ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

06 (02/06) TV kampaň „Darčekové šeky”

Sťažovateľ

Bonus +, s.r.o., súkromná osoba Bratislava

Zadávateľ

Globtel, a.s., Bratislava

Médium

televízia

Stav nálezu
Pozitívny nález
Ustanovenia kódexu:

I./3.2.,II./ 4.1., 4.6.


Arbitrážna komisia Rady pre reklamu so sídlom v Bratislave, Staré Záhrady 1, na svojom zasadnutí dňa 16. 2. 2000 vo veci sťažností spoločnosti Bonus +, s.r.o. a súkromnej osoby z Bratislavy na kampaň spoločnosti Globtel GSM, a.s. pre porušenie Etických zásad reklamnej praxe platných v Slovenskej republike (ďalej len Kódex) vydáva nasledovný

NÁLEZ:

Vo veci reklamnej kampane spoločnosti Globtel GSM, a.s. Arbitrážna komisia konštatovala porušenie Etických zásad reklamnej praxe platných na území SR.

ODÔVODNENIE:

Rada pre reklamu obdržala sťažnosť od spoločnosti Bonus +, s.r.o. a súkromnej osoby z Bratislavy týkajúcu sa reklamnej kampane spoločnosti Globtel GSM, a.s. Sťažovatelia uvádzajú, že pri zakúpení mobilných telefónov im neboli odovzdané aj darčekové predmety (elegantné hodinky), na ktoré podľa prebiehajúcej reklamnej kampane mali nárok. Keď sa telefonicky obrátili na ústredie Globtel GSM, a.s., dostali informáciu, že tieto predmety boli k dispozícii len do 31.12.1999. Sťažovatelia majú pocit, že reklamná kampaň, ktorá sa vysielala až do 10.1.2000, bola preto zavádzajúca a došlo k vedomému klamaniu potenciálnych zákazníkov. Na podloženie svojho tvrdenia prikladajú dve rozličné zmluvy – jednu z roku 1999, ktorá obsahovala v predtlači darčekové šeky aj hodinky, a druhú z roku 2000, kde boli uvedené len darčekové šeky.

Sekretariát navrhol Arbitrážnej komisii posúdiť, či v prípade predmetnej televíznej reklamnej kampane nedošlo k porušeniu ustanovení bodu 3.2 Časti I. a bodov 2.1, 4.1 a 4.6 Časti II. Kódexu. Tieto ustanovenia stanovujú, že reklama má byť slušná, čestná a pravdivá, pripravovaná s pocitom zodpovednosti voči spotrebiteľovi. Reklama nesmie byť koncipovaná tak, aby zneužívala dôveru spotrebiteľa alebo využívala nedostatok jeho skúseností alebo znalostí alebo jeho dôverčivosť. Ďalej stanovujú, že reklama nesmie šíriť klamlivé údaje o vlastnom podniku alebo produktoch a musí sa vyhnúť informáciám a prezentáciám, ktoré budú pravdepodobne zavádzať spotrebiteľov vynechaním alebo dvojzmyselnosťou, pričom zvláštna pozornosť je venovaná informáciám týkajúcich sa charakteristiky produktu, jeho ceny, bezplatnej ponuky či podmienok predaja.

Globtel GSM, a.s. Bratislava vo svojom stanovisku uvádza, že všetkým zákazníkom, ktorí do 10.1.2000 vrátane uzavreli so spoločnosťou Globtel GSM, a.s. Zmluvu o poskytovaní služieb GSM, bol „balíček plný prekvapení“ poskytovaný v plnom rozsahu. Na niektorých predajných miestach sa však pre enormný záujem prejavil prechodný nedostatok hodiniek. Tento problém Globtel GSM, a.s. riešil tak, že hodinky boli všetkým zákazníkom, ktorých sa uvedený problém týkal, poskytované dodatočne a v súčasnosti sú hodinky k dispozícii každému zákazníkovi, ktorý bol aktivovaný v období, kedy sa na niektorých predajných miestach prejavil ich nedostatok. Preto boli pripravené aj dve verzie osobitných doložiek ku zmluve, pretože podpisom zákazník priamo na predajnom mieste potvrdzuje, že prevzal mobilný telefón, prípadne ďalší tovar. Spoločnosť Globtel GSM, a.s. neprijíma ako dôkaz odpoveď na telefonické dožiadanie na „ústredí firmy Globtel Bratislava“, nakoľko ide o subjektívne tvrdenie spoločnosti Bonus +, s.r.o., ktorého pravdivosť či nepravdivosť nie je možné s veľkou pravdepodobnosťou preukázať. Globtel GSM, a.s. nevylučuje, že v daných prípadoch mohli byť zo strany jej zamestnancov poskytnuté neúplné alebo nesprávne informácie, však aj v takomto prípade zastáva stanovisko, že na základe jedného konkrétneho prípadu, nie je možné vyvodiť všeobecný záver, že reklama spoločnosti Globtel bola klamlivá, či zavádzajúca.

Arbitrážna komisia v diskusii dospela k záveru, že daná televízna reklama nebola pripravovaná s pocitom zodpovednosti voči spotrebiteľovi a mohla obsahovať zavádzajúce prvky. Komisia skonštatovala, že tak ako v prípade nedostatku mobilných telefónnych aparátov pri podpise zmluvy, kedy Globtel GSM, a.s. informuje zákazníka, že aparát mu bude dodatočne poskytnutý hneď po tom, ako bude distribuovaný na príslušné predajné miesto, tak aj v tomto prípade mal zákazník právo byť priamo pri podpise zmluvy informovaný, že kvôli nedostatku hodiniek mu tieto budú poskytnuté dodatočne. Túto informáciu však zákazníci nedostali a tak sa právom mohli domnievať, že reklama bola klamlivá a zavádzajúca.

 

Preto Arbitrážna komisia Rady pre reklamu na svojom zasadnutí dospela hlasovaním k záveru, že sťažnosť spoločnosti Bonus +, s.r.o. a súkromnej z Bratislavy na kampaň spoločnosti Globtel GSM, a.s. je opodstatnená a relizácia uvedenej reklamnej kampane bola posúdená ako porušenie Kódexu v bode 3.2 Časti I. a v bodoch 4.1 a 4.6 Časti II.

V Bratislave, dňa 21. 2. 2000

Milan Lechnický
predseda AK RPR

Scroll to Top