ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

23 (07-02) Jarný Blue Shopping

Sťažovateľ

Fyzická osoba

Zadávateľ

XLSK Nábytok s.r.o.

Médium

Leták

Stav nálezu
Negatívny nález

Rada pre reklamu, Šustekova 51, 851 04 Bratislava

Arbitrážny nález
Arbitrážna komisia Rady pre reklamu (ďalej len „Komisia“) ako orgán Rady pre reklamu (ďalej len „Rada“) príslušný podľa článku 5, druhej hlavy I. časti Etického kódexu reklamnej praxe (ďalej len „Kódex“) postupom podľa čl. IV Rokovacieho poriadku Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu (ďalej len „Poriadok“) vydáva v súlade s čl. V ods. 1 a 2 Poriadku tento

n á l e z :

Printová reklama (reklamný leták): „Jarný Blue Shopping – Zľava 15% + 5%“
Zadávateľa: XLSK Nábytok s.r.o.

nie je v rozpore 

s ustanoveniami Kódexu.

Rada ako združenie etickej samoregulácie zaevidovala sťažnosť od fyzickej osoby, okres Prešov voči reklamnému letáku, v rámci ktorého spoločnosť na titulnej stránke prezentuje akciu Jarný Blue Shopping, v rámci ktorej je komunikovaná zľava 15% + 5%. Sťažovateľ uvádza, že takto koncipovaná reklamu u neho, ako aj u jeho rodičov vyvolala dojem, že zľava sa týka všetkého, čo je v letáku a na pobočke. Na pobočke sa rodičia sťažovateľa dozvedeli, že na produkt, o ktorý majú záujem, nie je zľava uplatniteľná, keďže sa pri ňom nachádza ceduľka „reklama“. Sťažovateľ uvádza, že žiadal o vysvetlenie, čo v danom prípade znamená slovo „reklama“. Predajcovia upozornili sťažovateľa na text uvedený v letáku, v spodnej časti prvej strany, ktorý sťažovateľ prehliadol, v ktorom sa píše, že predmetná akcia neplatí na tovar označený ako „Reklama“, „Výpredaj“, „Top cena“, „1+1 zdarma“ a „Cenový trhák“. Klamlivosť podľa sťažovateľa spočíva v tom, že v letáku pri produkte žiaden popis „Reklama“ nie je uvedený a zadávateľ nevie, či sa na pobočke nedávajú ceduľky, kde chcú. Sťažovateľ uvádza, že následne mu bol pojem „Reklama“ vysvetlený spôsobom, kedy „Reklama“ znamená tovar v letáku a akcie sa zvyčajne nevzťahujú na tovar, ktorý je už v akcii. Sťažovateľ má za to, že prezentácia výrobkov v letáku, na ktoré neplatí akcia prezentovaná ako ťahák celého letáku je klamlivá a zavádzajúca.

