ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

09 (04/03) kampaň denníka PRAVDA

Sťažovateľ

Miestny odbor Matice slovenskej v Košiciach

Zadávateľ

Vydavateľstvo PEREX, a.s.

Médium

billboardy, televízia

Stav nálezu
Negatívny nález
Ustanovenia kódexu:

I./3.4., IV./ 1.F.


Arbitrážna komisia Rady pre reklamu so sídlom v Bratislave, Staré Záhrady 1, na svojom zasadnutí dňa 4. 4. 2000 vo veci sťažnosti Miestneho odboru Matice slovenskej v Košiciach na reklamnú kampaň denníka Pravda, ktorého vydavateľom je spoločnosť Perex, a.s. Bratislava pre porušenie Etických zásad reklamnej praxe platných v Slovenskej republike (ďalej len Kódex) vydáva nasledovný

NÁLEZ:

Vo veci realizácie reklamnej kampane na denník Pravda spoločnosti Perex, a.s. Arbitrážna komisia nekonštatovala porušenie Etických zásad reklamnej praxe platných na území SR.

ODÔVODNENIE:

Rada pre reklamu dostala sťažnosť od Miestneho odboru Matice slovenskej v Košiciach, týkajúcu sa hanobenia štátneho znaku Slovenskej republiky v reklamnej kampani na denník Pravda, ktorú pre spoločnosť Perex, a.s. realizovalo Juraj Vaculík – Creative Studio, spol. s r.o. Sťažovateľ uvádza, že v reklamnej kampani sa objavuje štátny znak SR spôsobom, ktorý hanobí a zosmiešňuje tento symbol štátnosti a uráža city občanov.

Sekretariát navrhol Arbitrážnej komisii posúdiť, či v prípade danej reklamnej kampane nedošlo k porušeniu ustanovení bodu 3.4 Časti I. a bodu 1. F) Časti IV. Kódexu.

Tieto ustanovenia stanovujú, že žiadna reklama nesmie ohrozovať dobré meno reklamy ako takej alebo znižovať dôveru v reklamu ako službu spotrebiteľom, a že štátne symboly môžu byť použité v reklame len v súlade s platnými právnymi predpismi, a to spôsobom, ktorý neznižuje alebo nezneužíva ich vážnosť a dôstojnosť.

Spoločnosť Perex, a.s., vo svojom stanovisku uvádza, že pred spustením kampane dôsledne prekonzultovali ustanovenia zákona o štátnych symboloch, ako aj ustanovenia Etického kódexu. Podľa spoločnosti Perex, a.s. vyobrazený štátny znak spĺňal všetky zákonom stanovené atribúty vyobrazenia a použitia, a daná reklama nijakým spôsobom nezobrazovala ani nenavodzovala atmosféru zníženia vážnosti alebo dôstojnosti štátneho znaku. Pointa reklamnej kampane v prípustnej forme navodzuje atmosféru, že denník Pravda sú objektívne noviny, kde čitateľ získa objektívne a pravdivé informácie.

Arbitrážna komisia v diskusii dospela k záveru, že v prípade danej reklamnej kampane sa štátny znak využíva na komunikáciu inej informácie, pričom hlavným cieľom bolo zaujať a upútať pozornosť spotrebiteľov. Reklamnú kampaň je nutné chápať v širšom kontexte, pretože bolo použitých viac vizuálov, ktoré svojim spracovaním mali za cieľ zaujať pozornosť verejnosti. Billboard, kde je vo vizuáli použitý štátny znak, nebol podľa Arbitrážnej komisie pripravovaný s úmyslom zatajiť informácie, poškodiť alebo klamať verejnosť. V televíznom spote sa štátny znak používa v štylizovanej prezentácii podčiarknutej aj čierno-bielym prevedením spotu. Arbitrážna komisia sa zhodla, že daná kampaň neznižovala ani nezneužívala vážnosť a dôstojnosť štátneho znaku. Arbitrážna komisia v tejto súvislosti zdôrazňuje, že nie je oprávnená posudzovať súlad reklamy so zákonom, a takémuto posudzovaniu sa na svojom zasadnutí ani nevenovala.

Preto Arbitrážna komisia Rady pre reklamu na svojom zasadnutí dospela hlasovaním k záveru, že sťažnosť Miestneho odboru Matice slovenskej v Košiciach na reklamnú kampaň denníka Pravda, ktorú pre spoločnosť Perex, a.s. realizovalo Juraj Vaculík – Creative Studio, spol. s r.o. je neopodstatnená a realizácia uvedenej kampane nebola posúdená ako porušenie Kódexu v bodoch 3.4 Časti I. a 1. F) Časti IV.

V Bratislave, dňa 26. 4. 2000

Milan Lechnický
predseda AK RPR

Scroll to Top