ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

03 (02/03) inzercia spol. ALZ, s.r.o.

Sťažovateľ

Synopsa, s.r.o., Prešov

Zadávateľ

ALZ, s.r.o., Prešov

Médium

print

Stav nálezu
Pozitívny nález
Ustanovenia kódexu:

III./3.1., 3.2.


Arbitrážna komisia Rady pre reklamu so sídlom v Bratislave, Staré Záhrady 1, na svojom zasadnutí dňa 16. 2. 2000 vo veci sťažnosti spoločnosti Synopsa, spol. s r.o. so sídlom v Prešove na inzerát spoločnosti ALZ spol. s r.o., Prešov pre porušenie Etických zásad reklamnej praxe platných v Slovenskej republike (ďalej len Kódex) vydáva nasledovný

NÁLEZ:

Vo veci uverejnenia inzerátu spoločnosti ALZ spol. s r.o., Prešov Arbitrážna komisia konštatovala porušenie Etických zásad reklamnej praxe platných na území SR.

ODÔVODNENIE:

Rada pre reklamu obdržala sťažnosť od spoločnosti Synopsa, spol. s r.o., Prešov, týkajúcu inzerátu spoločnosti ALZ spol. s r.o., Prešov. Sťažovateľ uvádza, že daný inzerát a informácie na ňom uvedené sú hrubo zavádzajúce v dôsledku nepomenovania porovnávacích parametrov a uverejnená tabuľka je modifikovaná tak, aby znevýhodňovala priamych konkurentov. Podľa sťažovateľa sú informácie vytrhnuté z kontextu a predkladajú čitateľom jednostranný a skreslený názor.

Sekretariát navrhol Arbitrážnej komisii posúdiť, či v prípade daného inzerátu nedošlo k porušeniu ustanovení bodov 1.1, 3.1 a 3.2 Časti III. Kódexu. Tieto ustanovenia stanovujú, že spotrebitelia nesmú byť reklamou vedení k tomu, aby produktom priznávali nepomerne vyššiu úžitkovú hodnotu, než zodpovedá ich skutočnej hodnote. Ďalej stanovujú, že reklama nesmie útočiť na iné produkty, inzerentov a nesmie sa snažiť ich diskreditovať, a to priamo alebo nepriamo. Taktiež inzerenti nesmú znižovať hodnotu produktov iných inzerentov a to ani priamo ani náznakom a reklama nesmie pre jedno nepriaznivé porovnávanie vyberať jeden konkrétny produkt alebo vlastnosť.

Spoločnosť ALZ s.r.o. vo svojom stanovisku uvádza, že v danom inzeráte presne citovala odborný časopis Auto Motor Šport a uverejnili aj štatistický zdroj a inzerát nie je namierený proti konkurencii. Spoločnosť konštatuje, že keby chcela manipulovať s výsledkami, tak by vynechali umiestnenie iných značiek, ktoré predáva jej sesterská spoločnosť.

Arbitrážna komisia v diskusii dospela k záveru, že daný inzerát obsahuje subjektívny výber hodnotených automobilov, ktorého efektom môže byť poškodenie konkurencie. V inzeráte bolo použité porovnávanie, avšak bez uvedenia parametrov, na základe ktorých sa automobily porovnávali, čím mohlo prísť k zavádzaniu spotrebiteľov. Arbitrážna komisia sa zhodla na tom, že treba odlišovať zverejnenie úplného prieskumu spoľahlivosti jednotlivých modelov motorových vozidiel v odbornom periodiku od uverejnenia časti výsledkov takéhoto prieskumu ako súčasti reklamy. Zverejnenie výsledkov prieskumu v odbornom periodiku má charakter publicistickej informácie a slúži spotrebiteľom na lepšiu orientáciu na trhu. Zverejnenie časti výsledkov prieskumu ako súčasť reklamy je však treba v zmysle bodov 3.1 a 3.2 Časti III. Kódexu pokladať za nepriamy útok na iné produkty a znižovanie hodnoty produktov iných inzerentov najmenej náznakom.

 

Preto Arbitrážna komisia Rady pre reklamu na svojom zasadnutí dospela hlasovaním k záveru, že sťažnosť spoločnosti Synopsa, spol. s r.o. z Prešova na inzerát spoločnosti ALZ, spol. s r.o. je opodstatnená a uverejnenie uvedeného inzerátu bolo posúdené ako porušenie Kódexu v bodoch 3.1 a 3.2 Časti III..

V Bratislave, dňa 21. 2. 2000

Milan Lechnický
predseda AK RPR

Scroll to Top