ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

38 (09-04) Šírenie reklamného oznamu "Tri sudy" vo vysielaní TV JOJ

Sťažovateľ

Fyzická osoba

Šíriteľ

MAC TV s. r. o.

Zadávateľ

Mast-Jaegermeister SK s.r.o.

Médium

TV spot (reklamný oznam)

Stav nálezu
Negatívny nález

* * *
Rada pre reklamu, Šustekova 51, 851 04 Bratislava
Arbitrážny nález
k sťažnosti č. 38 (09-04)
Arbitrážna komisia Rady pre reklamu (ďalej len „Komisia“) ako orgán Rady pre reklamu (ďalej len „Rada“) príslušný podľa článku 5 Etického kódexu reklamnej praxe (ďalej len „Kódex“) postupom podľa § 24 Opčného protokolu k Etickému kódexu reklamnej praxe o reklamnej praxi pri šírení mediálnej komerčnej komunikácie (ďalej len „Protokol”) a podľa Rokovacieho poriadku Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu (ďalej len „Poriadok“) vydáva po predbežnom posúdení sťažnosti spravodajským senátom Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu (ďalej len „senát“) v súlade s § 24 Protokolu a čl. V ods. 1 a 2 Poriadku tento

n á l e z :
Šírenie televízneho reklamných šotu (reklamného oznamu) „Tri sudy”
v televíznom vysielaní TV JOJ, strany Protokolu – vysielateľa televíznej programovej služby spoločnosti MAC TV s. r. o., Bratislava

neporušuje pravidlá Protokolu.

Odôvodnenie

I. Sťažnosť
1. Rade pre reklamu bol z titulu vecnej príslušnosti Radou pre mediálne služby postúpený na vybavenie podnet od fyzickej osoby, okres Nitra, voči vysielaniu televízneho reklamného šotu, ktorý komunikuje alkoholický nápoj, whisky Grant’s, šírenému vo vysielaní televíznej programovej služby TV JOJ.
2. Sťažovateľ uvádza, že dňa 24.09.2023, v čase približne o 20:38 hod odvysielala TV JOJ reklamu na alkohol na whisky. Sťažovateľ si kladie otázku, či je normálne, aby sa v TV vysielala reklama na alkohol ešte pred desiatou hodinou večer a uvádza, že TV JOJ vysielala reklamu na whisky po pol deviatej večer. Sťažovateľ nevie, či vzhľadom na alkoholizmus na Slovensku a mládež je vysielanie reklamy na alkohol v takomto čase vhodné.

II. Popis reklamy
3. Reklamný príbeh začína zobrazením príchodu zamestnancov do výrobne produktu. Nasledujú rýchle zábery na jednotlivých vybraných zamestnancov pri výkone ich povolania. Prevažná časť spotu sa orientuje na miesto zrenia nápoja v sudoch a zobrazenie práce so sudmi. V závere sú zamestnanci zobrazení pri tom ako stoja pri sude, vrátane muža, ktorí k nápoju privoniava. Finálny záber zachytáva fľašu nápoja, položenú na sude a headline v znení: „Grant’s tri druhy sudov, bohatšia chuť“. Spot je sprevádzaný voice-overom v znení: „Grant’s to je zohratý tím. Sto-deväťdesiatich-ôsmich nadšencov, ktorí denne makajú na whisky s bohatšou chuťou. Práve vďaka nim je chuť whisky Grant’s bohatšia. Grant’s tri druhy sudov, bohatšia chuť.“ Spot bol odvysielaný dňa 24.09.2023 na televíznej stanici TV JOJ o 20:38 hod.

III. Pôsobnosť Protokolu
4. Šíriteľ je stranou Protokolu podľa § 2 ods. 3 písm. a) Protokolu, preto je daná personálna pôsobnosť Protokolu.
5. Protokol sa vzťahuje na komunikát, na ktorý sa vzťahuje Kódex, šírený v televíznom vysielaní. Je nepochybné, že sťažnosť smeruje voči šíreniu televíznej reklamy (vo forme reklamného oznamu), na ktorú sa vzťahuje Kódex, preto je daná vecná pôsobnosť Protokolu.
6. Predmetná reklama sa šírila prostredníctvom televízneho vysielania šíriteľa na území Slovenskej republiky, preto je daná teritoriálna pôsobnosť Protokolu.
7. K šíreniu predmetnej reklamy došlo po dni, v ktorom sa stal podľa § 33 ods. 1 Protokol záväzný voči šíriteľovi, čím je daná aj časová pôsobnosť Protokolu.

