustanovenia regulujúce šírenie reklamy tak, že pri posudzovaní súladu s pravidlami Protokolu vychádza z toho, či môže šírená reklama obstáť popri zákonných ustanoveniach, ktoré Protokol recipuje.
11. Na rozdiel od ustanovení vlastného Kódexu sú pravidlá Protokolu upravujúce šírenie reklamy (mediálnej komerčnej komunikácie) len také prísne, aké prísne sú zákonné ustanovenia, ktoré sa do pravidiel Protokolu recipovali.
12. Preto pokiaľ by reklama mohla obstáť popri norme ustanovenej všeobecne záväzným právnym predpisom, môže obstáť aj popri pravidle Protokolu, do ktorého sa predmetná norma recipovala.

V. Predmet sťažnosti z pohľadu pravidiel Protokolu
13. Podľa § 7 ods. 1 Protokolu, zakázané je vysielať reklamu, ktorá môže narušiť fyzický, psychický alebo morálny vývin maloletých, najmä také, ktoré obsahujú pornografiu alebo hrubé, nedôvodné násilie.

14. Podľa § 16 ods. 4 Protokolu šíriteľ okrem časových obmedzení pri vysielaní reklamy vymedzených v § 16 ods. 1 až 3 „rešpektuje aj ďalšie časové obmedzenia vysielania reklamných oznámení a telenákupu…”.
15. Uvedené pravidlo § 16 ods. 4 Protokolu je potrebné aplikovať s ohľadom na zákonnú povinnosť podľa § 20 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov a v nadväznosti na ňu vyhláškou č. 589/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov (ďalej len „Vyhláška“) ustanovené časové obmedzenia (§ 4 Vyhlášky).
16. V tomto kontexte sa senát pri predbežnom posudzovaní zaoberal najmä časovým obmedzením v zmysle § 4 ods. 1 Vyhlášky, podľa ktorého: „Programy alebo iné zložky programovej služby klasifikované ako nevhodné a neprístupné pre vekovú skupinu maloletých do 18 rokov sa zaraďujú do vysielania medzi 22.00 a 06.00 hodinou.“
17. Zároveň sa v zmysle citovaného pravidla senát pri predbežnom posudzovaní nad rámec sťažnosti zaoberal tiež časovým obmedzením v zmysle § 4 ods. 3 Vyhlášky, podľa ktorého: „Programy alebo iné zložky programovej služby klasifikované ako nevhodné pre vekovú skupinu maloletých do 15 rokov alebo ako vhodné pre vekovú skupinu maloletých od 15 rokov sa zaraďujú do vysielania medzi 20.00 a 06.00 hodinou.“
18. Podľa § 19 Protokolu: „Pri šírení reklamy, osobitne mediálnej komerčnej komunikácie, dodržiava šíriteľ všetky právne normy upravujúce šírenie reklamy, aj tie, ktoré nie sú v Protokole recipované…“.
19. Keďže Protokol priamo nerecipuje pravidlo týkajúce sa zohľadnenia vekovej vhodnosti (§ 20 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov), je potrebné pri posudzovaní klasifikácie reklamy z hľadiska kritérií vodnosti (§ 1 Vyhlášky) aplikovať aj pravidlo § 19 Protokolu.

