ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

19 (10/02) billboard „Viem, čo chcem”

Sťažovateľ

sekretariát RPR

Zadávateľ

S.I.T., a.s. Bratislava

Médium

billboard

Stav nálezu
Negatívny nález
Ustanovenia kódexu:

I./3.1., 3.3.


Arbitrážna komisia Rady pre reklamu so sídlom v Bratislave, Grösslingova 45, na svojom zasadnutí dňa 25. 10. 2000 vo veci sťažnosti na základe vlastného monitoringu RPR na billboardy spoločnosti S.I.T., a.s., Bratislava „Viem, čo chcem“ pre porušenie Etických zásad reklamnej praxe platných
v Slovenskej republike (ďalej len Kódex) vydáva nasledovný

NÁLEZ:

Vo veci uverejnenia billboardov „Viem, čo chcem“ Arbitrážna komisia nekonštatovala porušenie Etických zásad reklamnej praxe platných na území SR.

ODÔVODNENIE:

Rada pre reklamu na základe vlastného monitoringu podala sťažnosť na billboard spoločnosti S.I.T., a.s., Bratislava. Na uvedenom billboarde bol text „Viem, čo chcem“, „Chlapci, držte sa!“, „Veľa šťastia v Sydney“ a zároveň bolo na billboarde vyobrazené aj logo MARS. Podľa sekretariátu RPR práve zobrazenie loga MARS odporuje Etickému kódexu.
Sekretariát navrhol Arbitrážnej komisii posúdiť, či v prípade daného billboardu nedošlo k porušeniu ustanovení bodov 3.1 a 3.3 Časti I. Kódexu.
Tieto ustanovenia stanovujú, že reklama nesmie navádzať k porušovaniu právnych predpisov alebo inak vzbudzovať dojem, že s ich porušovaním súhlasí. Zároveň reklama nesmie byť v rozpore
s dobrými mravmi hospodárskej súťaže a nesmie byť spôsobilá privodiť ujmu iným súťažiacim alebo spotrebiteľom.
Spoločnosť S.I.T., a.s. vo svojom stanovisku uvádza, že pred uverejnením billboardu bol jeho súlad s právnymi predpismi a etickým kódexom riadne preskúmaný právnym oddelením a spoločnosť je presvedčená o úplnom súlade tejto realizovanej kampane s uvedenými pravidlami. Podľa vyjadrenia uvedený billboard nenavádza k porušovaniu právnych predpisov, a ak by aj pripustili, že predmetná reklama je reklamou tabakových výrobkov, nešlo by o reklamu v rozpore s týmto ustanovením, nakoľko predaj tabakových výrobkov a ich užívanie nie je zákonom zakázané. Zároveň v samotnom spojení športu a loga MARS spoločnosť S.I.T., a.s. nevidí žiaden rozpor, keďže tabakoví výrobcovia a distributéri majú povolené využívať spojenie svojich značiek so sponzorovaním športových podujatí.
Arbitrážna komisia sa v diskusii zhodla, že daný vizuál skutočne vyvoláva pocit, že ide o reklamu na cigarety a nie propagáciu športového podujatia. Vo vizuále bolo síce použité logo tabakového výrobku, ale vzhľadom na súčasné znenie Etického kódexu, v ktorom sa nenachádza ustanovenie o používaní loga tabakových výrobkov v reklame, Arbitrážna komisia dospela k záveru, že uvedený billboard neporušuje žiadne z existujúcich ustanovení Etického kódexu.

 

Preto Arbitrážna komisia Rady pre reklamu na svojom zasadnutí dospela hlasovaním
k záveru, že sťažnosť na billboard „Viem, čo chcem“ je neopodstatnená a uverejnenie uvedeného billboardu nebolo posúdené ako porušenie Kódexu v bodoch 3.1 a 3.3 Časti I.

V Bratislave, dňa 8. 11. 2000

Milan Lechnický
predseda AK RPR

Scroll to Top