ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

18 (10/01) inzercia Bankrot, s.r.o.

Sťažovateľ

sekretariát RPR

Zadávateľ

Bankrot, s.r.o., Bratislava

Médium

print

Stav nálezu
Pozitívny nález
Ustanovenia kódexu:

II./2.1., 4.1., 4.6.


Arbitrážna komisia Rady pre reklamu so sídlom v Bratislave, Grösslingova 45, na svojom zasadnutí dňa 25. 10. 2000 vo veci podnetu sekretariátu RPR na prešetrenie súladu série siedmych tlačových inzerátov spoločnosti Bankrot, s.r.o., Bratislava s Etickými zásadami reklamnej praxe platných
v Slovenskej republike (ďalej len Kódex) vydáva nasledovný

NÁLEZ:

Vo veci uverejnenia uvedených inzerátov Arbitrážna komisia konštatovala porušenie Etických zásad reklamnej praxe platných na území SR u štyroch zo siedmych inzerátov predloženej série.

ODÔVODNENIE:

Rada pre reklamu dostala podnet od sekretariátu RPR, ktorý si sekretariát osvojil na základe podnetu samotného zadávateľa reklamy na prešetrenie súladu série siedmych inzerátov spoločnosti Bankrot, s.r.o., Bratislava s Etickým kódexom.
Sekretariát navrhol Arbitrážnej komisii posúdiť, či v prípade daných tlačových inzerátov nedošlo
k porušeniu ustanovení bodov 2.1 a 4.1 Časti II. Kódexu.
Tieto ustanovenia stanovujú, že reklama nesmie byť koncipovaná tak, aby zneužívala dôveru spotrebiteľa alebo využívala nedostatok jeho skúseností alebo znalostí alebo jeho dôverčivosť. Reklama tiež nesmie šíriť klamlivé údaje o vlastnom alebo cudzom podniku ani o jeho produktoch, pričom klamlivý údaj je aj údaj sám osebe pravdivý, avšak vzhľadom na okolnosti a súvislosti,
v akých sa používa, môže príjemcu reklamného posolstva uviesť do omylu.
Arbitrážna komisia sa v diskusii zaoberala každým zo siedmych inzerátov samostatne a o každom samostatne hlasovala.

Voči prerokovávaným inzerátom označenými pre účely prerokovávania číslami jedna, dva a tri, mala Arbitrážna komisia len menšie výhrady, ktoré sa týkali deklarovanej „jedinečnosti“ spoločnosti Bankrot, s.r.o. a zaručenia právnej istoty. Arbitrážna komisia je však oprávnená posudzovať súlad inzerátov len s Etickým kódexom a nie ostatnými zákonmi, a tak nie je kompetentná zaručiť súlad s právnymi predpismi.

Preto Arbitrážna komisia Rady pre reklamu na svojom zasadnutí dospela osobitným hlasovaním o každom jednom inzeráte k záveru, že podnet sekretariátu RPR týkajúci sa tlačových inzerátov spoločnosti Bankrot, s.r.o., Bratislava označenými pre účely prerokovávania číslami jedna, dva a tri je neopodstatnený a ich uverejnenie nebolo posúdené ako porušenie Kódexu v bodoch 2.1 a 4.1 Časti II.

Pri inzeráte označenom pre účely prerokovávania číslom štyri s textom: „Podnikatelia vymeňte svoju starú (zadĺženú firmu) za úplne novú (nezadĺženú). Iba my to pre vás urobíme so zárukou“ sa komisia v diskusii zhodla, že tento text môže spotrebiteľa uviesť do omylu, pretože „vymeniť“ zadĺženú firmu za nezadĺženú je nemožné, pričom členovia upozornili aj na možný rozpor
s Obchodným zákonníkom. Takáto informácia je zavádzajúca a klamlivá.

Zároveň je v inzeráte uvedená informácia „iba my to urobíme so zárukou“, pričom podobné výlučné tvrdenie je nedokázateľné a preto môže pôsobiť zavádzajúco.

Preto Arbitrážna komisia Rady pre reklamu na svojom zasadnutí dospela hlasovaním
k záveru, že podnet sekretariátu RPR týkajúci sa inzerátu označenom pre účely prerokovávania číslom štyri spoločnosti Bankrot, s.r.o., Bratislava je opodstatnený a jeho uverejnenie bolo posúdené ako porušenie Kódexu v bodoch 2.1 a 4.1 Časti II.

