ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

29 (07-08) O pive a zdraví

Sťažovateľ

Fyzická osoba

Zadávateľ

Slovenské združenie výrobcov piva a sladu

Médium

Interner (web stránka zadávateľa)

Stav nálezu
Pozitívny nález
Ustanovenia kódexu:

čl. 10 ods. 3


Rada pre reklamu, Šustekova 51, 851 04 Bratislava

Arbitrážny nález
Arbitrážna komisia Rady pre reklamu (ďalej len „Komisia“) ako orgán Rady pre reklamu (ďalej len „Rada“) príslušný podľa článku 5, druhej hlavy I. časti Etického kódexu reklamnej praxe (ďalej len „Kódex“) postupom podľa čl. IV Rokovacieho poriadku Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu (ďalej len „Poriadok“) vydáva v súlade s čl. V ods. 1 a 2 Poriadku tento

n á l e z :

Internetová reklama (informácie uvedené na web stránke zadávateľa): „O pive a zdraví“
Zadávateľa: Slovenské združenie výrobcov piva a sladu

je v rozpore 

s ustanovením čl. 10 ods. 3 Kódexu.

Rada ako združenie etickej samoregulácie zaevidovala sťažnosť od fyzickej osoby, okres Bratislava voči informáciám, ktoré sú uvedené na webovej stránke zadávateľa Slovenské združenie piva a sladu. Sťažovateľ uvádza, že v rámci web stránky sú zverejnené fakty o pive a našom zdraví. Hneď v úvode sú zmienené informácie označené ako „PIVO (N)A ZDRAVIE“ , kde sa uvádza, že „pivo je nízkokalorický nápoj obsahujúci bielkoviny a sacharidy. Bohatý je tiež na minerály a stopové látky ako sú horčík, draslík, fosfor, kremík, selén, zinok, meď a chróm, ako aj na vitamíny B a prírodné antioxidanty. Je tiež napríklad vhodný ako prírodný iontový nápoj, po akejkoľvek fyzickej aktivite.“ Sťažovateľ uvádza, že pivo je v prvom rade alkoholický nápoj, konzumácia ktorého so sebou nesie aj riziká. Sťažovateľ sa domnieva, že nie je správne aby sa pri alkoholickom nápoji zdôrazňovali pozitívne účinky alkoholu na zdravie. A taktiež nepovažuje za správne, aby sa nabádalo na konzumáciu piva po fyzickej aktivite, lebo je to „prírodný iontový nápoj“, či povzbudzovali ľudia k pitiu piva, lebo „z piva sa nepriberá“, keďže má „menej kalórii ako mlieko“. Podľa sťažovateľa dochádza v rámci predmetnej reklamy k porušeniu čl. 35 ods. 2 Kódexu, pretože reklama dáva do súvislosti pivo – alkohol s pozitívnymi účinkami na zdravie a naznačuje, že pivo má liečivé účinky a jeho pitie má vlastne pozitívny vplyv na zdravie.

Zadávateľ v rámci svojho stanoviska o.i. uvádza nasledovné:
K tvrdeniu: „pivo je nízkokalorický nápoj obsahujúci bielkoviny a sacharidy. Bohatý je tiež na minerály a stopové látky ako sú horčík, draslík, fosfor, kremík, selén, zinok, meď a chróm, ako aj na vitamíny B a prírodné antioxidanty.“, zadávateľ uvádza, že pivo je nízkoalkoholický nápoj pozostávajúci z vody (viac ako 92 %), chmeľu a sladu. Je bohatý na živiny – uhľovodíky, aminokyseliny, minerály, vitamíny a polyfenoly, vytvárané procesom viacstupňového varenia a kvasných procesov. Chmeľ obsahuje fenoly a flavonoidy, ktoré majú antioxidačné, antikarcinogénne, protizápalové i antivirálne vlastnosti. Informácie uvedené v texte na webstránke informujú o zložení piva ako nápoja. Sú založené na vedeckých poznatkoch a výskumoch a ide o vedecky potvrdené fakty. Potvrdzuje to množstvo odborných štúdií z celého sveta (pozn. zadávateľ doložil odkazy na viaceré konkrétne vedecké výstupy a štúdie). Z tohto dôvodu považuje zadávateľ v tejto často sťažnosť za neopodstatnenú.

