ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

21 (06-03) Krym je Ukrajina

Sťažovateľ

Fyzická osoba

Zadávateľ

SlovakiaInvest Group s.r.o. 

Médium

Vonkajšia reklama (billboard)

Stav nálezu
Negatívny nález

Rada pre reklamu, Šustekova 51, 851 04 Bratislava

Arbitrážny nález
Arbitrážna komisia Rady pre reklamu (ďalej len „Komisia“) ako orgán Rady pre reklamu (ďalej len „Rada“) príslušný podľa článku 5, druhej hlavy I. časti Etického kódexu reklamnej praxe (ďalej len „Kódex“) postupom podľa čl. IV Rokovacieho poriadku Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu (ďalej len „Poriadok“) vydáva v súlade s čl. V ods. 1 a 2 Poriadku tento

n á l e z :

Vonkajšia reklama (billboard): „Krym je Ukrajina“
Zadávateľa: SlovakiaInvest Group s.r.o. 

nie je v rozpore 

s ustanoveniami Kódexu.

Rada ako združenie etickej samoregulácie zaevidovala sťažnosť od fyzickej osoby, okres Pezinok, voči vizuálu vonkajšej reklamy zadávateľa SlovakiaInvest Group s.r.o. Sťažovateľ poukazuje na to, že reklama obsahuje inojazyčný text napísaný v azbuke, čo je podľa jeho názoru nesúladné s príslušnou legislatívou.

 

Zadávateľ uvádza, že billboard nie je zameraný na komunikáciu konkrétneho produktu, či služby. Reklama neinformuje o žiadnych podmienkach ponuky, ani neprezentuje komerčnú aktivitu. Je to len konštatovanie faktu o území susedného štátu v jeho medzinárodne uznaných hraniciach. Reklama nie je podľa zadávateľa v rozpore s príslušnou legislatívou. Zadávateľ ďalej uvádza, že spoločnosť nie je orgánom verejnej správy, neinformuje verejnosť o možnom ohrození života, zdravia, bezpečnosti alebo majetkom občanov Slovenskej republiky. Billboard neobsahuje žiadne prvky verbálneho násilia, nenabáda na nezákonné alebo trestné činy, nepodporuje ich, ani neobsahuje nič, čo by budilo dojem, že s týmito činmi spoločnosť súhlasí. Naopak, v rámci reklamy zadávateľ konštatuje len existenciu Ukrajiny v jej medzinárodne uznaných hraniciach.

 

Popis reklamy:
Vizuál billboardu obsahuje na pozadí ukrajinskej vlajky inojazyčný text v znení: „Krym je Ukrajina“. V spodnej časti je logo zadávateľa.

 

Názor Komisie:
Komisia preskúmala sťažnosť a dôkazový materiál a na základe skutočností, ktoré sú jej známe a z dostupných informácií dospela k týmto záverom:

V predmetnom prípade sa Komisia s názorom sťažovateľa nestotožnila. Aj napriek tomu, že súčasťou vizuálu reklamy je logo konkrétnej spoločnosti, reklama samotná v danom prípade nie je zameraná na komunikáciu konkrétneho produktu, či služby ktorá je predmetom podnikania tejto spoločnosti. Reklama neinformuje o žiadnych podmienkach ponuky, ani neprezentuje komerčnú aktivitu. Jej posolstvom je vyjadrenie určitého postoja, resp. prezentácia reakcie na aktuálne dianie v spoločnosti. Zároveň je nutné uviesť, že spoločnosť nezverejňuje túto reakciu na udalosť, ktorá by bola verejnosti neznáma, ale naopak reflektuje na skutočnosti, ktoré sú celospoločensky významné a verejnosti dobre známe, a to vpád ruských okupačných vojsk na územie Ukrajiny. Celkové umelecké spracovanie reklamy a využitie inojazyčného – ukrajinského textu je teda adekvátne vzhľadom na tieto uvedené skutočnosti a Komisia sa nedomnieva, že by v danom prípade šlo o neprípustnú reklamu, ktorú vylučujú alebo priamo zakazujú všeobecne záväzné právne predpisy, najmä pokiaľ ide o formu prezentácie alebo propagácie (čl. 25 ods. 1 písm. b) Kódexu), vrátane skutočnosti, že reklama obsahuje len inojazyčný text.

 

Na základe vyššie uvedeného Komisia hlasovaním rozhodla, že vonkajšia reklama (billboard): „Krym je Ukrajina“, zadávateľa: SlovakiaInvest Group s.r.o. nie je v rozpore s ustanoveniami Kódexu a sťažnosť sťažovateľa nie je opodstatnená.

 

Poučenie:
Zadávateľ reklamy alebo sťažovateľ môžu požiadať Radu o preskúmanie nálezu v lehote do troch pracovných dní od odoslania nálezu, len ak zaplatia poplatok a
a) vyšli najavo nové skutočnosti alebo dôkazy, ktoré mohli mať podstatný vplyv na posúdenie reklamy a nemohli sa v konaní uplatniť bez zavinenia osoby, ktorá o preskúmanie žiada,
b) namieta sa porušenie Poriadku alebo
c) namieta sa neoznámenie konfliktu záujmov niektorého člena Komisie.

Poplatok spojený s preskúmaním nálezu vo výške 30 EUR pre fyzickú osobu alebo 300 EUR pre právnickú osobu je potrebné uhradiť na č. účtu Rady: IBAN SK15 1100 0000 0026 2210 7629. Variabilný symbol: číslo sťažnosti uvedené v záhlaví tohto nálezu.

V Bratislave dňa 14. 09. 2023

 

Mária Tóthová Šimčáková   v.r.
predsedníčka Komisie

Scroll to Top