Zadávateľ v rámci stanoviska o.i. uvádza, že spoločnosť má za to, že vizualizácia kampane je plne súladná s Kódexom, so všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými a účinnými na území Slovenskej republiky a inými formálnymi a materiálnymi prameňmi reklamnej praxe. Spoločnosť už na úvod prvej strany predmetnej kampane uvádza, že Akcia „JARNÝ BLUE SHOPPING so zľavou 15% + navyše zľava 5% pre majiteľov karty výhod“ platí v predajniach a v e-shope od 20.05. do 28.05.2023“. Zároveň sa na tomto mieste uvádza, že „Akcia neplatí na tovar označený ako „Reklama“, „Výpredaj“, „Top cena“, „1+1 zdarma“, a „Cenový trhák“. Nevzťahuje sa na služby, plánované projekty, kuchynské spotrebiče, drezy, vodovodné batérie. Zľava sa nevzťahuje na skôr uzavreté kúpne zmluvy. Na jeden nákup je možné použiť iba jeden kupón alebo zľavu. Zľavy nie je možné kombinovať. Zľava sa počíta z bežných predajných cien.“ Podľa názoru zadávateľa ide o natoľko jednoznačnú a zreteľnú formuláciu podmienok uplatnenia akcie JARNÝ BLUE SHOPPING, ktorá nie je spôsobilá uviesť priemerného spotrebiteľa do omylu.
Vo vzťahu k tvrdeniu sťažovateľa, že na produkt, o ktorý mal záujem, nebola zľava JARNÝ BLUE SHOPPING uplatniteľná, keďže je u neho ceduľka „Reklama“, čo označuje za klamlivú reklamu k čomu uvádza, že „klamlivosť reklamy tkvie v tom, že v letáku nie pri produkte žiaden popis „Reklama“ nie je uvedený a ako mám vedieť, či sa na pobočke nedávajú ceduľky, kde chcú“, zadávateľ uvádza, že v rámci kampane spoločnosť jednoznačne určila pravidlá uplatnenia zľavy, najmä, ktorých produktov sa to týka a tiež, že rôzne zľavy nie je možné kombinovať, čo je bežnou praxou predajcov naprieč rôznymi segmentami maloobchodného predaja. Práve uvedená skutočnosť, že zľavy nie je možné kombinovať musí pri pohľade na kampaň vyvolať u priemerného spotrebiteľa odôvodnený dojem, že ide o produkty nenachádzajúce sa v predmetnom letáku, nakoľko zo 136 v letáku kampane reklamovaných produktov len približne 11% z produktov (15) nemá uvedenú % zľavu pri ich výslednej cene avšak zvyšné produkty sú jasne a zreteľne označené ako „Cenový trhák“, „1+1 zdarma“ alebo je v nich uvedená výsledná a pôvodná suma, čo jasne evokuje už existujúci zľavu.
Z uvedených dôvodov má spoločnosť za to, že spotrebiteľov dostatočne informuje o podmienkach uplatnenia zľavy JARNÝ BLUE SHOPPING a nie je tak možné považovať subjektívny názor sťažovateľa za opodstatnený, nakoľko nevychádza z podložených skutkových faktov, nakoľko spoločnosť jasne a zrozumiteľne určila podmienky uplatnenia zľavy na svoje produkty. V prípade, že by pri stanovení pravidiel nemožnosti kombinovania zliav spoločnosť aplikovala zľavy z akcie JARNÝ BLUE SHOPPING (zľava 15% + navyše zľava 5% pre majiteľov karty výhod) došlo by k zníženiu poskytovanej zľavy zákazníkom. V prípade sťažovateľa a produktu č. 5 na strane 14 by sa zľava vo výške 60% znížila len na 15% (prípadne 20%). Záverom tejto časti vyjadrenia zadávateľ uvádza, že to, či ide o produkt z akcie „reklama“, „Výpredaj“, „Top cena“, „1+1 zdarma“ alebo „Cenový trhák“ je spotrebiteľom jasne komunikované napr. prostredníctvom web stránky spoločností Möbelix, kde je pri jednotlivých zľavových akciách jednoznačne uvedené, z akej akcie zľava vychádza.
Vo vzťahu k tvrdeniu sťažovateľa, že zamestnanec spoločnosti ho „upozornil na malý text na spodku prvej strany letáka, ktorý som si naozaj nevšimol“, zadávateľ uvádza, že subjektívny názor a nepozornosť sťažovateľa nemôže byť pričitateľná spoločnosti ako vada predajcu alebo konanie v rozpore s Kódexom. Ide len o nepozornosť sťažovateľa a jeho rodičov, ktorí si riadne nepozreli podmienky kampane. Zadávateľ si dovoľuje podotknúť, že je ustálenou obchodnou praxou predajcov upozorňujúcich na svoje produkty prostredníctvom tlačených letákov, že podmienky zliav či iné podmienky prostredníctvom rôznych odkazov, tak ako tomu bolo aj v prípade kampane. Zadávateľ taktiež poukazuje na rozhodovaciu prax Rady, že nie je v rozpore s Kódexom, ak sa veľkosť písma používaného zadávateľom v jeho reklamnej kampani, neodlišuje od textov uvádzaných v iných reklamách z rovnakej oblasti alebo zadávateľov reklamy, ktorí inzerujú v iných oblastiach. Na úvodnej strane letáku kampane je tak výrazne bielou farbou na ružovom pozadí uvedená viditeľná stať textu, priamo pri hlavnom logu predajní Möbelix, ktoré nie je možné prehliadnuť. Zároveň na tieto podmienky uplatnenia zliav odkazuje číslo 1), ktoré sa nachádza pri oznámení akcie JARNÝ BLUE SHOPPING. V prípade, že by si bežný priemerný spotrebiteľ túto stať vedľa hlavného loga predajní Möbelix aj nevšimol, na každej strane letáku kampane je uvedený odkaz na rôzne zľavy, ktoré vždy uvádzajú, že zľavy nie je možné kombinovať alebo priamo odkazujú na tieto podmienky. Rovnako to platí aj pre kupóny akcie JARNÝ BLUE SHOPPING (nachádzajúce sa na str. 8,10,12,14,18,20 a 22), ktoré jasne a zrozumiteľne uvádzajú, že podmienky akcie sú uvedené na titulnej strane. Z uvedeného dôvodu má spoločnosť za to, že v prípade záujmu o kúpu produktu č. 5 na strane 14 si priemerne obozretný spotrebiteľ nemohol nevšimnúť veľký modrý kupón, ktorý odkazuje na podmienky akcie na titulnej strane. Zadávateľ taktiež uvádza, že reklama prostredníctvom propagačných letákov poskytuje veľmi obmedzený priestor na komunikáciu informácií o propagovanej akcii alebo produkte. Je teda vecou zadávateľa reklamy, aby zvolil najpodstatnejšie informácie, ktorými chce zákazníkov osloviť a vo zvyšku reklamnej ponuky ich môže odkázať na ďalšie materiály alebo miesta, kde môžu získať doplnkové informácie. Zadávateľ uvádza, že spoločnosť na reklamných materiáloch spôsob získania doplnkových informácií uviedla, a teda nie je možné konštatovať, že by jeho reklamná kampaň porušovala etické zásady reklamnej praxe. Táto skutočnosť je umocnená tým, že v prípade fyzického letáku kampane je potrebné vystrihnúť kupón, čo si vyžaduje sústredenie spotrebiteľa, počas ktorého nie je možné prehliadnuť odkaz na podmienky uplatnenia zľavovej akcie.

