ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

05 (11/05) kampaň

Sťažovateľ

MERCUR, Fond slovenských spotrebiteľov, KRAS

Zadávateľ

Tipos, a.s., Bratislava

Médium

kampaň

Stav nálezu
Negatívny nález
Ustanovenia kódexu:

IV./B 1.3., 1.4., 1.5.,1.7., I./ 3.1.


Arbitrážna komisia Rady pre reklamu so sídlom v Bratislave, Staré záhrady 1, na svojom zasadnutí zo dňa 14.11.1996 vo veci sťažnosti sťažovateľa nadácia MERCUR, fond slovenských spotrebiteľov a Klubu reklamných agentúr Slovenska na reklamnú kampaň agentúry Donar, a.s., na propagáciu novej stávkovej hry TIPOS bingo zadávateľa TIPOS, a.s. pre porušenie Etických zásad reklamnej praxe platný v Slovenskej republike (ďalej len „Kódex“), vydáva nasledovný

NÁLEZ.

Reklamnou kampaňou na propagáciu stávkovej hry TIPOS bingo zadávateľa TIPOS, a.s., realizovanou reklamnou agentúrou DONAR, a.s., nedošlo k porušeniu Etických zásad reklamnej praxe platných v Slovenskej republike.

Odôvodnenie:

Dňa 23.10. 1996 obdržala Rada pre reklamu sťažnosť nadácie MERCUR, fond slovenských spotrebiteľov na reklamnú kampaň agentúry Donar, a.s., na propagáciu novej stávkovej hry TIPOS bingo zadávateľa TIPOS, a.s., podľa ktorej kampaň „hoci zobrazuje batoľa, vyzýva deti, aby žiadali od rodičov účasť v hazardnej hre; deťom navodzuje dojem, že pokiaľ sa ich rodičia, hlavne matka, nezúčastnia hazardnej hry Bingo, budú trpieť určitým handicapom oproti ostatným deťom; reklama nabáda apelovať na rodičov, aby sa zúčastnili hazardnej hry.“ Touto kampaňou sa agentúra Donar mala podľa nadácie MERCUR dopustiť konania v rozpore s Kódexom, a to s ustanoveniami časti IV., oddielu B. Deti a mládež bodu 1.3., bodu 1.4. a bodu 1.5. Kódexu.

Na tú istú kampaň sa sťažoval aj Klub reklamných agentúr Slovenska, podľa ktorého „vizuál a slogan oboch billboardov a printov nabádza ku hre prostredníctvom detí (vydieranie rodičov)“. Touto kampaňou sa agentúra Donar mala podľa Klubu reklamných agentúr Slovenska dopustiť konania v rozpore s Kódexom, a to s ustanoveniami časti IV., oddielu B. Deti a mládež bodu 1.5. a 1.7. Kódexu.

K sťažnosti poskytla stanovisko reklamná agentúra DONAR, a.s., v ktorom uvádza, že používa vyobrazenie dieťaťa v predmetnej reklame ako metaforu a pokladá za absurdné tvrdenie, že na základe predmetnej reklamnej kampane „sa deti hromadne vrhnú na hazardné hry“, alebo že budú pôsobiť na svojich rodičov, aby sa zúčastnili hry TIPOS bingo.

Arbitrážna komisia Rady pre reklamu dospela k záveru, že ustanovenia časti IV. písm. b) body 1.3. až 1.7. sú zamerané na ochranu pred neetickou reklamou, ktorá má zasiahnuť deti ako špecificky a extrémne citlivo vnímajúcu skupinu spotrebiteľov. Cieľovou skupinou predmetnej reklamnej kampane však nie sú deti, ale ich rodičia. Deti vo veku obdobnom dieťaťu, ktoré je vyobrazené v predmetnej kampani, nie sú spôsobilé svojimi schopnosťami rozoznať reklamnú kampaň TIPOS bingo a táto kampaň ich ani nemôže zasiahnuť. Nemôžu teda ani naliehať na svojich rodičov v snahe zapojenia sa do uvedenej stávkovej hry.

Arbitrážna komisia Rady pre reklamu ďalej z vlastnej moci zvažovala súlad reklamnej kampane s ustanoveniami časti I. bodov 3.1. a 3.4. Etického kódexu, ktoré ustanovujú, že reklama musí byť čestná a „nesmie ohrozovať dobré meno reklamy ako takej alebo znižovať dôveru v reklamnú kampaň ako službu spotrebiteľom“. Napriek niektorým negatívnym reakciám na uvedenú reklamnú kampaň v slovenských médiách dospela Arbitrážna komisia RPR hlasovaním k záveru, že reklamná kampaň neprekročila hranicu kontradikcie s citovanými ustanoveniami Etického kódexu a neohrozuje dobré meno reklamy natoľko, aby mohla byť pokladaná za neetickú.

Preto Arbitrážna komisia Rady pre reklamu rozhodla tak, ako je vyššie uvedené.

V Bratislave, dňa 15.11. 1996 Dr. PAVEL HAPÁK
predseda AK RPR
Scroll to Top