ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

32 (08-03) Imperia- M School Flirt Party

Sťažovateľ

Fyzická osoba

Zadávateľ

Imperia – M, Námestovo 

Médium

On-line reklama

Stav nálezu
Negatívny nález

Rada pre reklamu, Šustekova 51, 851 04 Bratislava
Arbitrážny nález
Arbitrážna komisia Rady pre reklamu (ďalej len „Komisia“) ako orgán Rady pre reklamu (ďalej len „Rada“) príslušný podľa článku 5, druhej hlavy I. časti Etického kódexu reklamnej praxe (ďalej len „Kódex“) postupom podľa čl. IV Rokovacieho poriadku Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu (ďalej len „Poriadok“) vydáva v súlade s čl. V ods. 1 a 2 Poriadku tento
n á l e z :
On-line reklama (príspevok na Facebook fan page): „Imperia-M School Flirt Party“
Zadávateľa: Imperia – M, Námestovo 
nie je v rozpore 
s ustanoveniami Kódexu.
Rada ako združenie etickej samoregulácie zaevidovala sťažnosť od fyzickej osoby, okres Námestovo, voči reklame zverejnenej na Facebook fan page podniku Imperia-M v Námestove, v rámci ktorého zadávateľ propaguje akciu „School Flirt Party“. Sťažovateľ uvádza, že má v prípade danej reklamy podozrenie na porušenie Kódexu, konkrétne ustanovení o reklame alkoholických nápojov (čl. 28, čl. 30 ods. 2 a čl. 31). Sťažovateľ uvádza, že prevádzkovateľ pravidelne reklamuje na plagátoch tvrdý alkohol, ponúka rozlievané a uvítacie drinky, ponúka akciu na vodku, pričom reklamu zverejňuje na komunikačnom kanáli Facebook, ktorý je komunikačným kanálom maloletých (registrácia je od 13 rokov. Sťažovateľ ďalej uvádza, že nočné podniky navštevujú deti nad 15 rokov, čo sú považované za maloleté osoby.
Zadávateľ v rámci stanoviska o.i. uvádza, že predmetný klub Imperia-M sa nachádza v meste, zóne určenej na tento druh podnikania. Ide o nočný klub, určený pre širokú verejnosť, ktorý usporadúva rôzne tematické podujatia, koncerty a zábavné akcie. Sťažovateľom namietaný vizuál podľa zadávateľa nie je v ničom v rozpore s Kódexom. „School flirt party“ je označenie a pozvánka tematického podujatia v klube pre daný večer. Nikde na plagáte nie sú mladiství navádzaní na  konzumáciu alkoholu. Oznam, že nejaký alkoholický produkt je v akcii nehovorí o tom, že pite, konzumujte, nedodržiavajte pravidlá alebo mladiství kupujte alkohol. Zadávateľ uvádza príklad a kladie si otázku konkrétne, „…ak má lekáreň v ponuke nejaký liek, tak ma navádza, aby som ho nekontrolovane užíval? Predsa nie alebo potraviny, ktoré robia mnoho plagátov na rôzne druhy piva, vína, alkoholu…“ Zadávateľ ďalej uvádza, že v predmetnom klube sa mladistvým alkoholické nápoje nepredávajú a dopĺňa, že pokiaľ je mu známe, aj samotný Facebook nevhodné reklamy blokuje. Zároveň dopĺňa, že predmetná Facebook fan page je 18+ a nie je možné na Facebooku propagovať reklamu s alkoholom mladistvým, keďže Facebook by to okamžite zablokoval. Záverom zadávateľ sumarizuje, že Facebook stránka klubu je 18+, Facebook nepovoľuje reklamy s alkoholom pod 18 rokov, všetky také reklamy blokuje. Reklama na danom plagáte nie je na alkohol, ale na tematickú party v daný večer.
Popis reklamy:
Reklama je umiestnená na Facebook fan page klubu Imperia-M, Námestovo. Vizuál reklamy, na pozadí klubu, v ktorom sa bavia ľudia, zobrazuje mladú ženu, ktorá ma na ušiach slúchadlá. Pod predmetným vyobrazením je umiestnený názov akcie „School Flirt party“, termín a miesto konania akcie a text, znázorňujúci a vysvetľujúci farbu náramkov a ich význam – zelená (voľný); žltá (flirt); červená (zadaný). Súčasťou príspevku je sprievodný text v znení: „SCHOOL FLIRT PARTY, piatok; Party ktorá naplní všetky tvoje túžby; PIATOK, 8.9.2023 Dj Dodo; Akcia na VODKU; Welcome Drinky; Súťaže; Darčeky; Zelená – voľný; Žltá – FLIRT / skús to; Červená – zadaný / nemám záujem.“
Názor Komisie:
