ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

31 (08-02) Artaralgin - stíši bolesť

Sťažovateľ

Fyzická osoba

Zadávateľ

GLENMARK PHARMACEUTICALS SK, s.r.o.

Médium

TV spot

Stav nálezu
Negatívny nález

Rada pre reklamu, Šustekova 51, 851 04 Bratislava

Arbitrážny nález
Arbitrážna komisia Rady pre reklamu (ďalej len „Komisia“) ako orgán Rady pre reklamu (ďalej len „Rada“) príslušný podľa článku 5, druhej hlavy I. časti Etického kódexu reklamnej praxe (ďalej len „Kódex“) postupom podľa čl. IV Rokovacieho poriadku Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu (ďalej len „Poriadok“) vydáva v súlade s čl. V ods. 1 a 2 Poriadku tento

n á l e z :

TV spot: „Ataralgin – stíši bolesť“
Zadávateľa: GLENMARK PHARMACEUTICALS SK, s.r.o. 

nie je v rozpore 

s ustanoveniami Kódexu.

Rada ako združenie etickej samoregulácie zaevidovala sťažnosť od fyzickej osoby, okres Prešov voči, TV spotu, ktorý propaguje voľnopredajný liek Ataralgin, zadávateľa GLENMARK PHARMACEUTICALS SK, s.r.o. Sťažovateľ poukazuje na dej reklamy a moment, kedy hlavný hrdina spotu požiada susedu o stíšenie hudby a tá mu po prinesení produktu takpovediac zabuchne dvere pred tvárou a pokračuje v zábave. Sťažovateľ je toho názoru, že reklama propaguje aroganciu, drzosť a dáva návod na agresivitu medzi ľuďmi, a zobrazuje bezmocnosť slušných ľudí voči takémuto správaniu.

Zadávateľ v rámci stanoviska o.i. uvádza, že s názorom sťažovateľa nesúhlasí. Predmetný spot nijako nezobrazuje, a teda ani nepropaguje, sťažovateľom uvádzanú aroganciu, drzosť či agresivitu. V reklamnom príbehu je použitá úplne evidentná hyperbolizácia a vtip, keď spot poukazuje na a využíva možné zámeny významu pri použití slova „stíšiť“. Spoločnosť pri tvorbe kampane vychádzala z toho, že priemerný divák, ktorý sa dostane do kontaktu s týmto spotom, túto nadsadenie a vtip pochopí a prijme zobrazenú situáciu s nadhľadom a pochopením na základe svojich vlastných životných skúseností, kedy dochádza k týmto vtipným zámenám a nedorozumeniam. Samotná pani susedka koniec koncov susedovi v slušnosti vyhovela a poskytla mu svoju pomoc tým, že susedovi skutočne venuje prostriedok na „stíšenie“ bolesti.
Celý spot a obsiahnuté nadsadenie a vtip má potom slúžiť na lepšie zapamätanie možného využitia lieku Ataralgin, pričom Spoločnosť nijako nespochybňuje, že aj pokoj a ticho môžu zlepšiť situáciu pacienta s bolesťou. Spoločnosť navyše pri tvorbe spotu brala zreteľ na to, aby ho nebolo možné vykladať ako prípadný súhlas s porušovaním nočného pokoja či iných všeobecne záväzných predpisov. Na záver Spoločnosť uvádza, v súlade s vyššie uvedeným, že predmetný spot nijako neporušuje odporúčacie ustanovenia Kódexu, nieto potom ustanovenia všeobecne záväzných právnych predpisov vzťahujúcich sa na reguláciu reklamy.

Popis reklamy:
30 sekundová verzia spotu: „Dej reklamy sa začína zobrazením muža, ktorý stoji pred výťahom, na ktorom je uvedená ceduľka „Mimo prevádzky“. Muž sa rozhodne ísť po schodoch. Z rúk mu vypadnú kľúče. Snaží sa ich zodvihnúť, z výrazu a gest muža je vidieť, že muž má bolesti krku. Na chodbe počuť hudbu, ktorá sa šíri z jedného z bytov. Muž zaklope na dvere bytu. Otvorí mu suseda, ktorá sa ho opýta: „Prajete si?“. Muž odpovedá: „Môžete to, prosím, stíšiť?“. Žena si odbehne a vráti sa s balením produktu – lieku Ataralgin, ktorý mu podá. Následne zavrie dvere. Na sleduje packshot, kde na pozadí hudby a ľudí, ktorí sa bavia je zobrazený produkt a text v znení: „Stíši bolesť hlavy, krčnej chrbtice a chrbta“, sprevádzaný voice-overom v znení: “Liek, ktorý stíši bolesť hlavy, krčnej chrbtice a chrbta.“ V spodnej časti spotu je umiestnená povinná informácia.