K tvrdeniu: (Pivo) „Je tiež napríklad vhodný ako prírodný iontový nápoj, po akejkoľvek fyzickej aktivite.“, zadávateľ uvádza, že iontový nápoj je všeobecne známy ako komplexná zmes dôležitých vitamínov, antioxidantov, minerálov a sacharidov. Pivo svojím obsahom túto definíciu spĺňa, pričom je vyrábané z prírodných surovín za pomoci tepla a vody bez použitia umelých chemických prísad a aditív. Zároveň v texte zadávateľ zdôrazňuje, že konzumáciu piva ako alkoholického nápoja odporúča iba „PO“ akejkoľvek fyzickej aktivite, nie pred ani počas. Okrem toho ponúka spotrebiteľom širokú škálu nealkoholických variantov pivných značiek. Z tohto dôvodu považuje sťažnosť v tejto časti za neopodstatnenú.

K tvrdeniu „z piva sa nepriberá“, keďže má „menej kalórii ako mlieko“, zadávateľ uvádza, že vedecké výskumy potvrdzujú, že zodpovedná a umiernená konzumácia piva môže byť súčasťou zdravého životného štýlu a v kombinácii s ďalšími osobnými návykmi spotrebiteľa neprispieva automaticky k obezite. Pivo preukázateľne obsahuje menej kalórií ako väčšina iných nápojov (okrem vody samozrejme), v priemere 42 kalórií na 100 ml, pričom mlieko cez 50 kalórií. Pivo neobsahuje žiaden tuk (pozn. zadávateľ doplnil porovnanie výživových údajov piva a mlieka) Informácie v texte sú založené na vedeckých poznatkoch. Zároveň nekonštatujú žiadne pozitívne vplyvy, ktoré by mohli byť považované za zdravotné tvrdenia. Z tohto dôvodu považuje sťažnosť v tejto časti za neopodstatnenú.

K tvrdeniu „Reklama porušuje článok 35 bod 2 Etického kódexu reklamnej praxe ((2) Reklama nesmie tvrdiť, že alkoholický nápoj pôsobí ako stimulátor či sedatívum alebo má liečivé účinky, ani takéto účinky naznačovať), pretože dáva do súvislosti pivo – alkohol s pozitívnymi účinkami na zdravie a naznačuje, že pivo má liečivé účinky a jeho pitie má vlastne pozitívny vplyv na zdravie.“, zadávateľ uvádza, že uvedený text žiadnym spôsobom netvrdí, že pivo ako alkoholický nápoj pôsobí ako stimulátor, sedatívum, či má liečivé účinky, ani takéto účinky nenaznačuje. Definícia nepovoleného zdravotného tvrdenia v zmysle Etického kódexu RPR znamená, že sa po konzumácii alkoholického nápoja, respektíve samotnému alkoholickému nápoju pripisujú určité pozitívne účinky ako napríklad „dajte si pivo a prinesie vám to upokojenie /zlepší zdravotný stav/zlepší náladu/zvýši sexuálny apetít/pomôže zvládať stres“. Text hovorí o zložení piva, nie o jeho zdravotných účinkoch. Nejedná sa o subjektívne marketingové tvrdenie, ale o objektívne zhrnutie verejne známych faktov. Uvádzaný text taktiež žiadnym spôsobom nie je v rozpore so Zákonom o reklame 147/2001 a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Z tohto dôvodu považuje sťažnosť v tejto časti za neopodstatnenú.