VI. Stanovisko šíriteľa k predmetu sťažnosti
20. Šíriteľ bol dňa 14. 06. 2022 vyzvaný, aby sa k šíreniu reklamy, ktorá je predmetom sťažnosti, vyjadril v lehote piatich pracovných dní, t. j. do 21. 06. 2022.
21. Šíriteľ, ktorý je v predmetnom prípade aj zadávateľom reklamy poskytol prostredníctvom svojho právneho zástupcu Komisii vyjadrenie 21. 06. 2021, v ktorom o. i. uvádza, že predmetný spot je reklamou na CME Content Academy, t.j. na dvojročný intenzívny kurz rozdelený do ôsmich blokov. Kurz má študentov pripraviť na prácu v televízii a zabezpečiť im po jeho skončení spoluprácu na programe pre TV Markíza a TV Nova. Počas štúdia sa študenti naučia písať scenáre, strihať, produkovať alebo riadiť natáčanie. Súčasťou kurzu je aj televízny marketing, dátová analytika alebo udržateľné natáčanie. Zadávateľ reklamy mal v predmetnom spote záujem odprezentovať novú aktivitu a zaujať tak nové talenty, aby sa prihlásili na vzdelávací kurz. Tak ako je to pri každej reklame, tak aj cieľom tohto spotu bolo zaujať, čo v slede reklám v rámci reklamného bloku nie je jednoduché. Hlavnou myšlienkou bolo najmä poukázať na to, aké by to bolo, keby mal divák vplyv na vysielaný obsah a mohol rozhodovať o obsahu vysielaného programu. Zo samotného deja spotu je zrejmé, že zobrazené scény boli zveličené, prehnané a ich cieľom bolo získať divákovu pozornosť, ale zároveň aj na pomerne krátkej časovej ploche reflektovať priania na zmenu obsahu vysielaného programu. V tejto súvislosti je však potrebné zdôrazniť, že isté zveličovanie vo všeobecnej rovine a hyperboly sú reklame vlastné, nakoľko bez toho by ostala nepovšimnutá a neplnila by svoj primárny cieľ. Z obsahu sťažnosti je zrejmé, že problematickou časťou reklamy je najmä tzv. „strašidelná“ verzia vysielaného programu. Šíriteľ sa nestotožňuje s názorom, že predmetný spot by bol v rozpore s právnymi predpismi SR, nakoľko nepropaguje násilie, vandalizmus alebo vulgárnosť ani nenavádza na protiprávne konanie a ani s ním nevyjadruje súhlas. Predmetný spot nie je spôsobilý ovplyvniť divákov, nakoľko jeho dejová línia je jasne smerovaná k tomu, že mladý pár je schopný ovplyvňovať dej vysielaného programu. Najskôr odznie želanie, ako by sa mal dej zmeniť a až následne sa zmena odohrá. Uvedené necháva divákovi časový priestor na „prípravu“ na túto zmenu. Preto „strašidelná“ časť nie je zobrazená bez upozornenia, bez prípravy , ale až potom ako si mladý muž na sedačke zaželá, aby že by film mohol byť strašidelný. Divák tak dostáva vopred upozornenie, že dôjde k zobrazeniu niečoho, čo by mohlo navodiť strašidelnú atmosféru. Je zrejmé, že následne vybraná scéna musela byť zveličená, prehnaná, aby bolo na prvý pohľad a najmä na pomerne krátkej časovej ploche zrejmé, že došlo k želanej zmene vo filme. Šíriteľ zastáva názor, že nie je možné izolovane hodnotiť jednu scénu spotu, ale je potrebné na neho nazerať ako na celok, v jeho celkovej dejovej línii a myšlienke. Cieľom spotu rozhodne nebolo pracovať so strachom ani nejakým spôsobom pôsobiť na maloletých, ktorí nie sú cieľovou skupinou spotu.

VII. Predbežné posúdenie
22. Predbežné posúdenie sa uskutočnilo 19. 07. 2022 trojčlenným senátom v súlade s § 22 Protokolu za účasti zástupkyne šíriteľa.
23. Po predbežnom posúdení dospel senát k záveru, ktorý je vyjadrený vo výroku tohto nálezu.
24. Záver predbežného posúdenia bol oznámený šíriteľovi, ktorý v lehote na námietky vyjadril so závermi posúdenia súhlas.

VIII. Názor Komisie
25. V rámci ochrany maloletých je zakázané vysielať reklamu, ktorá môže narušiť fyzický, psychický alebo morálny vývin maloletých, najmä také, ktoré obsahujú pornografiu alebo hrubé, neodôvodnené násilie (§ 7 ods. 1 Protokolu).
26. Reklama neobsahuje pornografiu, ani hrubé neodôvodnené násilie.
27. Cieľom reklamy je komunikácia študijného programu, ktorý je zameraný na prípravu budúcich odborníkov na prácu v televízii. Reklamný príbeh, v kontexte predmetu komunikácie zobrazuje viacero scén, ktoré sa postupne menia, v závislosti od želania divákov, ktorí sledujú predmetný televízny program. Senát sa nedomnieva, že reklama obsahuje zobrazenia, ktoré by svojim charakterom mohli mať negatívny vplyv na dospelého, či detského diváka. Reklama neobsahuje pornografiu, ani hrubé neodôvodnené násilie. Forma spracovania reklamného šotu neobsahuje zobrazenia, ktoré by porušovali všeobecné normy mravnosti alebo slušnosti. Spot evidentne pracuje s reklamným nadsadením, jednotlivé scény nezobrazujú reálne situácie, ale svojim spracovaním je z nich zrejmé, že ide o filmové triky a techniky.

