ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

24 (07-03) Epicentrum zábavy

Sťažovateľ

Fyzická osoba

Zadávateľ

EUROGOLD, s.r.o.

Médium

Vonkajšia reklama

Stav nálezu
Negatívny nález

Rada pre reklamu, Šustekova 51, 851 04 Bratislava

Arbitrážny nález
Arbitrážna komisia Rady pre reklamu (ďalej len „Komisia“) ako orgán Rady pre reklamu (ďalej len „Rada“) príslušný podľa článku 5, druhej hlavy I. časti Etického kódexu reklamnej praxe (ďalej len „Kódex“) postupom podľa čl. IV Rokovacieho poriadku Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu (ďalej len „Poriadok“) vydáva v súlade s čl. V ods. 1 a 2 Poriadku tento

n á l e z :

Vonkajšia reklama: „Epicentrum zábavy“
Zadávateľa: EUROGOLD, s.r.o.

nie je v rozpore 

s ustanoveniami Kódexu.

Rada, ako združenie etickej samoregulácie, zaevidovala sťažnosť od fyzickej osoby, okres Senec voči umiestneniu vonkajšej reklamy na hazardné hry v obci Rovinka. Sťažovateľ uvádza, že dňa 14. apríla obyvatelia spustili petičnú akciu, cieľom ktorej bolo preveriť názor obyvateľov na prítomnosť hazardu v obci a usmerniť rozhodnutie poslancov Obecného zastupiteľstva podporiť úplný zákaz hazardu na území obce Rovinka, predovšetkým s ohľadom na zachovanie bezpečnosti, prevencie kriminality a ochrany mladistvých a detí pred hazardom. Petíciu podpísalo takmer 1600 obyvateľov Rovinka. Všeobecne záväzné nariadenie o zákaze prevádzkovania hazardných hier (zákaz umiestňovania herní a kasín) bolo schválené Obecným zastupiteľstvom obce Rovinka dňa 3. mája 2023 uznesením č. 55/2023 a účinnosť nadobudlo dňa 24.5.2023. V obci sa aj napriek prijatiu VZN objavili reklamy na hazard, ktoré podľa sťažovateľa nenapĺňajú Kódex zodpovednej reklamy v oblasti hazardných hier. Ich neustála prítomnosť vo verejnom priestore podľa sťažovateľa negatívne vplýva na deti a mládež. Reklamy sú podľa sťažovateľa umiestnené na nelegálnych billboardoch popri štátnej ceste I. triedy na Hlavne ulici v Rovinke a na jazernej ulici hneď pri súkromnej materskej škole.

Zadávateľ v rámci svojho stanoviska uvádza, že žiadnym spôsobom neporušuje akýkoľvek právny predpis, a teda ani v oblasti marketingu a reklamy. Z dôvodu, že spoločnosť podniká v prísne regulovanej oblasti, dodržiava všetky povinnosti a to aj nad ich rámec. Spoločnosť má na všetky svoje činnosti, ktoré vykonáva, udelené povolenia (licencie) a všetky prevádzky Spoločnosti vrátane ich označenia ako aj akejkoľvek reklamnej komunikácie a propagácie sú pravidelne predmetom kontroly zo strany príslušných orgánov štátnej správy bez zistení porušenia. Z uvedených dôvodov spoločnosť nesúhlasí s tvrdeniami uvedenými v sťažnosti voči reklame, ktorú považuje za neopodstatnenú a vyplývajúcu čiastočne aj z neznalosti právnych predpisov. Navyše spoločnosť nie je ani členom Rady a ani nikdy nepristúpila k žiadnemu dokumentu Rady ako je napríklad Etický kódex reklamnej praxe, či akémukoľvek inému dokumentu, ktorý by dal Rade právomoc rozhodovať o spoločnosti, a preto sa na spoločnosť nevzťahujú záväzky člena rady. Spoločnosť si v rámci stanoviska dovoľuje poukázať na nasledovné nezrovnalosti v texte žiadosti a sťažnosti voči reklame:
1. Sťažovateľ tvrdí, že napriek VZN v obci Rovinka o zákaze prevádzkovania hazardných hier účinného od dňa 24. mája 2023 sa v obci objavili reklamy na hazard. Napriek skutočnosti, že toto VZN nemá vplyv na vydané licencie na prevádzkovanie hazardných hier v obci pred jeho vydaním, spoločnosť si dovoľuje uviesť, že mala vydanú licenciu na prevádzku v obci pred prijatím tohto VZN, a preto sa toto VZN na spoločnosť nevzťahuje.
2. Sťažovateľ tvrdí, že tieto reklamy na hazard určite nenapĺňajú Kódex zodpovednej reklamy v oblasti hazardných hier. Napriek skutočnosti, že sťažnosť je nejasná, neurčitá a zmätočná, keďže sťažovateľ neuvádza, čím táto reklama nenapĺňa kódex zodpovednej reklamy v oblasti hazardných hier, spoločnosť poukazuje na skutočnosť, že uvedený kódex zodpovednej reklamy v oblasti hazardných hier nie je povinným pre prevádzkovateľov hazardných hier a nakoľko spoločnosť k nemu zatiaľ nepristúpila, nie je pre spoločnosť záväzný. Napriek tomu, že sa na spoločnosť uvedený kódex zodpovednej reklamy v oblasti hazardných hier nevzťahuje, táto reklama žiadnym spôsobom neporušuje tento kódex zodpovednej reklamy v oblasti hazardných hier.
3. Aj keď sťažovateľ tvrdí, že tieto reklamy nenapĺňajú kódex zodpovednej reklamy v oblasti hazardných hier, Rada v žiadosti uvádza, že sťažovateľ má za to, že reklama je v rozpore s Etickým kódexom reklamnej praxe zverejneným na stránke rady. Napriek určitému zovšeobecneniu (ak ide o neúmyselnú zámenu), resp. neetickému konaniu (ak ide o úmyselnú zámenu) zo strany rady, kde sa rada snaží subsumovať tvrdenie sťažovateľa pod vlastný Kódex, aj keď sťažovateľ jasne poukazuje na kódex zodpovednej reklamy v oblasti hazardných hier, spoločnosť poukazuje, že nie je členom rady a ani nikdy nepristúpila k Etickému kódexu reklamnej praxe a preto uvádza, že nesúhlasí s prejednaním akejkoľvek reklamy spoločnosti Radou, ani žiadnym jej orgánom. Spoločnosti navyše nie je známe, ako má jej reklama porušovať Etický kódex reklamnej praxe a čím, pričom má za to, že reklama žiadnym spôsobom neporušuje uvedený Etický kódex reklamnej praxe.
4. Sťažovateľ tvrdí, že reklamy sú umiestnené na nelegálnych bilboardoch. Spoločnosť poukazuje na skutočnosť, že je zadávateľom reklamy, pričom realizáciou poverila profesionálnu spoločnosť, ktorá si pred zverejnením reklamy skontrolovala okrem iného aj legálnosť reklamných nosičov. Uvedenú skutočnosť potvrdzuje aj fakt, že napriek dosť veľkej občianskej kampani proti hazardu v obci, ktorá vyplýva zo samotnej sťažnosti, žiaden orgán nenotifikoval spoločnosť o údajnej nelegálnosti reklamných nosičov.