K podnetu ako celku, zadávateľ uvádza, že ako bolo vyššie spomenuté, informácie uvedené na webstránke sumarizujú fakty a informácie o pive, ktoré boli potvrdené vedeckými inštitúciami, výskumníkmi i odborníkmi. Druhotným cieľom informácií je bojovať proti niektorým dezinformáciám, ktoré sú spojené s konzumáciou piva. Texty spomínané sťažovateľom nehovoria o pozitívnych účinkoch piva, ale o jeho zložení a nenabádajú na nadmernú konzumáciu piva. Taktiež nie je možné hovoriť o zdravotných tvrdeniach, keďže text konštatuje zloženie piva v zmysle verejne overiteľných faktov. Prirodzene obsahujú určitú formu pútavosti, aby zaujali čitateľa a doviedli ho k vedeckým faktom. V texte nikde nespochybňujeme, že ide o alkohol.

Slovenské združenie výrobcov piva a sladu patrí medzi lídrov v komunikácii zodpovednej konzumácie alkoholických nápojov – piva v celoslovenskom i celoročnom meradle. Zodpovednej konzumácii alkoholu prikladáme vysokú prioritu. Zároveň však pracujeme zásadne s vedecky potvrdenými informáciami.

Popis reklamy:
Na web stránke zadávateľa, je na hlavnej stránke uvedená sekcia „O pive a zdraví“, po kliknutí na ktorú je užívateľovi k dispozícii text v nasledovnom znení: „2 NEUVERITEĽNÉ FAKTY O PIVE A NAŠOM ZDRAVÍ; PIVO (N)A ZDRAVIE Pivo je nízkokalorický nápoj obsahujúci bielkoviny a sacharidy. Bohatý je tiež na minerály a stopové látky ako sú horčík, draslík, fosfor, kremík, selén, zinok, meď a chróm, ako aj na vitamíny B a prírodné antioxidanty. Je tiež napríklad vhodný ako prírodný iontový nápoj, po akejkoľvek fyzickej aktivite.
NIE, Z PIVA SA NAOZAJ NEPRIBERÁ Pivo obsahuje menej kalórií ako väčšina iných nápojov. V skutočnosti, obsahuje približne 42 kalórií na 100 mililitrov. Dokonca má menej kalórií ako rovnaké množstvo mlieka. Okrem toho neobsahuje žiaden tuk a má pomerne nízky obsah uhľohydrátov. Pivo ako také, naozaj nemôže za to, že jete čipsy, slaninu a nešportujete.“

Názor Komisie:
Komisia preskúmala sťažnosť a dôkazový materiál a na základe skutočností, ktoré sú jej známe a z dostupných informácií dospela k týmto záverom:

