ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

01 (04/01) kampaň - motorové oleje "MOGUL"

Sťažovateľ

agentúra Dorland/B.M.A., s.r.o., Bratislava

Zadávateľ

Keramo, a.s., Kolín

Médium

kampaň

Stav nálezu
Negatívny nález
Ustanovenia kódexu:

I./3., II./4., III./3., 4.


Arbitrážna komisia Rady pre reklamu so sídlom v Bratislave, Staré Záhrady 1, na svojom zasadnutí zo dňa 18. 4. 1996 vo veci sťažnosti sťažovateľa agentúry Dorland/B.M.A., s.r.o, Bratislava, Hroznová 10 na agentúru GGK/Pan Media Group, s.r.o., Brečtanová 1, Bratislava pre porušenie Etických zásad reklamnej praxe platných v Slovenskej republike (ďalej len „Kódex“), vydáva nasledovný

NÁLEZ.

Reklamnou kampaňou, vytvorenou agentúrou GGK/Pan Media Group, pre zadávateľa KERAMO, a.s. Kolín na produkty-motorové oleje značky „MOGUL“ došlo k porušeniu časti III. , bodu 4., odseku 4.1. Kódexu, teda reklamou produktu „MOGUL“ použitím sloganu „Vydrží ešte viac ako bežný olej“ bola napodobená reklama produktu „MADIT“ so sloganom „ … vydrží viac“ a to tak, že mohlo dôjsť k zámene , zavádzaniu či zmäteniu spotrebiteľa a k využitiu výsledkov cudzích nápadov a pracovného úsilia.

ODÔVODNENIE:

Dňa 18. 9. 1995 obdržala Rada pre reklamu sťažnosť sťažovateľa agentúry Dorland/B.M.A. na agentúru GGK/Pan Media Group, napádajúcu reklamnú kampaň motorových olejov zn. MOGUL. Sťažovateľ vo svojej sťažnosti uviedol, že kampaň „MADIT, …vydrží viac“ je dlhodobo (od roku 1993) budovanou kampaňou na pozíciu značky a kampaň produktu MOGUL bola realizovaná počnúc mesiacom aprílom 1995 na území Slovenskej republiky. Sťažovateľ uviedol, že reklamná kampaň produktu MOGUL využila výsledky budovania pozície značky MADIT. Týmto konaním sa agentúra GGK/Pan Media Group mala dopustiť konania v rozpore s Kódexom, a to s ustanoveniami časti I. bodu 3., časti II. bodu 4., časti III. bodu 3 a časti III. bodu 4.

Arbitrážna komisia Rady pre reklamu na svojom zasadnutí dospela k názoru, že predmetnou kampaňou nedošlok porušeniu časti I. bodu 3., časti II. bodu 4., časti III. bodu 3. Kódexu, avšak porušené bolo ustanovenie časti III. bodu 4. ods. 1. Kódexu.

Zároveň na základe časti I. bodu 2.1. Kódexu, podľa ktorého základnú zodpovednosť za rešpektovanie Kódexu nesie reklamná agentúra a médium, odporúča podľa časti I. bodu 4.2. Kódexu nepokračovať v medializácii dotknutej kampane na produkt „MOGUL“.

Arbitrážna komisia dospela k záveru, že kampaň produktu „MADIT“ je dlhodobo budovanou kampaňou na pozíciu značky, založenou na slogane „ MADIT … vydrží viac“ a kampaň produktu „ MOGUL“, stavala na pracovnom úsilí a nákladoch predchádzajúcej kampane, čím toto zneužila vo svoj prospech.

V Bratislave, dňa 24. 4. 1996Dr. PAVEL HAPÁK
predseda AK RPR

Scroll to Top