ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

04 (02/04) billboard - Pepino kondom

Sťažovateľ

súkr. osoba, Bratislava, Strážske

Zadávateľ

OLZA TRADING, s.r.o., Český Těšín

Médium

billboardy

Stav nálezu
Negatívny nález
Ustanovenia kódexu:

I./3.4., II./ 3.5.


Arbitrážna komisia Rady pre reklamu so sídlom v Bratislave, Staré Záhrady 1, na svojom zasadnutí dňa 16. 2. 2000 vo veci sťažnosti súkromnej osoby zo Strážskeho a od súkromnej osoby z Bratislavy na billboardovú kampaň „Pepino“ reklamného štúdia Gryf, Žilina pre porušenie Etických zásad reklamnej praxe platných v Slovenskej republike (ďalej len Kódex) vydáva nasledovný

NÁLEZ:

Vo veci realizácie billboardovej kampane „Pepino“ Arbitrážna komisia nekonštatovala porušenie Etických zásad reklamnej praxe platných na území SR.

ODÔVODNENIE:

Rada pre reklamu obdržala sťažnosť od súkromnej osoby zo Strážskeho a od súkromnej osoby z Bratislavy, týkajúcu sa morálnosti a etiky billboardov „Pepino“. Sťažovatelia uvádzajú, že daný billboard uráža normálnu ľudskú slušnosť a robí mestu hanbu, a že reklama je nevkusná a vo svojej podobe porušuje morálny kódex reklamy.

Sekretariát navrhol Arbitrážnej komisii posúdiť, či v prípade predmetnej kampane nedošlo k porušeniu ustanovení bodov 3.2, 3.4 Časti I. a bodu 3.5 Časti II. Kódexu. Tieto ustanovenia stanovujú, že reklama má byť slušná, čestná a pravdivá, pripravovaná s pocitom zodpovednosti voči spotrebiteľovi. Reklama nesmie ohrozovať dobré meno reklamy ako takej a znižovať dôveru v reklamu ako službu spotrebiteľom. Ďalej stanovujú, že reklama nesmie obsahovať nič, čo by hrubým spôsobom urážalo rasové, národnostné alebo náboženské cítenie spotrebiteľov.

Reklamné štúdio Gryf vo svojom stanovisku uvádza, že na danom billboarde nevidí nič hrubo urážajúce, pretože intímny život patrí ku každodennému životu a je daný prírodou. Vizuál je riešený tak, aby bol oslovený normálny občan v rôznom veku a to hravou, jednoduchou a nenásilnou formou.

Arbitrážna komisia v diskusii dospela k záveru, že daný billboard neobsahuje nič, čo by hrubým spôsobom urážalo slušnosť, rasové, národnostné či náboženské cítenie spotrebiteľov. Zároveň billboard neohrozuje dobré meno reklamy a neznižuje dôveru v reklamu ako takú.

Preto Arbitrážna komisia Rady pre reklamu na svojom zasadnutí dospela hlasovaním k záveru, že sťažnosti súkromnej osoby zo Strážskeho, Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy a spoločnosti Chemko, a.s. na billboardovú kampaň „Pepino“ je neopodstatnená a uverejnenie uvedeného billboardu nebolo posúdené ako porušenie Kódexu v bodoch 3.4 Časti I. a 3.5 Časti II.

V Bratislave, dňa 21. 2. 2000

Milan Lechnický
predseda AK RPR

Scroll to Top