ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

08 (04/02) katalógy cest. kancelárií

Sťažovateľ

Slov. Asociácia cestovných kancelárií

Zadávateľ

Tip Travel, s.r.o., Seneca Tours, s.r.o.

Médium

reklamné materiály

Stav nálezu
Negatívny nález
Ustanovenia kódexu:

II.2.1., 4.1., 4.2. a 4.4, III./2.1.


Arbitrážna komisia Rady pre reklamu so sídlom v Bratislave, Staré Záhrady 1, na svojom zasadnutí dňa 4. 4. 2000 vo veci sťažnosti Slovenskej asociácie cestovných kancelárií na ponukové katalógy cestovných kancelárií Tip Travel, s.r.o. so sídlom v Piešťanoch a Seneca Tours, spol. s r.o. so sídlom v Senci pre porušenie Etických zásad reklamnej praxe platných v Slovenskej republike (ďalej len Kódex) vydáva nasledovný

NÁLEZ:

Vo veci distribuovania ponukových katalógov cestovných kancelárií Tip Travel a Seneca Tours Arbitrážna komisia nekonštatovala porušenie Etických zásad reklamnej praxe platných na území SR.

ODÔVODNENIE:

Rada pre reklamu obdržala sťažnosť od Slovenskej asociácie cestovných kancelárií, týkajúcu sa pravdivosti ponukových katalógov cestovných kancelárií Tip Travel a Seneca Tours. Sťažovateľ uvádza, že dané cestovné kancelárie používajú vo svojich reklamných inzerátoch všeobecne predponu naj- v spojitosti s úrovňou, cenou a kvalitou služieb napriek tomu, že ich produkty je možné porovnať len s obmedzeným počtom rovnakých ponúk iných súťažiteľov. Ďalej uvádza, že cestovné kancelárie používajú v reklamnej kampani všeobecný reklamný text „garancia najnižšej ceny“, napriek tomu, že až vo svojom katalógu tento text podrobne vysvetľujú a upresňujú, že sa garancia vzťahuje len na pobyty vo vybraných ubytovacích zariadeniach, a že aj v prípade, ak by sa predsa len výhodnejšia ponuka našla, vyrovná spotrebiteľovi rozdiel, ktorý by bol získal u iného súťažiteľa, keby si dovolenku, ktorá je identická s ponukou v jeho katalógu, zakúpil u neho. Sťažovateľ žiada Arbitrážnu komisiu, aby posúdila, či dané reklamné aktivity neodporujú bodom 4.1, 4.2 a 4.4 Časti II. Kódexu.

Sekretariát navrhol Arbitrážnej komisii posúdiť, či v prípade daných katalógov nedošlo k porušeniu ustanovení bodu 2.1 Časti II a bodu 2.1 Časti III. Kódexu.

Tieto ustanovenia stanovujú, že reklama nesmie byť koncipovaná tak, aby zneužívala dôveru spotrebiteľa alebo využívala nedostatok jeho skúseností alebo znalostí alebo jeho dôverčivosť. Reklama ďalej nesmie šíriť klamlivé údaje o vlastnom alebo cudzom podniku ani o jeho produktoch a nesmie na základe klamlivých údajov získavať vlastnému alebo cudziemu podniku prospech na úkor iného. Zároveň ustanovenia stanovujú, že informácia o cene obsiahnutá v reklame nesmie vzbudzovať zdanie, že cena je nižšia, než aká je v skutočnosti.

Spoločnosť Seneca Tours, spol. s r.o. vo svojom stanovisku uvádza, že žiadne údaje, ktoré sú obsahom reklamy spoločnosti nie sú klamlivé, a že „Garancia“, ktorá sa uvádza v rôznych materiáloch je výrazom ambície spoločnosti zúžitkovať skúsenosti, veľkosť a silu v prospech najvýhodnejšieho pomeru služba/cena produktov pre spotrebiteľov. Spoločnosť Tip Travel, s.r.o. svoje stanovisko neposkytla.

Arbitrážna komisia v diskusii dospela k záveru, že dané kampane neobsahujú klamlivé informácie o ponuke ani o jeho cene, pretože informácie potrebné pre posúdenie výhodnosti danej ponuky má spotrebiteľ k dispozícii.

 

Preto Arbitrážna komisia Rady pre reklamu na svojom zasadnutí dospela hlasovaním k záveru, že sťažnosť Slovenskej asociácie cestovných kancelárií na ponukové katalógy cestovných kancelárií TIP Travel a Seneca Tours, spol. s r.o. je neopodstatnená a distribúcia uvedených ponukových katalógov nebola posúdená ako porušenie Kódexu v bodoch 2.1, 4.1, 4.2 a 4.4 Časti II. a 2.1 Časti III.

V Bratislave, dňa 26. 4. 2000

Milan Lechnický
predseda AK RPR

Scroll to Top