15 sekundová verzia spotu: „Dej reklamy sa začína zobrazením muža, ktorý zaklope na dvere bytu. Otvorí mu suseda, ktorá sa ho opýta: „Prajete si?“. Muž odpovedá: „Môžete to, prosím, stíšiť?“. Žena si odbehne a vráti sa s balením produktu – lieku Ataralgin, ktorý mu podá. Následne zavrie dvere. Na sleduje packshot, kde na pozadí hudby a ľudí, ktorí sa bavia je zobrazený produkt a text v znení: „Stíši bolesť hlavy, krčnej chrbtice a chrbta“, sprevádzaný voice-overom v znení: “Liek, ktorý stíši bolesť hlavy, krčnej chrbtice a chrbta.“ V spodnej časti spotu je umiestnená povinná informácia.

V zmysle čl. IV ods. 5 Rokovacieho poriadku Komisie sa zasadania Komisie v prípade posudzovania predmetnej sťažnosti za zadávateľa zúčastnil pán Jiří Rucki, ktorý na úvod vysvetlil, že reklama využíva humor a reklamné nadsadenie v kontexte propagácie vlastností produktu a lepšej zapamätateľnosti. Cieľom spotu nebolo znevážiť pacientov, či ich zdravotné ťažkosti, ani zľahčovanie chorôb, či zdravotných problémov. Pri tvorbe spotu zadávateľ bral do úvahy aj okolnosti „párty“, nie je tam zobrazená žiadna konzumácia, ani náznak konzumácie alkoholu, z reklamy ani nevyplýva, že by sa párty odohrávala napr. v nočných hodinách, resp. v čase nočného kľudu. J. Rucki taktiež uviedol, že pred nasadením spotu zadávateľ uskutočnil interné testovanie, v rámci slovenského aj českého trhu, z ktorého nevyplynuli závery uvedené v sťažnosti. Aktuálne spot v slovenských médiách nasadený nie je.

Názor Komisie:
Komisia preskúmala sťažnosť a dôkazový materiál a na základe skutočností, ktoré sú jej známe a z dostupných informácií dospela k týmto záverom:

V zmysle Kódexu musí byť reklama pripravovaná s pocitom zodpovednosti voči spotrebiteľom (čl. 10 ods. 3 Kódexu). V predmetnom prípade sa Komisia s názorom sťažovateľa nestotožnila. Predmetom reklamy je voľnopredajný liek, ktorý o.i. pomáha tíšiť bolesť, pričom zadávateľ v rámci deja reklamy, jeho obrazovej aj zvukovej časti, túto charakteristiku viackrát uvádza. Komisia sa nedomnieva, že by reklama obsahovala výrazové prostriedky alebo zobrazenia, ktoré by boli neslušné, resp. by mohli byť interpretované ako arogantné. Reklama využíva určitý druh humoru a reklamnej hyperboly, ktorá je ale v danom prípade jasne čitateľná a zrozumiteľná, využitá v kontexte reklamného posolstva a Komisia sa nedomnieva, že by priemerný spotrebiteľ mohol správanie v reklame vnímať doslovne, resp. inak ako vo význame prezentácie základnej charakteristiky produktu. Samotný prejav „susedy“ nie je podľa Komisie arogantný, hlavnému hrdinovi reklamy ponúkne pomoc v podobe lieku, ktorý môže zmierniť/stíšiť jeho bolesť. Ako neetické Komisia nevníma ani pokračovanie spoločnosti v zábave, z reklamy nevyplýva, že by sa účastníci zábavy správali neprimerane, dokonca z reklamy nevyplýva ani skutočnosť, že by dochádzalo k zábave v nevhodnom čase, či za iných nevhodných okolností. Komisia je preto toho názoru, že reklama bola pripravovaná s pocitom zodpovednosti voči spotrebiteľom, a preto ju vyhodnotila ako neporušujúcu Kódex.

Na základe vyššie uvedeného Komisia na svojom zasadnutí, ktoré sa uskutočnilo dňa 9.11.2023 hlasovaním rozhodla, že TV spot: „Ataralgin – stíši bolesť“, zadávateľa: GLENMARK PHARMACEUTICALS SK, s.r.o. nie je v rozpore s ustanoveniami Kódexu a sťažnosť sťažovateľa nie je opodstatnená. 

Poučenie:
Zadávateľ reklamy alebo sťažovateľ môžu požiadať Radu o preskúmanie nálezu v lehote do troch pracovných dní od odoslania nálezu, len ak zaplatia poplatok a
a) vyšli najavo nové skutočnosti alebo dôkazy, ktoré mohli mať podstatný vplyv na posúdenie reklamy a nemohli sa v konaní uplatniť bez zavinenia osoby, ktorá o preskúmanie žiada,
b) namieta sa porušenie Poriadku alebo
c) namieta sa neoznámenie konfliktu záujmov niektorého člena Komisie.

Poplatok spojený s preskúmaním nálezu vo výške 30 EUR pre fyzickú osobu alebo 300 EUR pre právnickú osobu je potrebné uhradiť na č. účtu Rady: IBAN SK15 1100 0000 0026 2210 7629. Variabilný symbol: číslo sťažnosti uvedené v záhlaví tohto nálezu.

 

V Bratislave dňa 20. 11. 2023

 

 

 

Mária Tóthová Šimčáková   v.r.

predsedníčka Komisie

Scroll to Top