Popis reklamy:
Vizuál vonkajšej reklamy zachytáva na pozadí vysvietené mesto, cez vyobrazenie ktorého je umiestnený text „Welcome Eurogold Game“, pod ktorým je umiestnený text v znení: „Epicentrum Zábavy!“ a v grafickom prvku text „príď skúsiť šťastie!“. Vizuál dopĺňa modelka v červených šatách, smerové označenie vzdialenosti k podniku a adresa prevádzky.

Názor Komisie:
Komisia preskúmala sťažnosť a dôkazový materiál a na základe skutočností, ktoré sú jej známe a z dostupných informácií dospela k týmto záverom:

V prvom Rade Komisia uvádza, že v predmetnom prípade nie je príslušná posúdiť súlad danej reklamy s Kódexom zodpovednej reklamy v oblasti hazardných hier, rovnako tak nie je príslušná konštatovať súlad reklamy s príslušnou legislatívou. Preto posudzovala reklamu len v kontexte ustanovení Etického kódexu reklamnej praxe.
Predmetná reklama má primárne informačnú povahu a informuje o existencii herne, resp. prevádzky v obci. Komisia sa nedomnieva, že by reklama bola zameraná na maloletých. Reklama neobsahuje zobrazenia, výrazové prostriedky, či prvky, ktoré by mohli byť pre maloletých atraktívne, ani nie je maloletým určená. Reklama taktiež nepodnecuje k neuváženej účasti na hazardných hrách ani nepovzbudzuje vytvorenie alebo posilnenie závislosti na hazardných hrách.  Komisia je preto toho názoru, že reklama spĺňa požiadavky, ktoré na komunikáciu hazardných hier kladie Kódex (čl. 46) a nepovažuje ju za neetickú, ani v kontexte iných etických pravidiel zakotvených  Kódexe.

Na základe vyššie uvedeného Komisia hlasovaním rozhodla, že vonkajšia reklama: „Epicentrum zábavy“, zadávateľa: EUROGOLD, s.r.o. nie je v rozpore s ustanoveniami Kódexu a sťažnosť sťažovateľa nie je opodstatnená.

 

Poučenie:
Zadávateľ reklamy alebo sťažovateľ môžu požiadať Radu o preskúmanie nálezu v lehote do troch pracovných dní od odoslania nálezu, len ak zaplatia poplatok a
a) vyšli najavo nové skutočnosti alebo dôkazy, ktoré mohli mať podstatný vplyv na posúdenie reklamy a nemohli sa v konaní uplatniť bez zavinenia osoby, ktorá o preskúmanie žiada,
b) namieta sa porušenie Poriadku alebo
c) namieta sa neoznámenie konfliktu záujmov niektorého člena Komisie.

Poplatok spojený s preskúmaním nálezu vo výške 30 EUR pre fyzickú osobu alebo 300 EUR pre právnickú osobu je potrebné uhradiť na č. účtu Rady: IBAN SK15 1100 0000 0026 2210 7629. Variabilný symbol: číslo sťažnosti uvedené v záhlaví tohto nálezu.

 

V Bratislave dňa 14. 09. 2023

 

Mária Tóthová Šimčáková   v.r.
predsedníčka Komisie

Scroll to Top