ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

33 (08-04) Neon party; Súťaž o párty box

Sťažovateľ

Fyzická osoba

Zadávateľ

Jeans-pub Piváreň, Námestovo

Médium

On-line reklama

Stav nálezu
Negatívny nález

Rada pre reklamu, Šustekova 51, 851 04 Bratislava

Arbitrážny nález
Arbitrážna komisia Rady pre reklamu (ďalej len „Komisia“) ako orgán Rady pre reklamu (ďalej len „Rada“) príslušný podľa článku 5, druhej hlavy I. časti Etického kódexu reklamnej praxe (ďalej len „Kódex“) postupom podľa čl. IV Rokovacieho poriadku Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu (ďalej len „Poriadok“) vydáva v súlade s čl. V ods. 1 a 2 Poriadku tento

n á l e z :

On-line reklama (príspevok na Facebook fan page): „Neon party; Súťaž o párty box“
Zadávateľa: Jeans-pub Piváreň, Námestovo 

nie je v rozpore 

s ustanoveniami Kódexu.

Rada ako združenie etickej samoregulácie zaevidovala sťažnosť od fyzickej osoby, okres Námestovo, voči reklame (príspevkom) zverejnenej na Facebook fan page podniku Jeans-pub Piváreň v Námestove, v rámci ktorých zadávateľ propaguje akciu „Neon Party“, v rámci ktorej prebehala súťaž o Párty box. Sťažovateľ uvádza, že má v prípade danej reklamy podozrenie na porušenie Kódexu, konkrétne ustanovení o reklame alkoholických nápojov (čl. 28, čl. 30 ods. 2 a čl. 31). Sťažovateľ uvádza, že prevádzkovateľ pravidelne reklamuje na plagátoch tvrdý alkohol, ponúka rozlievané a uvítacie drinky, ponúka akciu na vodku, pričom reklamu zverejňuje na komunikačnom kanáli Facebook, ktorý je komunikačným kanálom maloletých (registrácia je od 13 rokov. Sťažovateľ ďalej uvádza, že nočné podniky navštevujú deti nad 15 rokov, čo sú považované za maloleté osoby.

Zadávateľ v rámci stanoviska o.i. uvádza, že vo svojej prevádzke je výhradne zakázané predávať alkoholické alebo iné výrobky určené pre osoby staršie ako 18 rokov (tabakové výrobky a pod.). Pri vyhlasovaní rôznych súťaží je reklama cielená nad 18 rokov, nakoľko sociálne siete nedovoľujú propagovať alkoholické, tabakové a iné výrobky mladším osobám ako 18 rokov. Pri vstupe do prevádzky sú osoby označené identifikačnými náramkami pod 18 rokov a nad 18 rokov kvôli rozlíšeniu osôb pri bare, mladistvým a aj to len do určitej hodiny. Podľa zadávateľa nie je možné, aby sa v predmetnej prevádzke nachádzali takéto osoby pod vplyvom alkoholu z tovaru, ktorý ponúka zadávateľ. Zadávateľ uvádza, že priamo v prevádzke bolo vykonané viackrát šetrenie, avšak nikdy nebolo úspešné, nakoľko osoby, ktoré boli neplnoleté sa nachádzali v externom priestore a neboli pod vplyvom alkoholu z tovaru, ktorý ponúka prevádzka.

Popis reklamy:
Reklama je umiestnená na Facebook fan page klubu Jeans Pub Piváreň, Námestovo. Príspevok pozostáva z dvoch vizuálov. Prvý vizuál zobrazuje nádobu s ľadom, v ktorej je umiestnená fľaša vodky. V rámci obrázku je uvedený text v znení: „!Súťaž! o párty box“. Druhý vizuál je pozvánkou na podujatie Neon Euphoria party. Vizuál obsahuje pohár s drinkom, ktorý je spracovaný do podoby „neonky“, umiestnený na čiernom pozadí, cez ktoré idú ďalšie neónové prvky. Súčasťou je logo klubu, ponuka aktivít na party (svietiaci podnik; maľovanie na tvár; svietiace pásky; CO2Gun; Konfety; Free alcohol; Welcome drink). V spodnej časti je umiestnený termín konania, miesto konania a informácia v znení: „príď oblečený v neónovom a dostaneš darček“. Vizuály sú doplnené textom príspevku v znení: „Kamaráti pripravili sme si pre vás  SÚŤAŽ o  PÁRTY BOX  na piatkovú NEON EUPHORIU PÁRTY. Stačí keď splníš tieto 3 jednoduché podmienky a si v hre o PÁRTY BOX pre teba a tvojich kamošov/ky !
1.  Daj like na tento príspevok.
2.  Pod tento príspevok v komente označ kamošov/ky s ktorými vypiješ tento párty box.
3.  Zdieľaj tento príspevok na svojej story.
VÝHERCU VYŽREBUJEME PIATOK PRED ŽURKOU
Prajeme veľa šťastia a vidíme sa piatok
#sutaz #neoneuphoriaparty #namestovo #party #nabrezieoravskejpriehrady #jeanspub“.