 

Popis reklamy:
Na prednej strane letáku je vyobrazená mladá žena a uvedený text „Jarný Blue Shopping; 15% Zľava + 5% naviac s kartou výhod; 20.-28.5. s kupónom zo strany 8. Následne sú súčasťou vizuálu vyobrazené konkrétne produkty v akciovej, zníženej cene – sedacia súprava a hojdačka, pri ktorých je uvedená pôvodná aj nová akciová cena, vrátane percentuálnej výšky zľavy. Ďalej je na stránke uvedená zľava -50% na plánované kuchyne. V spodnej časti je na výraznom ružovom pozadí uvedený text v znení: „1) Akcia „JARNÝ BLUE SHOPPING so zľavou 15 % + navyše zľava 5 % pre majiteľov Karty výhod“ platí v predajniach a v e-shope od 20.05. do 28.05.2023. Akcia neplatí na tovar označený ako „Reklama“, „Výpredaj“, „Top cena“, „1+1 zdarma“ a „Cenový trhák“. Nevzťahuje sa na služby, plánovateľné projekty, kuchynské spotrebiče, drezy, vodovodné batérie. Zľava sa nevzťahuje na skôr uzavreté kúpne zmluvy. Na jeden nákup je možné použiť iba jeden kupón alebo zľavu. Zľavy nie je možné kombinovať. Zľava sa počíta z bežných predajných cien. Pre všetkých zákazníkov platí zľava 15 % s kupónom v predajni alebo kódom „SBS15“ v e-shope. Zákazníci s Kartou výhod získajú naviac zľavu 5 % (spolu 20 % zľava) na nákup s kupónom a Kartou výhod v predajni alebo kódom „SBS20“ a Kartou výhod v e-shope. (KZ dôvod zliav: SBS15, SBS20) 2) Podmienky akcie sú uvedené na strane 2.“

