ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

22 (07-01) Optický internet

Sťažovateľ

Fyzická osoba,

Zadávateľ

UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o.

Médium

On-line reklama

Stav nálezu
Negatívny nález

Rada pre reklamu, Šustekova 51, 851 04 Bratislava

Arbitrážny nález
Arbitrážna komisia Rady pre reklamu (ďalej len „Komisia“) ako orgán Rady pre reklamu (ďalej len „Rada“) príslušný podľa článku 5, druhej hlavy I. časti Etického kódexu reklamnej praxe (ďalej len „Kódex“) postupom podľa čl. IV Rokovacieho poriadku Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu (ďalej len „Poriadok“) vydáva v súlade s čl. V ods. 1 a 2 Poriadku tento

n á l e z :

On-line reklama (web stránka zadávateľa, banner) „Optický internet“
Zadávateľa: UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. 

nie je v rozpore 

s ustanoveniami Kódexu.

Rada ako združenie etickej samoregulácie zaevidovala sťažnosť od fyzickej osoby, okres Bratislava voči reklamnej ponuke optického internetu, zadávateľa UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. Sťažovateľ uvádza, že reklama dlhodobo ponúka optický internet aj napriek tomu, že spoločnosť disponuje predovšetkým rozvodmi s vysokofrekvenčnými koaxiálnymi káblami (najmä z 90. rokov minulého storočia), čo rozhodne nie je optika. Z tohto dôvodu považuje sťažovateľ reklamu za zavádzajúcu a klamlivú v neprospech konkurencie, ktorá má vybudovanú skutočnú optickú sieť ako aj v vzťahu ku koncovému užívateľovi. Spoločnosť by podľa sťažovateľa nemala svoj ponúkaný produkt označovať ako „optický internet“.

Zadávateľ v rámci stanoviska o.i. uvádza, že s tvrdeniami sťažovateľa o tom, že spoločnosť neprevádzkuje optickú sieť nesúhlasí, nakoľko tieto tvrdenia sú nepravdivé. Elektronické komunikačné siete spoločnosti UPC sú tvorené sieťami typu FTTB (t.j. Fiber to the Building, resp. vlákno do budovy), čo predstavuje typ inštalácie optických káblov, ktoré sú vedené do jedného spoločného ukončenia pre určitú oblasť, z ktorého sú následne realizované pripojenia k jednotlivým domom, bytom alebo iným priestorom. Vzhľadom na uvedené je približne až 95% elektronických komunikačných sietí spoločnosti UPC tvorených optickými káblami.
V uvedenej súvislosti spoločnosť UPC koaxiálne káble využíva iba na tzv. last mile komunikačnú sieť, čiže časť siete, ktorá je vedená od spoločného ukončenia optickej siete k jednotlivým domom, bytom, prípadne iným priestorom. Spoločnosť UPC používa koaxiálne káble ako last mile sieť z dôvodu ich viacerých výhod pre tento typ použitia, medzi ktoré patrí napríklad finančná výhodnosť pre zákazníka, ako aj možnosť ohýbania koaxiálnych káblov takmer do 90 stupňových uhlov, čo je veľkou výhodou pri technickej inštalácii (optické káble takto ohýbať nie je možné). Spoločnosť UPC zároveň razantne odmieta tvrdenia sťažovateľa o tom, že by jej last mile sieť mala byť tvorená koaxiálnymi káblami z 90-tych rokov, nakoľko spoločnosť UPC neustále pracuje na vylepšovaní a modernizácii svojich sietí.
V prospech argumentácie o tom, že elektronické komunikačné siete spoločnosti UPC sú z veľkej časti sieťami optickými svedčí aj skutočnosť, že spoločnosť UPC v rámci portfólia svojich produktov ponúka službu prístupu do siete Internet s rýchlosťou sťahovania až 1 Gigabit za sekundu. Výsledky rýchlosti testov internetového pripojenia uskutočnených nezávislými globálnym platformami ako sú Steam alebo Ookla zároveň pravidelne potvrdzujú, že spoločnosť UPC poskytuje jedno z najrýchlejších a najstabilnejších internetových pripojení v podmienkach Slovenskej republiky. Takúto rýchlosť a stabilitu sťahovania dát je pritom objektívne možné dosiahnuť iba pri optických sieťach, zatiaľ čo, pri koaxiálnych kábloch je možné dosiahnuť prenosovú rýchlosť maximálne 800 Mbit za sekundu. Záverom stanoviska zadávateľ uvádza, že je potrebné spomenúť, že alternatívou elektronickej komunikačnej siete FTTB je sieť FTTH, čiže Fiber to the Home alebo vlákno do domu, kde je optický kábel vedený priamo do príslušného priestoru (bytu, domu, atď.), resp. tak blízko k zákazníkovi, ako je to technicky možné. Je však nevyhnutné poznamenať, že tento typ pripojenia je realizovaný pri menej ako polovici domácností, ktoré majú v zmysle reklamnej komunikácie konkurenčných spoločností pripojenie na optický internet. Prípadný záver, že iba v danom prípade je správne používať reklamné označenie optická sieť by tak mal ďalekosiahle následky čo do reklamnej praxe podnikov poskytujúcich verejne dostupné služby elektronických komunikácií na území Slovenskej republiky. Spoločnosť UPC má vzhľadom na skutočnosti uvedené v stanovisku za to, že je oprávnená uskutočňovať reklamnú komunikáciu o poskytovaní optického internetu, pričom takáto komunikácia nie je žiadnym spôsobom klamlivá ani zavádzajúca, nakoľko výrazná väčšina elektronických komunikačných sietí spoločnosti UPC (cca až 95%) je tvorená optickými sieťami.