Pri inzeráte označenom pre účely prerokovávania číslom päť s textom: „Najrýchlejšia likvidácia a konkurzy zadĺžených firiem na svete! Podnikatelia, prenechajte starosti so zadĺženou firmou odborníkom! Neriskujte konflikt so zákonom! Šetrite si nervy a predajte vašu zadĺženú spoločnosť firme Bankrot.“ členovia AK RPR konštatovali, že na jeho základe môžu podnikatelia nadobudnúť dojem, že ich firma Bankrot, s.r.o. zbaví po odpredaní zadĺženej spoločnosti všetkých „starostí“ a tým aj celej zodpovednosti za zadĺženú spoločnosť. Arbitrážna komisia sa v diskusii zhodla, že
v tomto prípade sa na inzerát vzťahuje bod č. 4.1 Časti II. Kódexu, ktorý hovorí, že reklama nesmie šíriť klamlivé údaje o podniku, pričom klamlivý údaj je aj údaj sám osebe pravdivý, avšak vzhľadom na okolnosti a súvislosti v akých sa používa, môže príjemcu reklamného posolstva uviesť do omylu.

Preto Arbitrážna komisia Rady pre reklamu na svojom zasadnutí dospela hlasovaním
k záveru, že podnet sekretariátu RPR týkajúci sa inzerátu označenom pre účely prerokovávania číslom päť spoločnosti Bankrot, s.r.o., Bratislava je opodstatnený a jeho uverejnenie bolo posúdené ako porušenie Kódexu v bode a 4.1 Časti II.


Pri inzeráte označenom pre účely prerokovávania číslom šesť s textom: „Na základe podnetov podvedených podnikateľov upozorňujeme na nelegálnu činnosť firiem ponúkajúcich rýchlu a lacnú likvidáciu zadĺžených firiem, ktoré podnikajú bez licencie – podnikateľského oprávnenia. Tieto firmy ponúkajú likvidáciu účtovníctva nelegálnym spôsobom, čo je trestný čin. Vykonajte likvidáciu zadĺženej firmy legálne – predajte ju firme Bankrot“ spoločnosť Bankrot, s.r.o. používa slovné spojenie „likvidácia účtovníctva“, pričom takáto činnosť ako legálny predmet podnikania neexistuje, a zároveň spoločnosť Bankrot, s.r.o. nemá oprávnenie konštatovať čo je a čo nie je trestný čin. Zároveň je zavádzajúca aj informácia o podnikaní „bez licencie“ – licencia na likvidáciu firiem totiž neexistuje. Arbitrážna komisia tiež navrhla zvážiť a dať hlasovať o ďalšom bode kódexu – 4.6 Časti II., ktorý znie: Reklama sa musí vyhnúť informáciám a prezentáciám, ktoré budú pravdepodobne zavádzať spotrebiteľov, či už vynechaním, dvojzmyselnosťou alebo zveličovaním, s výnimkou prípadov, kedy ide o jasnú hyperbolizáciu.

Arbitrážna komisia Rady pre reklamu na svojom zasadnutí dospela hlasovaním k záveru, že podnet sekretariátu RPR týkajúci sa inzerátu označenom pre účely prerokovávania číslom šesť spoločnosti Bankrot, s.r.o., Bratislava je opodstatnený a jeho uverejnenie
bolo posúdené ako porušenie Kódexu v bodoch 2.1, 4.1 a 4.6 Časti II.

Pri inzeráte označenom pre účely prerokovávania číslom sedem s textom:„Odkúpime zadĺžené firmy na počkanie. Najrýchlejšie služby pri likvidácii a konkurzoch firiem v SR. Podnikatelia, šetrite si nervy a predajte zadĺženú firmu ešte dnes.“ je podľa AK RPR tvrdenie „na počkanie“ zavádzajúce a tiež môže príjemcu reklamného posolstva uviesť do omylu. Odkúpenie spoločnosti je proces, ktorý sa pri splnení všetkých náležitostí predpísaných zákonom a ďalšími právnymi predpismi nedá ukončiť v tak krátkom časovom úseku, aký použitý termín „na počkanie“ všeobecne označuje.

Preto Arbitrážna komisia Rady pre reklamu na svojom zasadnutí dospela hlasovaním
k záveru, že podnet sekretariátu RPR týkajúci sa inzerátu označenom pre účely prerokovávania číslom sedem spoločnosti Bankrot, s.r.o., Bratislava je opodstatnený a jeho uverejnenie bolo posúdené ako porušenie Kódexu v bode 4.1 Časti II.

V Bratislave, dňa 8. 11. 2000

Milan Lechnický
predseda AK RPR

Scroll to Top