Na str. 2 sú vyobrazené viaceré modely kuchynských liniek v akciových cenách so zľavou a prezentovaná ponuka -50% na plánované kuchyne. V spodnej časti je uvedený text v znení: 1)Zľava sa vzťahuje na kuchyne naplánované počas platnosti letáku. Zľava sa nevzťahuje na skôr uzavreté kúpne zmluvy ani na neukončené plánovanie. Zľavy nie je možné kombinovať. Zľava sa počíta z cien odporúčaných výrobcom a nevzťahuje sa na služby, kuchynské spotrebiče, drezy, vodovodné batérie a už zľavnený tovar. Plánovateľné kuchyne na mieru nie sú skladom, sú na objednávku. 2)Platí na plánovateľné kuchyne naplánované počas platnosti letáku. Neplatí pre už vytvorené objednávky. Bez plynových, vodovodných a elektrických prípojok. Na všetky rozložené alebo sektorové kuchyne z kategórie Kuchynské skrinky a sektorové kuchyne alebo v predajni vystavené kuchynské programy sa akcia „Dodanie a montáž plánovateľnej kuchyne za 1,- €“ nevzťahuje (budú účtované ceny podľa bežného cenníka). 3)Tablety Frosch do umývačky riadu na jeden rok umývania (350 kusov tabliet, art. číslo 90750047) získava zákazník, ktorý si od 15.05.2023 naplánoval a objednal kuchyňu spolu s umývačkou riadu. Zásoba tabliet bude odovzdaná pri dodaní umývačky riadu. Ročná zásoba predstavuje umývanie riadu v umývačke 6x týždenne. Uvedené ceny sú predajné ceny bez dekorácie do vypredania zásob. *Pôvodná cena sa vzťahuje na nezáväznú doporučenú spotrebiteľskú cenu. **Pôvodná cena sa vzťahuje na našu doterajšiu predajnú cenu. Väčšiuponukunájdetenawww.mobelix.sk.

1) V Compact predajniach na objednávku.2) Podmienky akcie sú uvedené na titulnej strane. Uvedené ceny sú predajné ceny bez dekorácie do vypredania zásob. *Pôvodná cena sa vzťahuje na nezáväznú doporučenú spotrebiteľskú cenu.**Pôvodná cena sa vzťahuje na našu doterajšiu predajnú cenu. Väčšiu ponuku nájdete nawww.mobelix.sk

Na str. 14 je prezentovaná ponuka matracov v akciových zľavnených cenách. Súčasťou vizuálu je aj symbol pre akciu „Jarný Blue Shopping“. V spodnej časti strany je uvedený vysvetľujúci text v znení: „1) V Compact predajniach na objednávku.2) Podmienky akcie sú uvedené na titulnej strane. Uvedené ceny sú predajné ceny bez dekorácie do vypredania zásob. *Pôvodná cena sa vzťahuje na nezáväznú doporučenú spotrebiteľskú cenu.**Pôvodná cena sa vzťahuje na našu doterajšiu predajnú cenu. Väčšiuponukunájdetenawww.mobelix.sk“.

