ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

30 (08-01) Optický ntertnet / Digitálna TV

Sťažovateľ

Fyzická osoba

Zadávateľ

ANTIK Telecom s.r.o. 

Médium

ON-line reklama

Stav nálezu
Negatívny nález

Rada pre reklamu, Šustekova 51, 851 04 Bratislava

Arbitrážny nález
Arbitrážna komisia Rady pre reklamu (ďalej len „Komisia“) ako orgán Rady pre reklamu (ďalej len „Rada“) príslušný podľa článku 5, druhej hlavy I. časti Etického kódexu reklamnej praxe (ďalej len „Kódex“) postupom podľa čl. IV Rokovacieho poriadku Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu (ďalej len „Poriadok“) vydáva v súlade s čl. V ods. 1 a 2 Poriadku tento

n á l e z :

On-line reklama (web stránka zadávateľa): „Optický internet, digitálna TV“
Zadávateľa: ANTIK Telecom s.r.o. 

nie je v rozpore 

s ustanoveniami Kódexu.

Rada ako združenie etickej samoregulácie zaevidovala sťažnosť od fyzickej osoby, okres Košice voči reklame, zverejnenej na internetovej stránke zadávateľa, ktorá propaguje službu optického internetu, zadávateľa ANTIK Telecom s.r.o. Sťažovateľ uvádza, že po objednaní služby a príchode technikov mu bolo ako spotrebiteľovi vysvetlené, že namiesto zavedenia internetu do domácnosti prostredníctvom očakávaného optického kábla bude použitý ethernetový kábel. Sťažovateľ uvádza, že rozdiel je asi 100-násobná prenosová rýchlosť v ideálnom prostredí. Sťažovateľ uvádza, že spotrebiteľská zmluva popisuje službu ako: „Služba pripojenie k sieti internet poskytuje vysokorýchlostné pripojenie internetu do domácnosti v pevnej sieti“ a zmluva, napriek zavádzajúcej reklame zodpovedá realite, keďže optika nie je spomenutá nikde. Sťažovateľ ďalej uvádza, že vzhľadom na fakt, že iní poskytovatelia internetu (napr. Orange) poskytujú skutočný optický internet (optický kábel až do domácnosti) považuje sťažovateľ predmetnú reklamu za neférovú, nakoľko môže spotrebiteľa uviesť do omylu, keďže slová použité v reklame na popis daného produktu sú totožné (optický internet), no dodaný produkt sa výrazne líši.

Zadávateľ v rámci svojho stanoviska o.i. uvádza, že „predmetný produkt, ktorý spoločnosť ANTIK Telecom ponúka je štandardný optický internet technológiou FTTB pre bytové domy (fiber to the building – „optický kábel do budovy-napr. bytovky“) a FTTH pre rodinné domy (fiber to the home – „optický kábel do domu“). Technológia FTTB je štandardný druh optického pripojenia, používaný v posledných rokoch vo svete aj na Slovensku. O tom, že je to tak svedčí aj definícia napr. na bežne používanom zdroji informácií pre verejnosť na Wikipedii, napr. https://sk.wikipedia.org/wiki/Fiber_to_the_x. Prenosové rýchlosti ako aj technológia pripojenia kompletne napĺňa atribúty optického pripojenia – či už samotné využitie optického vlákna pre distribúciu dát, jeho veľmi vysoké prenosové rýchlosti, stabilita alebo nízka odozva na požiadavku klienta. Omyl spotrebiteľa, ktorý nás úprimné mrzí, vychádza iba z nevedomosti rozdielu týchto dvoch prístupov k optickému pripojeniu na internet. Nie typ kábla (metalického už priamo v domácnosti) totiž hrá rolu pri prenosovej rýchlosti a parametroch služby daného pripojenia. Ako je uvedené aj v zverejnenej tarife viď: www.antik.sk/documents/view/8351900f-140e-11e9-891e-005056b44b2b/749/Tarifa_internet_od_1_10_2022.pdf
Je pripojenie vždy v kombinácii optika a metalické pripojenie do koncového zariadenia (optický kábel do sieťovej karty v počítači samozrejme nepoužijete). V žiadnom prípade však nedochádza k neférovej ponuke a to z pohľadu parametrov prenosových rýchlosti, ktoré sú pri pevnom internete absolútne kľúčové. Rýchlosť, ktorú deklarujeme, je skutočná maximálna rýchlosť a to buď 100 Mbit/s alebo 1 Gbit/s symetricky, t.j. download aj upload v závislosti na dostupnosti služieb pevného internetu a to bez ohľadu či je použitá optická technológia typu FTTB alebo FTTH. Navyše, v niektorých lokalitách dokonca ponúkame aj prvý internet 5. generácie s rýchlosťou až do 10 Gbit/s. V reklame komunikujeme náš najbežnejší produkt 1Gbit/s optický internet a pri objednávke služieb je nevyhnutný krok overenie dostupnosti služieb ako aj jasné informovanie zákazníka, akú službu s akými parametrami bude mať. Aj s ohľadom na fakt, že naše služby nemajú viazanosť, je prirodzené, že naším zámerom v žiadnom prípade nemôže byť špekulatívna ponuka ani iný typ obchodných praktík na získanie zákazníka.
Veríme, že toto nedorozumenie sa iba vysvetlí a dotknutá osoba bude vo výsledku maximálne spokojná, vzhľadom na rýchlosť internetu a kvalitu služieb.“