Rada sa obrátila na zadávateľa so žiadosťou o doplnenie stanoviska a poskytnutie informácie, či služba optického internetu, resp. optický internet komunikovaný v rámci predmetnej reklamy je poskytovaný formou pripojenia k internetu prostredníctvom technológie FTTB alebo technológie FTTH. Zadávateľ v rámci doplnenia stanoviska uviedol, že elektronickú komunikačnú službu pripojenia k sieti internet poskytuje prostredníctvom hybridnej optickej širokopásmovej siete na štandardizovanej platforme DOCSIS, a to spôsobom inštalácie optických káblov, ktoré sú vedené do jedného spoločného ukončenia určeného pre určitú oblasť alebo objekt, z ktorého sú následne realizované pripojenia k jednotlivým domom, bytom alebo iným priestorom. Vyššie uvedený spôsob pripojenia predstavuje ekvivalent technológie FTTB (t.j. Fiber to the Building, resp. Fiber to the Cabinet).

Popis reklamy:
Internetový banner pozostáva z vizuálu, na ktorom je vyobrazená žena so slúchadlami na ušiach a tabletom v ruke. Súčasťou je text v znení: „Internet od 9,90€“ a informácia v nasledovnom znení: „Optický internet už od 9,90€. Šetrite až dva roky s UPC. Máme pre vás superrýchly internet za výhodnú cenu už od 9,90€.“

V rámci web stránky je ponúkaná služba „Optický internet“ v kontexte nasledovného textu: „Optický internet od stovky po tisícku! Stabilný a neobmedzený optický internet od UPC skrátka musíte mať! Stačí si vybrať svoju rýchlosť.“ Následne zadávateľ poskytuje informácie o možnostiach produktu a jeho jednotlivých parametroch.

Názor Komisie:
Komisia preskúmala sťažnosť a dôkazový materiál a na základe skutočností, ktoré sú jej známe a z dostupných informácií dospela k týmto záverom:

Reklama nesmie obsahovať klamlivý údaj o vlastnom alebo o cudzom podniku a ani o jeho produktoch; za klamlivý údaj sa považuje aj údaj sám osebe pravdivý, ak môže vzhľadom na okolnosti a súvislosti, v akých sa používa, uviesť priemerného spotrebiteľa do omylu (čl. 14 ods. 2 Kódexu). V danom prípade sa Komisia s názorom sťažovateľa nestotožnila a pri posudzovaní predmetnej reklamy vychádzala o.i. aj z tvrdenia zadávateľa, ktorý uviedol, že až 95% elektronických komunikačných sietí spoločnosti UPC je tvorených optickými káblami. Je pravdou, že zadávateľ taktiež uviedol, že elektronickú komunikačnú službu pripojenia k sieti internet poskytuje prostredníctvom hybridnej optickej širokopásmovej siete na štandardizovanej platforme DOCSIS, a to spôsobom inštalácie optických káblov, ktoré sú vedené do jedného spoločného ukončenia určeného pre určitú oblasť alebo objekt, z ktorého sú následne realizované pripojenia k jednotlivým domom, bytom alebo iným priestorom, a teda ide o formu pripojenia, ktorá je ekvivalentom technológie FTTB (t.j. Fiber to the Building, resp. Fiber to the Cabinet). V danom prípade však Komisia v tomto prípade prihliadala aj na skutočnosť, že uvedená forma technológie pripojenia je pre tento druh služby – pripojenia optického internetu obvyklá a bežne využívaná. V rámci reklamy zároveň nie je explicitne uvedené, že predmetný „optický internet“ predstavuje formu internetového pripojenia technológiou FTTH, kde je optický kábel vedený priamo do príslušného priestoru, k zákazníkovi. Zároveň, forma pripojenia, ktorú poskytuje zadávateľ, zodpovedá charakteristikám poskytovaného optického internetu, ktoré zadávateľ komunikuje v rámci svojej reklame ako aj na svojej web stránke, vrátane prenosových rýchlostí. Komisia je preto toho názoru, že informácie, vrátane využitia pojmu „optický internet“ vo vzťahu k prezentácii svojej služby boli v reklame prezentované pravdivo, s ohľadom na bežnú prax ako aj charakter poskytovanej služby a reklama neuvádza priemerného spotrebiteľa do omylu.

Na základe vyššie uvedeného Komisia, na svojom zasadnutí, ktoré sa uskutočnilo dňa 9.11.2023, hlasovaním rozhodla, že on-line reklama (web stránka zadávateľa, banner) „Optický internet“, zadávateľa: UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. nie je v rozpore s ustanoveniami Kódexu a sťažnosť sťažovateľa nie je opodstatnená.

Poučenie:
Zadávateľ reklamy alebo sťažovateľ môžu požiadať Radu o preskúmanie nálezu v lehote do troch pracovných dní od odoslania nálezu, len ak zaplatia poplatok a
a) vyšli najavo nové skutočnosti alebo dôkazy, ktoré mohli mať podstatný vplyv na posúdenie reklamy a nemohli sa v konaní uplatniť bez zavinenia osoby, ktorá o preskúmanie žiada,
b) namieta sa porušenie Poriadku alebo
c) namieta sa neoznámenie konfliktu záujmov niektorého člena Komisie.

Poplatok spojený s preskúmaním nálezu vo výške 30 EUR pre fyzickú osobu alebo 300 EUR pre právnickú osobu je potrebné uhradiť na č. účtu Rady: IBAN SK15 1100 0000 0026 2210 7629. Variabilný symbol: číslo sťažnosti uvedené v záhlaví tohto nálezu.

V Bratislave dňa 20. 11. 2023

Mária Tóthová Šimčáková   v.r.
predsedníčka Komisie

Scroll to Top