ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

06 (02-02) Podnikateľský účet

Sťažovateľ

Fyzická osoba

Zadávateľ

mBank S.A., pobočka zahraničnej banky

Médium

On-line reklama

Stav nálezu
Negatívny nález

Rada pre reklamu, Šustekova 51, 851 04 Bratislava

Arbitrážny nález

Arbitrážna komisia Rady pre reklamu (ďalej len „Komisia“) ako orgán Rady pre reklamu (ďalej len „Rada“) príslušný podľa článku 5, druhej hlavy I. časti Etického kódexu reklamnej praxe (ďalej len „Kódex“) postupom podľa čl. IV Rokovacieho poriadku Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu (ďalej len „Poriadok“) vydáva v súlade s čl. V ods. 1 a 2 Poriadku tento

n á l e z :

Spot (dostupný aj na YouTube): „Podnikateľský účet“

zadávateľa: mBank S.A., pobočka zahraničnej banky

nie je v rozpore

s ustanoveniami Kódexu.

Rada ako združenie etickej samoregulácie zaevidovala sťažnosť od fyzickej osoby, okres Banská Bystrica voči reklame, zadávateľa mBank S.A., pobočka zahraničnej banky, ktorá propaguje produkt „podnikateľský účet“. Sťažovateľ považuje danú reklamu za zavádzajúcu, keďže v reklame je uvedené, že predmetom ponuky je účet pre podnikateľov, pričom pod pojmom „podnikateľ“ podľa názoru sťažovateľa každý rozumie aj právne formy podnikania ako je s.r.o. a a.s. ako aj všetky ostatné kategórie z obchodného registra, pričom produkt je určený len pre fyzické osoby – podnikateľov.

Zadávateľ reklamy vo svojom stanovisku o.i. uvádza, že mBank v rámci svojej činnosti, dlhodobo ponúka bankové služby pre fyzické osoby a fyzické osoby – podnikateľov. Dňa 22.1.2024 bola spustená reklama, v ktorej mbank uviedla: „podnikateľský účet navždy zadarmo“. mBank vo svojich Obchodných podmienkach k bežným a sporiacim účtom a debetným kartám pre podnikateľov v mBank (ďalej len „Obchodné podmienky“) v bode 48 uvádza v rámci definícii a pojmov, pojem podnikateľ ako: podnikateľom „je fyzická osoba, ktorá koná v rámci svojho zamestnania, povolania alebo podnikania, ktorá dosiahla vek 18 rokov a má neobmedzenú spôsobilosť na právne úkony a je podnikateľom na základe živnostenského oprávnenia alebo iného než živnostenského oprávnenia s miestom podnikania na území Slovenskej republiky, a ktorá vstúpila s mBank do záväzkových vzťahov, ktorých predmetom sú bankové činnosti v zmysle príslušných právnych predpisov, ako aj fyzická osoba – podnikateľ, s ktorou mBank rokovala o uzatvorení Zmluvy, aj keď Zmluva nebola uzatvorená, a tiež fyzická osoba – podnikateľ, ktorej zanikol zmluvný vzťah s mBank.“ Obchodné podmienky sú verejne dostupné na webovom sídle mBank: https://www.mbank.sk/pdf-web/archiv-podmienky/op-uctybiznis_2022-10-01.pdf a rovnako aj v obchodných priestoroch mBank. Rovnako mBank uvádza na svojej webovej stránke https://www.mbank.sk/podnikatelia/ucty/mkonto-biznis/ v sekcii „Najčastejšie otázky“ uvedené: „mKonto Biznis si aktuálne môže zriadiť len Fyzická osoba podnikateľ. Pre právnické osoby aktuálne tento produkt neposkytujeme.“

Zadávateľ sa ďalej odvoláva aj na aj legálnu definíciu pojmu „podnikateľ“, v zmysle § 2 odsek 2 písm. b) zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník (ďalej len „Obchodný zákonník“), sa podnikateľom okrem iného rozumie „osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia“. V tomto prípade môže ísť tak o fyzické osoby, ako aj o právnické osoby.

Zadávateľ zastáva názor, že pojem „podnikateľ“ nie je možné chápať a obmedzovať len na právnické osoby ako tvrdí sťažovateľ, ale je potrebné tento pojem chápať vo všeobecnej rovine tak, ako to vymedzujú zákonné ustanovenia Obchodného zákonníka. Podľa názoru zadávateľa  sa v žiadnom prípade nejedná o zavádzajúcu či klamlivú reklamu, ale skôr len o omyl v pojmoch sťažovateľa.

Na základe informácií uvedených vyššie a zákonnej definície, zadávateľ nemôže súhlasiť s tvrdením sťažovateľa, nakoľko toto tvrdenie nie je fakticky správne ako v zákonnej tak vo všeobecnej rovine a jedná sa len o omyl resp. zámenu v pojmoch u sťažovateľa.