Názor Komisie:
Komisia preskúmala sťažnosť a dôkazový materiál a na základe skutočností, ktoré sú jej známe a z dostupných informácií dospela k týmto záverom:

V zmysle Kódexu reklama nesmie obsahovať klamlivý údaj o vlastnom alebo o cudzom podniku a ani o jeho produktoch; za klamlivý údaj sa považuje aj údaj sám osebe pravdivý, ak môže vzhľadom na okolnosti a súvislosti, v akých sa používa, uviesť priemerného spotrebiteľa do omylu (čl. 14 ods. 2 Kódexu). Cieľom reklamného letáku, platného pre dané obdobie, bola o.i. prezentácia vybraných akciových výrobkov ako aj špeciálnej akciovej ponuky „Jarný Blue Shopping“. Je pravdou, že väčšina produktov, ktoré sú zobrazené v rámci letáku nie je kompatibilná so zadávateľom komunikovanou akciou „Jarný Blue Shopping“, nakoľko v letáku sú prezentované prevažne produkty už so zľavou, avšak Komisia sa nedomnieva, že by priemerný spotrebiteľ mohol byť na základe reklamy uvedený do omylu a domnievať sa napríklad, že zľava prezentovaná v rámci akcie „Jarný Blue Shopping“ bude spotrebiteľovi uplatnená ako dodatočná, na už zľavnené produkty. Zadávateľ, priamo v letáku, na prednej strane, ktorá primárne prezentuje akciu „Jarný Blue Shopping“ explicitne a podrobne uvádza podmienky a obmedzenia tejto akcie. Komisia má za to, že spôsob ako zadávateľ informuje o podmienkach tejto akciovej ponuky je dostatočne viditeľný, jasný a zrozumiteľný, a vychádza o.i. aj z bežnej praxe a zaužívaných postupov, ktoré sa v rámci komunikácie akcií uplatňujú, vrátane skutočnosti, že akcie nie je obvykle možné kumulovať. Zadávateľ taktiež v letáku na viacerých miestach odkazuje na webovú stránku spoločnosti, kde sú rovnako uvedené aktuálne zľavové akcie, prezentované tovary v akciových cenách a spotrebiteľ má teda možnosť overiť si ešte pred návštevou predajne, či ním vybraný tovar je v zľave, prípadne aká akciová ponuka sa na predmetný tovar vzťahuje. S ohľadom na tieto skutočnosti je Komisia toho názoru, že reklama neobsahuje údaj ani informáciu, ktorá by bola klamlivá, či zavádzajúca, a rovnako tak má Komisia za to, že ani okolnosti a súvislosti, v rámci ktorých bola predmetná akcia „Jarný Blue Shopping“ spotrebiteľom komunikovaná neuvádzajú priemerného spotrebiteľa do omylu.

Na základe vyššie uvedeného Komisia hlasovaním rozhodla, že printová reklama (reklamný leták): „Jarný Blue Shopping – Zľava 15% + 5%“, zadávateľa: XLSK Nábytok s.r.o. nie je v rozpore s ustanoveniami Kódexu a sťažnosť sťažovateľa nie je opodstatnená.

Poučenie:
Zadávateľ reklamy alebo sťažovateľ môžu požiadať Radu o preskúmanie nálezu v lehote do troch pracovných dní od odoslania nálezu, len ak zaplatia poplatok a
a) vyšli najavo nové skutočnosti alebo dôkazy, ktoré mohli mať podstatný vplyv na posúdenie reklamy a nemohli sa v konaní uplatniť bez zavinenia osoby, ktorá o preskúmanie žiada,
b) namieta sa porušenie Poriadku alebo
c) namieta sa neoznámenie konfliktu záujmov niektorého člena Komisie.

Poplatok spojený s preskúmaním nálezu vo výške 30 EUR pre fyzickú osobu alebo 300 EUR pre právnickú osobu je potrebné uhradiť na č. účtu Rady: IBAN SK15 1100 0000 0026 2210 7629. Variabilný symbol: číslo sťažnosti uvedené v záhlaví tohto nálezu.

 

V Bratislave dňa 14. 09. 2023

 

 

 

Mária Tóthová Šimčáková v.r.
predsedníčka Komisie

Scroll to Top