28. Ako neetickú a nevhodnú nevníma senát ani scénu, voči ktorej smeruje sťažnosť, nakoľko táto nie je uvedená takpovediac izolovane, bez upozornenia, ale je súčasťou celkového deja reklamy a divák je na ňu upozornený aj slovne. Samotná scéna navyše nie je reálna a jej celkové prevedenie zároveň nevybočuje zo spôsobu spracovania scén, s ktorými sa môžu diváci stretnúť napríklad vo filme.

29. Pokiaľ ide o námietku sťažovateľa ohľadom nevhodnosti vysielania predmetného spotu počas denného vysielacieho času, senát posúdil skutočnosť, či predmetný spot je nevhodný pre maloletých do 18 rokov veku a dospel k záveru, aj na základe vyššie uvedeného, že predmetná reklama neobsahuje žiadne vyjadrenie alebo zobrazenie, ktoré by šíriteľ mal klasifikovať ako nevhodné pre všetky kategórie maloletých.
30. Na audiovizuálny obsah v televíznom vysielaní, ktorý nie je nevhodný do 18 rokov veku, nemožno aplikovať zákaz vysielania pred 22.00 hod.; to sa primerane vzťahuje aj na oponu o 20.00 hod., pokiaľ ide o obsahy, ktoré nie sú nevhodné do 15 rokov veku. Audiovizuálne obsahy klasifikované ako nevhodné pre maloletých do 12 rokov veku, prípadne nevhodné pre maloletých do 7 rokov veku nemajú žiadne časové obmedzenie.

31. Keďže reklamný spot nemožno klasifikovať ako nevhodný do 12 rokov veku (a teda nie je klasifikovaný ako nevhodný pre vekovú skupinu maloletých do 15 rokov, vhodný pre vekovú skupinu maloletých od 15 rokov alebo ako nevhodný a neprístupný pre vekovú skupinu maloletých do 18 rokov), nemožno naň aplikovať ani ustanovenie § 4 ods. 5 Vyhlášky.
32. Keďže v danom prípade spot nemožno klasifikovať ako nevhodný pre maloletých do 12 rokov, nemožno na posudzovanú reklamu uplatniť časové obmedzenie týkajúce sa obsahov nevhodných do 18 rokov veku , resp. do 15 rokov veku.

IX. Záver posúdenia predmetu sťažnosti
33. Na základe vyššie uvedeného Senát rozhodol, šírenie televízneho reklamného šotu „CME Content Academy”, v televíznom vysielaní TV Markíza, strany Protokolu – vysielateľa televíznej programovej služby spoločnosti MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r. o., Bratislava – neporušuje pravidlá Protokolu a sťažnosť sťažovateľa nie je opodstatnená.

Poučenie
Šíriteľ alebo sťažovateľ môžu požiadať Radu o preskúmanie nálezu v lehote do troch pracovných dní od odoslania nálezu, len ak zaplatia poplatok a zároveň
a) vyšli najavo nové skutočnosti alebo dôkazy, ktoré mohli mať podstatný vplyv na posúdenie reklamy a nemohli sa v konaní uplatniť bez zavinenia osoby, ktorá o preskúmanie žiada,
b) namieta sa porušenie Poriadku, pravidlo štvrtej časti Protokolu alebo iné pravidlo Kódexu (resp. Protokolu), ktorého porušenie predpokladá preskúmanie nálezu,
c) namieta sa neoznámenie konfliktu záujmov niektorého člena Komisie, resp. senátu.
Poplatok spojený s prieskumom vo výške 30 EUR pre fyzickú osobu alebo 300 EUR pre právnickú osobu je potrebné uhradiť na č. účtu Rady: IBAN SK15 1100 0000 0026 2210 7629. Variabilný symbol: číslo sťažnosti uvedené v záhlaví tohto nálezu.
V Bratislave dňa 19.07.2022

Mária Tóthová Šimčáková
predsedníčka Komisie
* * *

Scroll to Top