Komisia preskúmala sťažnosť a dôkazový materiál a na základe skutočností, ktoré sú jej známe a z dostupných informácií dospela k týmto záverom:
V predmetnom prípade sa Komisia s názorom sťažovateľa nestotožnila. Cieľom reklamy je v danom prípade komunikácia podujatia – párty v podniku Imperia M. V zmysle Kódexu  reklama alkoholických nápojov nesmie byť umiestnená v komunikačnom médiu určenom pre maloletých, na billboarde alebo podobnom komunikačnom médiu v tesnej blízkosti školy, detského ihriska alebo podobného zariadenia určeného predovšetkým maloletým, v budove ani inom priestore určenom predovšetkým maloletým, v rámci verejného podujatia určeného výlučne maloletým. (čl. 28 písm. a) až d) Kódexu).
Reklama voči ktorej smeruje sťažnosť je umiestnená na sociálnej sieti Facebook, konkrétne na fanúšikovskej stránke, ktorá propaguje klub Imperia-M. Je pravdou, že na sociálnu sieť Facebook sa môžu zaregistrovať užívatelia ak majú viac ako 13 rokov, a teda osoby, ktoré možno považovať za maloletých. Na druhej strane je však Komisia toho názoru, že predmetná sociálna sieť nie je komunikačným médiom, ktoré by bolo výhradne určené maloletým, a teda v rámci uvedeného média je možné propagovať aj služby, či produkty ako aj zverejniť obsahy, ktoré majú reklamné obmedzenia (napr. alkoholické nápoje). V prípade takejto komunikácie samotná sociálna sieť poskytuje nástroje a definuje samostatné pravidlá, ktoré súvisia prevažne s možnosťou cielenia, či obmedzenia cielenia a zobrazovania takýchto obsahov osobám mladším ako 18 rokov, tak ako je tomu v prípade predmetnej fanúšikovskej stránky podniku Imperia-M, a Komisia sa preto nedomnieva, že predmetná reklama bola zverejnená v médiu, ktoré je určené výhradne maloletým.
Vo vzťahu k obsahu reklamy samotnej Komisia vychádzala pri posudzovaní aj zo skutočnosti, že reklama nie je primárne zameraná na propagáciu alkoholických nápojov, jej cieľom je komunikácia podujatia – akcie, v danom podniku, pričom výrazové prostriedky a zobrazenia použité v rámci reklamy nie sú zamerané na maloletých (čl. 30 ods. 2 Kódexu) ani nevyužívajú prvky, ktoré by mohli byť pre maloletých atraktívne. Modelka vyobrazená v rámci vizuálu reklamy taktiež svojim výzorom nepripomína maloletú, ale z vyobrazenia je zrejmé, že ide o dospelú osobu. V rámci reklamy je síce uvedené, že počas podujatia bude prebiehať akcia na alkoholický nápoj (vodku) a podávané welcome drinky, uvedené však nie je komunikované spôsobom, ktorý by naznačoval, či v náznakoch prezentoval nezodpovedný postoj ku konzumácii alebo inej spotrebe alkoholických nápojov, najmä čo do spotrebovaného množstva (čl. 31 písm. a) Kódexu). Komisia preto vyhodnotila predmetnú reklamu ako neporušujúcu Kódex.
Na základe vyššie uvedeného Komisia na svojom zasadnutí, ktoré sa uskutočnilo dňa 9.11.2023 hlasovaním rozhodla, že on-line reklama (príspevok na Facebook fan page): „Imperia-M School Flirt Party“, zadávateľa: Imperia – M, Námestovo nie je v rozpore s ustanoveniami Kódexu a sťažnosť sťažovateľa nie je opodstatnená. 
Poučenie:
Zadávateľ reklamy alebo sťažovateľ môžu požiadať Radu o preskúmanie nálezu v lehote do troch pracovných dní od odoslania nálezu, len ak zaplatia poplatok a
a) vyšli najavo nové skutočnosti alebo dôkazy, ktoré mohli mať podstatný vplyv na posúdenie reklamy a nemohli sa v konaní uplatniť bez zavinenia osoby, ktorá o preskúmanie žiada,
b) namieta sa porušenie Poriadku alebo
c) namieta sa neoznámenie konfliktu záujmov niektorého člena Komisie.
Poplatok spojený s preskúmaním nálezu vo výške 30 EUR pre fyzickú osobu alebo 300 EUR pre právnickú osobu je potrebné uhradiť na č. účtu Rady: IBAN SK15 1100 0000 0026 2210 7629. Variabilný symbol: číslo sťažnosti uvedené v záhlaví tohto nálezu.
V Bratislave dňa 20. 11. 2023
Mária Tóthová Šimčáková   v.r.
predsedníčka Komisie
Scroll to Top