IV. Východiská posudzovania reklamy
8. Protokol v súlade s jeho účelom nadväzuje predovšetkým na čl. 25 Kódexu (odsek 3 preambuly Protokolu), ktorého podstatou je zabrániť šíreniu reklamy, pokiaľ je potenciálne v rozpore so zákonom. Protokol preto vychádza zo zákonných ustanovení právneho poriadku Slovenskej republiky regulujúcich mediálnu komerčnú komunikáciu v televíznom vysielaní, rozhlasovom vysielaní a v audiovizuálnych mediálnych službách na požiadanie (odsek 6 preambuly Protokolu).
9. V nadväznosti na to aj Komisia priamo či prostredníctvom svojho senátu posudzuje šírenie reklamy v rámci etických pravidiel Protokolu recipujúcich zákonné ustanovenia regulujúce šírenie reklamy tak, že pri posudzovaní súladu s pravidlami Protokolu vychádza z toho, či môže šírená reklama obstáť popri zákonných ustanoveniach, ktoré Protokol recipuje.
10. Na rozdiel od ustanovení vlastného Kódexu sú pravidlá Protokolu upravujúce šírenie reklamy (mediálnej komerčnej komunikácie) len také prísne, aké prísne sú zákonné ustanovenia, ktoré sa do pravidiel Protokolu recipovali.
11. Preto pokiaľ by reklama mohla obstáť popri norme ustanovenej všeobecne záväzným právnym predpisom, môže obstáť aj popri pravidle Protokolu, do ktorého sa predmetná norma recipovala.

V. Predmet sťažnosti z pohľadu pravidiel Protokolu
12. Protokol v predmetnom prípade prihliada pri šírení reklamného oznamu alkoholických nápojov na §80 zákona č. 264/2022 Z. z. o mediálnych službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o mediálnych službách), v zmysle ktorého „vysielateľ, ktorý nepodlieha niektorému zo samoregulačných mechanizmov zapísaných do evidencie podľa tohto zákona, regulujúcich oblasť mediálnej komerčnej komunikácie, je povinný zabezpečiť, aby sa mediálna komerčná komunikácia, okrem umiestňovania produktov, na liehoviny nevysielala v čase od 6.00 hod. do 20.00 hod.

VI. Stanovisko šíriteľa k predmetu sťažnosti
13. Šíriteľ bol dňa 18. 10. 2023 vyzvaný, aby sa k šíreniu reklamy, ktorá je predmetom sťažnosti, vyjadril v lehote piatich pracovných dní, t. j. do 25. 10. 2023.
14. Šíriteľ poskytol prostredníctvom svojho právneho zástupcu Komisii vyjadrenie dňa 25.10.2023, v ktorom o. i. uvádza, že si dovoľuje poukázať na skutočnosť, že podľa §80 písm. a) zákona č. 264/2022 Z. z. o mediálnych službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o mediálnych službách): „Vysielateľ, ktorý nepodlieha niektorému zo samoregulačných mechanizmov zapísaných do evidencie podľa tohto zákona, regulujúcich oblasť mediálnej komerčnej komunikácie, je povinný zabezpečiť, aby sa mediálna komerčná komunikácia, okrem umiestňovania produktov, na liehoviny nevysielala v čase od 6.00 h. do 20.00 h.“ Šíriteľ ďalej uvádza, že v zmysle príslušných nariadení a legislatívy sa whisky zaraďuje medzi liehoviny. Opčný protokol nenastavuje časové obmedzenie pre vysielanie reklamného oznamu na liehoviny, ani všeobecne na alkohol. Z uvedeného dôvodu vysielateľ pristúpil k časovému zaradeniu predmetného reklamného oznamu v zmysle obmedzenia vyplývajúceho zo zákona o mediálnych službách a reklamný oznam zaradil do vysielania po 20.00 h.
Šíriteľ ďalej uvádza, že predmetný reklamný oznam nebol zameraný na maloletých, nebol s účasťou maloletých , nenabádal maloletých na kúpu tovaru, ani nebol akokoľvek prepojený s maloletými. Reklamný oznam bol spracovaný takým spôsobom, že nenarúša psychický, fyzický, ani morálny vývin maloletých. Z uvedených dôvodov bolo odvysielanie reklamného oznamu v súlade so všetkými relevantnými ustanoveniami Protokolu, ako aj zákona o mediálnych službách.