Názor Komisie:
Komisia preskúmala sťažnosť a dôkazový materiál a na základe skutočností, ktoré sú jej známe a z dostupných informácií dospela k týmto záverom:

V predmetnom prípade sa Komisia s názorom sťažovateľa nestotožnila. Cieľom reklamy je  komunikácia podujatia – párty v podniku Jeans Pub Piváreň, Námestovo. V zmysle Kódexu  reklama alkoholických nápojov nesmie byť umiestnená v komunikačnom médiu určenom pre maloletých, na billboarde alebo podobnom komunikačnom médiu v tesnej blízkosti školy, detského ihriska alebo podobného zariadenia určeného predovšetkým maloletým, v budove ani inom priestore určenom predovšetkým maloletým, v rámci verejného podujatia určeného výlučne maloletým. (čl. 28 písm. a) až d) Kódexu). Reklama voči ktorej smeruje sťažnosť je umiestnená na sociálnej sieti Facebook, konkrétne na fanúšikovskej stránke, ktorá propaguje klub Jeans Pub Piváreň, Námestovo. Je pravdou, že na sociálnu sieť Facebook sa môžu zaregistrovať užívatelia ak majú viac ako 13 rokov, a teda osoby, ktoré možno považovať za maloletých. Na druhej strane je však Komisia toho názoru, že predmetná sociálna sieť nie je komunikačným médiom, ktoré by bolo výhradne určené maloletým, a teda v rámci uvedeného média je možné propagovať aj služby, či produkty ako aj zverejniť obsahy, ktoré majú reklamné obmedzenia (napr. alkoholické nápoje). V prípade takejto komunikácie samotná sociálna sieť poskytuje nástroje a definuje samostatné pravidlá, ktoré súvisia prevažne s možnosťou cielenia, či obmedzenia cielenia a zobrazovania takýchto obsahov osobám mladším ako 18 rokov, tak ako je tomu v prípade predmetnej fanúšikovskej stránky podniku Jeans Pub Piváreň a Komisia sa preto nedomnieva, že predmetná reklama bola zverejnená v médiu, ktoré je určené výhradne maloletým.  Vo vzťahu k obsahu reklamy samotnej Komisia vychádzala pri posudzovaní aj zo skutočnosti, že reklama nie je primárne zameraná na propagáciu alkoholických nápojov, jej cieľom je komunikácia podujatia – akcie „Neon Party“ v danom podniku, pričom výrazové prostriedky a zobrazenia použité v rámci reklamy nie sú zamerané na maloletých (čl. 30 ods. 2 Kódexu), ani nevyužívajú prvky, ktoré by mohli byť pre maloletých atraktívne. Súčasťou reklamy je komunikácia súťaže o párty box, súčasťou ktorého je fľaša alkoholického nápoja – vodky, avšak v danom prípade táto nie je spracovaná spôsobom, ktorý by napríklad nabádal na nadmernú konzumáciu alkoholu, v podmienkach súťaže je dokonca uvedené, že užívatelia majú označiť “komošov/ky,“ s ktorými vypijú párty box, a teda reklama priamo uvádza združenú konzumáciu a nenavádza na nadmernú konzumáciu alkoholu. Ani skutočnosť, že v rámci aktivít je uvedené, že k dispozícii bude „free alcohol“ a „welcome drinky“ v predmetnom prípade Komisia nepovažuje za skutočnosť, ktorá by nabádala na neprimeranú konzumáciu alkoholických nápojov a je toho názoru, že uvedené  nie je komunikované spôsobom, ktorý by naznačoval, či v náznakoch prezentoval nezodpovedný postoj ku konzumácii alebo inej spotrebe alkoholických nápojov, najmä čo do spotrebovaného množstva (čl. 31 písm. a) Kódexu). Komisia preto vyhodnotila predmetnú reklamu ako neporušujúcu Kódex.

Na základe vyššie uvedeného Komisia na svojom zasadnutí, ktoré sa uskutočnilo dňa 9.11.2023 hlasovaním rozhodla, že on-line reklama (príspevok na Facebook fan page): „Neon party; Súťaž o párty box“, zadávateľa: Jeans-pub Piváreň, Námestovo nie je v rozpore s ustanoveniami Kódexu a sťažnosť sťažovateľa nie je opodstatnená. 

Poučenie:
Zadávateľ reklamy alebo sťažovateľ môžu požiadať Radu o preskúmanie nálezu v lehote do troch pracovných dní od odoslania nálezu, len ak zaplatia poplatok a
a) vyšli najavo nové skutočnosti alebo dôkazy, ktoré mohli mať podstatný vplyv na posúdenie reklamy a nemohli sa v konaní uplatniť bez zavinenia osoby, ktorá o preskúmanie žiada,
b) namieta sa porušenie Poriadku alebo
c) namieta sa neoznámenie konfliktu záujmov niektorého člena Komisie.

Poplatok spojený s preskúmaním nálezu vo výške 30 EUR pre fyzickú osobu alebo 300 EUR pre právnickú osobu je potrebné uhradiť na č. účtu Rady: IBAN SK15 1100 0000 0026 2210 7629. Variabilný symbol: číslo sťažnosti uvedené v záhlaví tohto nálezu.

 

V Bratislave dňa 20. 11. 2023

 

Mária Tóthová Šimčáková v.r.

predsedníčka Komisie

Scroll to Top