Popis reklamy:
Na hlavnej časti web stránky je umiestnený banner, na ktorom je na červenom pozadí umiestnený text v znení: „1 Gbit/s optický internet + Digitálna TV“, doplnený o texty v znení: „Ušetrite každý rok aj 100 €“. V spodnej časti je informácia v znení: „Obce v okolí aj mimo Košíc pripájame na spoľahlivý optický internet až do 1 Gbit/s.“ Po kliknutí na interaktívny link „Objaviť výhody ANTIKU“ je užívateľ presmerovaný na podstránku, kde je vo vrchnej časti umiestnený obrázok s textom: „1 Gbit/s optický internet + Digitálna TV“, pod ktorým sú uvedené výhody ponuky: „Optický internet už od 1 Gbit/s; Antik linka k internetu Zadarmo!; Digitálna TV k internetu zadarmo!“ doplnený o cenu a jej výpočet. Pod predmetným textom je uvedený telefonický kontakt pre objednanie služby a link na možnosť overenia dostupnosti služby.

Názor Komisie:
Komisia preskúmala sťažnosť a dôkazový materiál a na základe skutočností, ktoré sú jej známe a z dostupných informácií dospela k týmto záverom:

Reklama nesmie obsahovať klamlivý údaj o vlastnom alebo o cudzom podniku a ani o jeho produktoch; za klamlivý údaj sa považuje aj údaj sám osebe pravdivý, ak môže vzhľadom na okolnosti a súvislosti, v akých sa používa, uviesť priemerného spotrebiteľa do omylu (čl. 14 ods. 2 Kódexu). V danom prípade sa Komisia s názorom sťažovateľa nestotožnila a pri posudzovaní predmetnej reklamy vychádzala o.i. aj z tvrdenia zadávateľa, ktorý uviedol, že službu optického internetu, ktorá je predmetom reklamy poskytuje ako štandardný optický internet technológiou FTTB pre bytové domy (fiber to the building – „optický kábel do budovy-napr. bytovky“) a FTTH pre rodinné domy (fiber to the home – „optický kábel do domu“). Komisia má za to, že uvedená forma technológie pripojenia pre tento druh služby – pripojenia optického internetu je obvyklá a bežne využívaná a zodpovedá charakteristikám poskytovaného optického internetu, ktoré zadávateľ komunikuje v rámci svojej web stránky, vrátane prenosových rýchlostí. Komisia je preto toho názoru, že informácie, vrátane využitia pojmu „optický internet“ vo vzťahu k prezentácii svojej služby boli v reklame prezentované pravdivo, s ohľadom na bežnú prax ako aj charakter poskytovanej služby a reklama neuvádza priemerného spotrebiteľa do omylu. Komisia zároveň uvádza, že v prípade predmetnej ponuky je potrebné taktiež zohľadniť individuálnu situáciu každého zákazníka, s ohľadom na dostupnosť služby a finálne potvrdenie pracovníkov zadávateľa, nakoľko služba nemusí mať úplné pokrytie a byť dostupná všade. Aj preto zadávateľ v rámci svojej stránky ponúka možnosť preverenia dostupnosti danej služby na konkrétnej adrese záujemcu o túto službu. S ohľadom na tieto skutočnosti Komisia vyhodnotila reklamu ako neporušujúcu Kódex.

Na základe vyššie uvedeného Komisia na svojom zasadnutí, ktoré sa uskutočnilo dňa 9.11.2023, hlasovaním rozhodla, že on-line reklama (web stránka zadávateľa): „Optický internet, digitálna TV“, zadávateľa: ANTIK Telecom s.r.o. nie je v rozpore s ustanoveniami Kódexu a sťažnosť sťažovateľa nie je opodstatnená. 

Poučenie:
Zadávateľ reklamy alebo sťažovateľ môžu požiadať Radu o preskúmanie nálezu v lehote do troch pracovných dní od odoslania nálezu, len ak zaplatia poplatok a
a) vyšli najavo nové skutočnosti alebo dôkazy, ktoré mohli mať podstatný vplyv na posúdenie reklamy a nemohli sa v konaní uplatniť bez zavinenia osoby, ktorá o preskúmanie žiada,
b) namieta sa porušenie Poriadku alebo
c) namieta sa neoznámenie konfliktu záujmov niektorého člena Komisie.

Poplatok spojený s preskúmaním nálezu vo výške 30 EUR pre fyzickú osobu alebo 300 EUR pre právnickú osobu je potrebné uhradiť na č. účtu Rady: IBAN SK15 1100 0000 0026 2210 7629. Variabilný symbol: číslo sťažnosti uvedené v záhlaví tohto nálezu.

 

V Bratislave dňa 20. 11. 2023

 

 

 

Mária Tóthová Šimčáková   v.r.
predsedníčka Komisie

Scroll to Top