ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

05 (02/05) TV spot Slovenskej Poisťovne

Sťažovateľ

súkr. osoba, Prešov

Zadávateľ

Slovenská poisťovňa, a.s., Bratislava

Médium

televízia

Stav nálezu
Pozitívny nález
Ustanovenia kódexu:

I./3.3.


Arbitrážna komisia Rady pre reklamu so sídlom v Bratislave, Staré Záhrady 1, na svojom zasadnutí dňa 16. 2. 2000 vo veci sťažnosti súkromnej osoby z Prešova na televíznu reklamu Slovenskej poisťovne, a.s. odštepný závod Košice pre porušenie Etických zásad reklamnej praxe platných v Slovenskej republike (ďalej len Kódex) vydáva nasledovný

NÁLEZ:

Vo veci uverejnenia televíznej reklamy Slovenskej poisťovne, a.s, Arbitrážna komisia konštatovala porušenie Etických zásad reklamnej praxe platných na území SR.

ODÔVODNENIE:

Rada pre reklamu obdržala sťažnosť od súkromnej osoby z Prešova týkajúcu sa neoprávneného použitia vizuálu domu v televíznej reklame Slovenskej poisťovne, a.s. Košice. Sťažovateľ uvádza, že na zobrazenie jeho domu nemala Slovenská poisťovňa súhlas sťažovateľa ani jeho manželky, že jeho dom a domácnosť nie je v danej poisťovni poistená a konštatuje, že realizáciou reklamy sa Slovenská poisťovňa, a.s. dopustila porušenia etického kódexu a ustanovení Obchodného zákonníka o nekalej súťaži, klamlivej reklame, klamlivého označenia služieb a autorských práv.

Sekretariát navrhol Arbitrážnej komisii posúdiť, či v prípade predmetnej televíznej reklamy nedošlo k porušeniu ustanovení bodov 3.2, 3.4 Časti I. a bodu 4.3 Časti II. Kódexu. Tieto ustanovenia stanovujú, že reklama má byť slušná, čestná a pravdivá, pripravovaná s pocitom zodpovednosti voči spotrebiteľovi. Reklama nesmie ohrozovať dobré meno reklamy ako takej a znižovať dôveru v reklamu ako službu spotrebiteľom. Ďalej stanovujú, že reklama nesmie obsahovať klamlivé označenie produktu, ktoré je schopné vyvolať mylnú domnienku, že označený produkt pochádza z určitého štátu, určitej oblasti či miesta alebo od určitého výrobcu alebo že vykazuje osobitné charakteristické znaky alebo osobitnú akosť.

Slovenská poisťovňa, a.s. Košice vo svojom stanovisku uvádza, výroba a vysielanie spotu bolo realizované iným subjektom na základe zmluvy o reklame, takže sa porušenia nedopustila Slovenská poisťovňa ale výrobca. Zároveň uvádza, že vysielanie daného spotu ihneď po upozornení zastavili.

Arbitrážna komisia v diskusii dospela k záveru, že daná televízna reklama môže poškodzovať sťažovateľa. Zároveň sa však komisia zhodla, že sa môže zaoberať len konkrétnou reklamou a nie podmienkami, za ktorých bola reklama pripravená a zrealizovaná. V tomto prípade ide prevažne o právny problém, ktorého posúdenie nie je v kompetencii Arbitrážnej komisie. Komisia v diskusii navrhla hlasovať aj o bode 3.3 Časti I. Kódexu, ktorý zakotvuje, že reklama nesmie byť v rozpore s dobrými mravmi hospodárskej súťaže a nesmie byť spôsobilá privodiť ujmu iným súťažiacim alebo spotrebiteľom. Komisia konštatovala, že použitie fotografie nehnuteľnosti bez súhlasu majiteľa, pričom táto je navyše poistená v inej poisťovni, môže privodiť ujmu spotrebiteľom, pričom za spotrebiteľa treba považovať aj sťažovateľa.

 

Preto Arbitrážna komisia Rady pre reklamu na svojom zasadnutí dospela hlasovaním k záveru, že sťažnosť súkromnej osoby z Prešova na televíznu reklamu Slovenskej poisťovne, a.s. Košice je opodstatnená a uverejnenie uvedeného vizuálu bolo posúdené ako porušenie Kódexu v bode 3.3 Časti I.

V Bratislave, dňa 21. 2. 2000

Milan Lechnický
predseda AK RPR

Scroll to Top