V zmysle Kódexu musí byť reklama pripravovaná s pocitom zodpovednosti voči spotrebiteľom (čl. 10 ods. 3 Kódexu). Je pravdou, že sťažovateľom namietaný text nie je zameraný na propagáciu, či predaj konkrétnej značky alebo druhu piva, konkrétnych výrobcov, ale je umiestený na web stránke združenia, ktoré zastrešuje slovenských pivovarníkov a sladovníkov, kde združenie všeobecne informuje o pive ako nápoji a svojich aktivitách. Komisia neupiera zadávateľovi informovať verejnosť o pive ako o nápoji, na druhej strane má však za to, že práve preto, že ide primárne o alkoholický nápoj a zadávateľ je zároveň aj v pozícii presadzovania zodpovednej konzumácie alkoholu, je rovnako dôležité pristupovať s vyššou mierou zodpovednosti aj ku komunikácii a prezentovaniu faktov a informácií, ktoré s činnosťou zadávateľa, a teda aj prezentáciou alkoholického nápoja súvisia. Komisia akceptuje tvrdenie zadávateľa, že v časti svojej webovej stránky „O pive a zdraví“ sumarizuje fakty a informácie o pive, ktoré boli potvrdené vedeckými inštitúciami, výskumníkmi a odborníkmi, a zadávateľ teda pracuje s vedecky potvrdenými informáciami. Na druhej strane, sa však Komisia nestotožnila s vyjadreniami zadávateľa, že texty nehovoria o pozitívnych účinkoch, či zdravotných účinkoch  piva, ale o jeho zložení. Texty sú umiestnené v sekcii stránky „O pive a zdraví“ a priamo podnadpis znie „PIVO (N)A ZDRAVIE“, čo môže vyvolať v spotrebiteľoch dojem, že nie vybrané zložky piva majú pozitívny efekt na zdravie, resp. že ide výhradne len o informáciu o zložení piva, ale text je možné interpretovať v tomto význame práve s ohľadom na vplyv piva ako nápoja s pozitívnym efektom na zdravie, a to napriek tomu, že v reklame nie sú uvedené konkrétne zdravotné tvrdenia. Vo vzťahu k tvrdeniu, že pivo je vhodné ako prírodný iontový nápoj, po akejkoľvek fyzickej aktivite, vychádzala Komisia o.i. aj zo skutočnosti, že pivo síce obsahuje látky, ktoré sú charakteristické aj pre iontové nápoje a svojim zložením by teda čiastočne mohlo byť prezentované aj ako určitá forma nápoja, ktorý je schopný hydratovať organizmus s dodaním rôznych živín a iontov, avšak z textu nie je dostatočne zrejmé, že takáto charakteristika piva sa vzťahuje primárne k pivu bez obsahu alkoholu, nakoľko alkoholické pivo má v tomto smere skôr opačný efekt. Aj preto je Komisia toho názoru, že predmetné tvrdenia a reklamný text v tomto smere neboli pripravované s pocitom zodpovednosti voči spotrebiteľovi a v tomto ohľade vyhodnotila Komisia reklamu ako porušujúcu Kódex.
Vo vzťahu k tvrdeniam, že z „piva sa nepriberá“, keďže má „menej kalórií ako mlieko“ má Komisia za to, že v predmetnom prípade zadávateľ prezentuje reálne fakty, pričom priamo v texte zdôrazňuje zodpovednú a umiernenú komunikáciu piva.
Komisia sa zároveň nestotožnila s tvrdeniami sťažovateľa, že reklama tvrdí, že alkoholický nápoj pôsobí ako stimulátor, či sedatívum alebo má liečivé účinky, či takéto účinky naznačuje.

Na základe vyššie uvedeného Komisia hlasovaním rozhodla, že internetová reklama (informácie uvedené na web stránke zadávateľa): „O pive a zdraví“, zadávateľa: Slovenské združenie výrobcov piva a sladu je v rozpore s ustanovením čl. 10 ods. 3  Kódexu a sťažnosť sťažovateľa je čiastočne opodstatnená. 

Komisia preto v súlade s čl. V ods. 2 písm. a) Poriadku apeluje na šíriteľa reklamy, ktorý sa vyzýva k zmene alebo úprave posúdenej reklamy a k zamedzeniu jej ďalšieho šírenia. 

Poučenie:
Zadávateľ reklamy alebo sťažovateľ môžu požiadať Radu o preskúmanie nálezu v lehote do troch pracovných dní od odoslania nálezu, len ak zaplatia poplatok a
a) vyšli najavo nové skutočnosti alebo dôkazy, ktoré mohli mať podstatný vplyv na posúdenie reklamy a nemohli sa v konaní uplatniť bez zavinenia osoby, ktorá o preskúmanie žiada,
b) namieta sa porušenie Poriadku alebo
c) namieta sa neoznámenie konfliktu záujmov niektorého člena Komisie.

Poplatok spojený s preskúmaním nálezu vo výške 30 EUR pre fyzickú osobu alebo 300 EUR pre právnickú osobu je potrebné uhradiť na č. účtu Rady: IBAN SK15 1100 0000 0026 2210 7629. Variabilný symbol: číslo sťažnosti uvedené v záhlaví tohto nálezu.

 

V Bratislave dňa 14. 09. 2023

 

Mária Tóthová Šimčáková   v.r.
predsedníčka Komisie

Scroll to Top