Popis reklamy:

Reklamný príbeh zobrazuje ženu – kvetinárku, ktorá aranžuje kvety. Otvorí notebook, kde je nová objednávka, na stole sa začnú kopiť ďalšie kvety. Žena vezme do ruky smartfón a zobrazí sa jej stránka mBank. Nasleduje prestrih, žena stojí vo vynovenej miestnosti s kvetinami (kvetinárstve), usmieva sa a venuje sa svojej práci. Spot je sprevádzaný voice-overom v znení: „Rastie vaše podnikanie? A čo váš osobný účet? Neprerástli ste ho náhodou? Čo tak prejsť na podnikateľský? A ešte taký, ktorý je navždy zadarmo. No vážne. mKonto biznis je zadarmo navždy. Nech môžete namiesto do poplatkov investovať do svojho podnikania. mBank, pomáhame podnikateľom rásť.“ V závere spotu je v obraze umiestnený text v znení: „Podnikateľský účet navždy zadarmo. Viac na mBank.sk

Názor Komisie:

Komisia preskúmala sťažnosť a dôkazový materiál a na základe skutočností, ktoré sú jej známe a z dostupných informácií dospela k týmto záverom:

V zmysle Kódexu klamlivá reklama je neprípustná; za klamlivú reklamu sa považuje reklama, ktorá najmä uvádza priemerného spotrebiteľa do omylu alebo podstatne narušuje či je spôsobilá podstatne narušiť ekonomické správanie priemerného spotrebiteľa vo vzťahu k produktu spôsobom, ktorý mu bráni urobiť kvalifikované rozhodnutie, sprostredkúva nejasným, nezrozumiteľným, viacvýznamovým alebo nevhodným spôsobom informácie podstatné pre priemerného spotrebiteľa na to, aby urobil kvalifikované rozhodnutie (čl. 14 ods. 1 písm. a) a b) Kódexu). Cieľom reklamy je v danom prípade komunikácia finančného produktu – podnikateľského účtu, ktorý zadávateľ poskytuje výhradne fyzickým osobám – podnikateľom, a teda fyzickým osobám, ktoré podnikajú na základe živnostenského oprávnenia. Je pravdou, že v zmysle príslušnej legislatívy je pojem „podnikateľ“ definovaný aj v širšom zmysle a okrem fyzických osôb – podnikateľov, zahŕňa do definície aj osoby zapísané v obchodnom registri – právnické osoby. Uvedené však neznamená, že zadávateľ musí automaticky poskytovať svoje produkty a služby všetkým kategóriám podnikateľov uvedeným v rámci legálnej definície. Túto skutočnosť zároveň neuvádza ani reklama samotná. V rámci dejovej línie spotu je zobrazená jedna osoba, ktorá podniká v malých priestoroch, reklama nezobrazuje prostredie napríklad veľkej obchodnej firmy, či podnikanie, ktoré by malo široký rozsah a pod. V reklame odznie text „A čo váš osobný účet? Neprerástli ste ho náhodou? Čo tak prejsť na podnikateľský?“, na základe ktorého je taktiež možné povedať, že osoba, ktorá podniká a má osobný účet aj na podnikateľské účely zrejme nebude podnikateľom – právnickou osobou, vedenie účtovníctva ktorej podlieha striktnejším pravidlám. V reklame síce nie je explicitne uvedená informácia, že produkt si môže zriadiť len fyzická osoba podnikateľ, avšak priamo v reklame je odkaz na web stránku zadávateľa („viac na mBank.sk“), kde sú uvedené podmienky poskytovania uvedeného produktu vrátane informácie: „mKonto Biznis si aktuálne môže zriadiť len Fyzická osoba podnikateľ. Pre právnické osoby aktuálne tento produkt neposkytujeme“, umiestnené v sekcii „Najčastejšie otázky“. Hlavná predstaviteľka reklamy je priamo, v rámci deja reklamy, zobrazená o.i. aj so smartfónom v ruke, čo opäť evokuje, že k uvedenému produktu získa informácie on-line a nemusí nevyhnutne navštíviť pobočku banky. V neposlednom rade je nutné uviesť, že reklama v danom prípade nie je zameraná na bežného spotrebiteľa, ale cieľovou skupinou sú v tomto prípade bežní podnikatelia, u ktorých sa očakáva, že budú v tejto oblasti dostatočne obozretní a dobre informovaní a Komisia sa nedomnieva, že tieto osoby by podceňovali informácie k podmienkam ponuky, prípadne by navštívili priamo pobočku zadávateľa a dožadovali sa získania produktu bez predchádzajúceho a podrobného preštudovania si jeho podmienok napr. na web stránke zadávateľa. S ohľadom na tieto skutočnosti má Komisia za to, že reklama neuvádza spotrebiteľa do omylu a informácie komunikuje jasne a zrozumiteľne.

Na základe vyššie uvedeného Komisia na svojom zasadnutí, ktoré sa uskutočnilo dňa 22.02.2024 hlasovaním rozhodla, že spot (dostupný aj na YouTube): „Podnikateľský účet“, zadávateľa: mBank S.A., pobočka zahraničnej banky nie je v rozpore s ustanoveniami Kódexu a sťažnosť sťažovateľa nie je opodstatnená.

Poučenie:

Zadávateľ reklamy alebo sťažovateľ môžu požiadať Radu o preskúmanie nálezu v lehote do troch pracovných dní od odoslania nálezu, len ak zaplatia poplatok a

a) vyšli najavo nové skutočnosti alebo dôkazy, ktoré mohli mať podstatný vplyv na posúdenie reklamy a nemohli sa v konaní uplatniť bez zavinenia osoby, ktorá o preskúmanie žiada,
b) namieta sa porušenie Poriadku alebo
c) namieta sa neoznámenie konfliktu záujmov niektorého člena Komisie.

Poplatok spojený s preskúmaním nálezu vo výške 30 EUR pre fyzickú osobu alebo 300 EUR pre právnickú osobu je potrebné uhradiť na č. účtu Rady: IBAN SK15 1100 0000 0026 2210 7629. Variabilný symbol: číslo sťažnosti uvedené v záhlaví tohto nálezu.

V Bratislave, dňa 29.2.2024

 

Mária Tóthová Šimčáková

predsedníčka Komisie

Scroll to Top