VII. Predbežné posúdenie
15. Predbežné posúdenie sa uskutočnilo dňa 9.11.2023 trojčlenným senátom v súlade s § 24 Protokolu.
16. Po predbežnom posúdení dospel senát k záveru, ktorý je vyjadrený vo výroku tohto nálezu.
17. Záver predbežného posúdenia bol dňa 20.11.2023 oznámený šíriteľovi, ktorý v lehote na námietky vyjadril so závermi posúdenia súhlas nasledovne: „Vysielateľ v plnom rozsahu súhlasí s návrhom arbitrážneho nálezu zo dňa 20.11.2023, že šírenie televízneho reklamného šotu (reklamného oznamu) „Tri sudy“ v televíznom vysielaní TV JOJ, strany Protokolu – vysielateľa televíznej programovej služby spoločnosti MAC TV s r. o., Bratislava, neporušuje pravidlá Protokolu“.

VIII. Názor Komisie
18. Cieľom daného komunikátu bola prezentácia produktu – alkoholického nápoja konkrétnej značky. V predmetnom prípade, pri posudzovaní etickosti vysielania predmetného komunikátu senát vychádzal o.i. aj zo skutočnosti, že spot bol zaradený do vysielania po 20.30 hod., a teda bol odvysielaný v čase, ktorý je z hľadiska aktuálne platnej legislatívy, určujúcej časové obmedzenie vysielania reklamy na alkoholické nápoje, v kontexte ktorej je potrebné aplikovať aj ustanovenia Protokolu prípustný. Senát prihliadal aj na skutočnosť, že celkové spracovanie spotu neobsahovalo výrazové prostriedky, či zobrazenia, ktoré by boli pre detského, či maloletého diváka atraktívne, ani sa žiadnym spôsobom detskému, či maloletému divákovi neprihováral, ani nebol na túto cieľovú skupinu zameraný. Účinkujúci v spote boli dospelé osoby, spot nezobrazoval nadmernú konzumáciu alkoholu, ani správanie, ktoré by bolo možné považovať z hľadiska propagácie alkoholu za neprimerané, či neetické.
IX. Záver posúdenia predmetu sťažnosti
19. Na základe vyššie uvedeného Senát rozhodol, že šírenie posudzovaného televízneho reklamného šotu (reklamného oznamu) „Tri sudy“ v televíznom vysielaní TV JOJ, strany Protokolu – vysielateľa televíznej programovej služby spoločnosti MAC TV s r. o., Bratislava – neporušuje pravidlá Protokolu a sťažnosť sťažovateľa nie je opodstatnená.

Poučenie
Šíriteľ alebo sťažovateľ môžu požiadať Radu o preskúmanie nálezu v lehote do troch pracovných dní od odoslania nálezu, len ak zaplatia poplatok a zároveň
a)vyšli najavo nové skutočnosti alebo dôkazy, ktoré mohli mať podstatný vplyv na posúdenie reklamy a nemohli sa v konaní uplatniť bez zavinenia osoby, ktorá o preskúmanie žiada,
b)namieta sa porušenie Poriadku, pravidlo štvrtej časti Protokolu alebo iné pravidlo Kódexu (resp. Protokolu), ktorého porušenie predpokladá preskúmanie nálezu,
c)namieta sa neoznámenie konfliktu záujmov niektorého člena Komisie, resp. senátu.
Poplatok spojený s prieskumom nálezu vo výške 30 EUR pre fyzickú osobu alebo 300 EUR pre právnickú osobu je potrebné uhradiť na č. účtu Rady: IBAN SK15 1100 0000 0026 2210 7629. Variabilný symbol: číslo sťažnosti uvedené v záhlaví tohto nálezu.
V Bratislave dňa 20.11.2023

 

Mária Tóthová Šimčáková v.r.
predsedníčka Komisie
* * *

Scroll to Top