ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

02 (02/02) parfum Naomi Campbell

Sťažovateľ

súkr. osoba, Nitra

Médium

abribusy

Stav nálezu
Negatívny nález
Ustanovenia kódexu:

I./3.2., 3.4., II./ 3.6.


Arbitrážna komisia Rady pre reklamu so sídlom v Bratislave, Staré Záhrady 1, na svojom zasadnutí dňa 16. 2. 2000 vo veci sťažnosti súkromnej osoby z Nitry na reklamnú kampaň na parfém Naomi Campbell pre porušenie Etických zásad reklamnej praxe platných v Slovenskej republike (ďalej len Kódex) vydáva nasledovný

NÁLEZ:

Vo veci realizácie kampane na parfém Naomi Campbell Arbitrážna komisia nekonštatovala porušenie Etických zásad reklamnej praxe platných na území SR.

ODÔVODNENIE:

Rada pre reklamu obdržala sťažnosť od súkromnej osoby z Nitry, týkajúcu sa nevkusnosti kampane na parfém Naomi Campbell. Sťažovateľ uvádza, že daná reklama je hrubým opovrhovaním morálnym kódexom.

Sekretariát navrhol Arbitrážnej komisii posúdiť, či v prípade predmetnej kampane nedošlo k porušeniu ustanovení bodov 3.2, 3.4 Časti I. a bodu 3.6 Časti II. Kódexu.
Tieto ustanovenia stanovujú, že reklama má byť slušná, čestná a pravdivá, pripravovaná s pocitom zodpovednosti voči spotrebiteľovi. Reklama nesmie ohrozovať dobré meno reklamy ako takej a znižovať dôveru v reklamu ako službu spotrebiteľom. Ďalej stanovujú, že reklama nesmie propagovať nadmierne podliehanie sexualite a zobrazovať nahotu alebo čiastočnú nahotu ľudského tela nevhodným spôsobom.

Reklamná agentúra MARK/BBDO vo svojom stanovisku uvádza, že daný vizuál zobrazuje čiastočnú nahotu, ale nie nevhodným spôsobom – celkový dojem navodzuje atmosféru príjemnosti a tepla. Taktiež konštatujú, že reklama neporušuje zásadu slušnosti a tým neohrozuje dobré meno a dôveru v reklamu, práve naopak, podľa ohlasov ľudí bol vizuál vnímaný všeobecne pozitívne.

Arbitrážna komisia v diskusii dospela k záveru, že daná reklamná kampaň nepropaguje nahotu ani čiastočnú nahotu nevhodným spôsobom a v danom vizuále ide o primerané použitie čiastočnej nahoty ľudského tela.

 

Preto Arbitrážna komisia Rady pre reklamu na svojom zasadnutí dospela hlasovaním k záveru, že sťažnosť súkromnej osoby z Nitry na reklamnú kampaň na parfém Naomi Campbell je neopodstatnená a jej zverejnenie nebolo posúdené ako porušenie Kódexu v bodoch 3.2, 3.4 Časti I. a 3.6 Časti II.

V Bratislave, dňa 21. 2. 2000

Milan Lechnický
predseda AK RPR

Scroll to Top