ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

34 (08-05) Montážnik

Sťažovateľ

Fyzická osoba

Zadávateľ

MOJASKRINA.SK, s.r.o. 

Médium

On-line reklama

Stav nálezu
Pozitívny nález
Ustanovenia kódexu:

čl. 11 ods. 1 písm. e)


Rada pre reklamu, Šustekova 51, 851 04 Bratislava
Arbitrážny nález
Arbitrážna komisia Rady pre reklamu (ďalej len „Komisia“) ako orgán Rady pre reklamu (ďalej len „Rada“) príslušný podľa článku 5, druhej hlavy I. časti Etického kódexu reklamnej praxe (ďalej len „Kódex“) postupom podľa čl. IV Rokovacieho poriadku Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu (ďalej len „Poriadok“) vydáva v súlade s čl. V ods. 1 a 2 Poriadku tento
n á l e z :
On-line reklama (sponzorovaný príspevok na Facebooku): „Hľadáme montážnika“
Zadávateľa: MOJASKRINA.SK, s.r.o. 
je v rozpore 
s ustanovením čl. 11 ods. 1 písm. e) Kódexu.
Rada ako združenie etickej samoregulácie zaevidovala sťažnosť od fyzickej osoby, okres Bratislava voči on-line reklame, sponzorovanému príspevku na Facebooku, zadávateľa MOJASKRINA.SK, s.r.o. Podľa sťažovateľa je predmetná reklama v rozpore s ustanoveniami o slušnosti v reklame, nakoľko zobrazuje ženské telo ako predmet sexuálnej túžby.
Zadávateľ svoje stanovisko Rade nedoručil.
Popis reklamy:
Reklama má podobu príspevku na sociálnej sieti Facebook. Vizuál reklamy na pozadí miestnosti (spálne) so stavanou skriňou je zobrazená časť ženskej postavy zozadu (od ramien), ktorá má na sebe oblečenú košeľu a krátke nohavice, odhaľujúce časť pozadia. Žena má na rukách pracovné rukavice a drží pracovné nástroje. Súčasťou vizuálu je text v znení: “Hľadá sa „Montážnik-živnostník“ vstavaných skríň (skúsenosti a vlastná dodávka).   V spodnej časti je logo spoločnosti, emotikon a text „Trnava a okolie; Tešíme sa na teba“. Vizuál je doplnený textom príspevku v znení: „Do nášho tímu hľadáme šikovného montážnika vstavaných skríň! Máš skúsenosti s montážou skríň, si samostatný, si zručný a schopný riešiť úlohy? Napíš nám na (pozn. odkaz na web stránku zadávateľa) a ostatné bude hračka“.
Názor Komisie:
Komisia preskúmala sťažnosť a dôkazový materiál a na základe skutočností, ktoré sú jej známe a z dostupných informácií dospela k týmto záverom:
V zmysle Kódexu reklama nesmie obsahovať také tvrdenia, výrazy, zvuky, ruchy alebo zobrazenia, ktoré by porušovali všeobecné normy slušnosti a ani nesmie obsahovať prvky znižujúce ľudskú dôstojnosť. V kontexte rešpektovania slušnosti a ľudskej dôstojnosti je potrebné venovať osobitnú pozornosť najmä v reklame použitému stvárneniu ženy, jej tela a jej roly (úlohy), predovšetkým sa vyvarovať stvárnenia ženy ako len sexuálnej atrakcie, ako aj zámerného redukovania jej vlastností, schopností, zručností, záujmov alebo vzhľadu na základe rodových stereotypov (čl. 11 ods. 1 písm. e) Kódexu). Dominantným výrazovým prostriedkom predmetnej reklamy je vyobrazenie časti ženskej postavy, oblečenej v krátkych nohaviciach čiastočne odhaľujúcich pozadie, bez zobrazenia hlavy modelky. Komisia má za to, že reklama využíva fragmentáciu tela, prostredníctvom vizuálu, ktorý zachytáva len jeho vybranú časť, v danom prípade časť tela, ktorú je možné považovať za erotickú a účelovo použitú k prilákaniu pozornosti. Takéto zobrazenie považuje Komisia za príklad prezentácie v reklame, ktorá porušuje všeobecné normy mravnosti a slušnosti na základe objektifikácie ľudského tela. Reklama podľa Komisie stvárňuje ženu ako sexuálnu atrakciu a je sexistická, a Komisia teda uznala námietky sťažovateľa a reklamu vyhodnotila vo vzťahu k ustanoveniu o slušnosti v reklame ako porušujúcu Kódex.
Na základe vyššie uvedeného Komisia na svojom zasadnutí, ktoré sa uskutočnilo dňa 9.11.2023 hlasovaním rozhodla, že on-line reklama (sponzorovaný príspevok na Facebooku): „Hľadáme montážnika“, zadávateľa: MOJASKRINA.SK, s.r.o. je v rozpore s ustanovením čl. 11 ods. 1 písm. e) Kódexu a sťažnosť sťažovateľa je opodstatnená. 
Komisia preto v súlade s čl. V ods. 2 písm. a) Poriadku apeluje na zadávateľa reklamy, ktorý sa vyzýva k zmene alebo úprave posúdenej reklamy a k zamedzeniu jej ďalšieho šírenia. 
Poučenie:
Zadávateľ reklamy alebo sťažovateľ môžu požiadať Radu o preskúmanie nálezu v lehote do troch pracovných dní od odoslania nálezu, len ak zaplatia poplatok a
a) vyšli najavo nové skutočnosti alebo dôkazy, ktoré mohli mať podstatný vplyv na posúdenie reklamy a nemohli sa v konaní uplatniť bez zavinenia osoby, ktorá o preskúmanie žiada,
b) namieta sa porušenie Poriadku alebo
c) namieta sa neoznámenie konfliktu záujmov niektorého člena Komisie.
Poplatok spojený s preskúmaním nálezu vo výške 30 EUR pre fyzickú osobu alebo 300 EUR pre právnickú osobu je potrebné uhradiť na č. účtu Rady: IBAN SK15 1100 0000 0026 2210 7629. Variabilný symbol: číslo sťažnosti uvedené v záhlaví tohto nálezu.
V Bratislave dňa 20. 11. 2023
 Mária Tóthová Šimčáková   v.r.
predsedníčka Komisie
Scroll to Top