ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

26 (07-05) Najlepšie hodnotená STK v Malackách

Sťažovateľ

Fyzická osoba

Zadávateľ

TÜV SÜD Slovakia s.r.o.

Médium

Vonkajšia reklama

Stav nálezu
Pozitívny nález
Ustanovenia kódexu:

čl. 15 ods. 4


Rada pre reklamu, Šustekova 51, 851 04 Bratislava

Arbitrážny nález
Arbitrážna komisia Rady pre reklamu (ďalej len „Komisia“) ako orgán Rady pre reklamu (ďalej len „Rada“) príslušný podľa článku 5, druhej hlavy I. časti Etického kódexu reklamnej praxe (ďalej len „Kódex“) postupom podľa čl. IV Rokovacieho poriadku Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu (ďalej len „Poriadok“) vydáva v súlade s čl. V ods. 1 a 2 Poriadku tento

n á l e z :

Vonkajšia reklama: „Najlepšie hodnotená STK v Malackách“
Zadávateľa: TÜV SÜD Slovakia s.r.o.

je v rozpore s ustanovením čl. 15 ods. 4  Kódexu.

Rada ako združenie etickej samoregulácie zaevidovala sťažnosť od fyzickej osoby, okres Malacky voči vonkajšej reklame zadávateľa TÜV SÜD Slovakia s.r.o., v rámci ktorej je uvedené tvrdenie v znení: „Najlepšie hodnotená STK v Malackách“. Sťažovateľ s uvedeným tvrdením nesúhlasí a reklamu považuje za klamlivú z viacerých dôvodov:
1. Na reklame je napísané nečitateľným písmom pre motoristov, že použitý zdroj je Google k 1.3.2023. Text o zdroji je nečitateľný, vodiči majú dojem, že TÜV SÜD STK Malacky je všeobecne najlepšie hodnotená STK.
2. K dátumu 1.3.2023 mala TÜV SÜD STK Malacky cca. 35 hodnotení so známkou 4,9 hviezdy.
Stanica STK BLUSK mala v tom čase minimálne 240 hodnotení, taktiež so známkou 4,9 hviezdy. Medzi 35 hodnoteniami TÜV SÜD STK Malacky je aj 5 hviezdičkové hodnotenie vlastného manažéra TÜV SÜD STK Malacky. Na základe počtu a hodnovernosti hodnotení považuje sťažovateľ za lepšie hodnotenú stanicu STK BLUSK.
3. Reklama sa nezakladá na pravde, nakoľko v objednávkovom systéme Bookio má spoločnosť STK BLUSK ďalších viac než 1700 hodnotení so známkou 4,9 hviezdy. Informácia o týchto hodnoteniach bola spoločnosťou STK BLUSK zverejnená pred rokom na Google a aj na Facebooku (vtedy ich bolo 1000), je stále voľne prístupná.
4. Nezávislá stránka „Orly v odbore“ takisto potvrdzuje, že TÜV SÜD STK Malacky nie je najlepšie hodnotenou stanicou STK v Malackách (sťažovateľ priložil link: https://www.orlymotorizacie.eu/county-64-malacky ). Táto stránka používa na výpočet ratingu práve vstupy z recenzií z Google a iných.“

Zadávateľ poskytol Rade stanovisko zhotoviteľa a dodávateľa predmetnej reklamy (BASHA STUDIO s.r.o.), v rámci ktorého je o.i. uvedené, že spoločnosť ako dodávateľ predmetnej reklamy v rámci jej vizuálu riadne a čitateľne umiestnila zdroj, z ktorého čerpá pri uvedení predmetného tvrdenia. Ako je v zdroji uvedené, k názoru, že TÜV SÜD STK je najlepšie hodnotenou STK v Malackách spoločnosť prišla na základe celosvetovo najrelevantnejšieho zdroja recenzií na spoločnosti a prevádzky, teda z Google. Bookio alebo poľská stránka „Orlyvoboru“, u ktorých nie je ani jasná metodika vyhodnocovania a na ktoré sa odvoláva sťažovateľ, podľa názoru zhotoviteľa reklamy nemožno považovať za relevantný a celosvetovo uznávaný zdroj hodnotení akým je Google. Navyše je to bezpredmetné, keďže ako bolo spomenuté vyššie, na reklame je riadne a čitateľne uvedený zdroj. Sťažovateľ uvádza, že reklama je určená pre motoristov a nie chodcov. Zhotoviteľ reklamy považuje predmetnú námietku za subjektívny názor sťažovateľa, nakoľko reklama je umiestnená na plote, ktorý je vzdialený iba 1 meter od chodníka, kde je najmä počas pracovných dní zvýšený pohyb chodcov.
TÜV SÜD STK – Malacky bola otvorená na ulici Priemyselná 6209 v januári 2023. Spoločnosť TÜV SÜD Slovakia s.r.o. mala dovtedy inú prevádzku, konkrétne TÜV SÜD Kontrola originality na ulici Továrenská 5640. Po otvorení prevádzky STK, bola prevádzka Kontroly Originality zrušená a v Google maps, bola prevádzka „presťahovaná“. Všetky hodnotenia v Google pred januárom 2023 sa teda netýkajú STK (pozn. ako komunikuje vonkajšia reklama), ale inej prevádzky a na inej adrese. TÜV SÜD STK – Malacky získala od januára do marca 2023 v Google.sk iba 5-hviezdičkové hodnotenia, teda priemer hodnotení bol k 1.3.2023 5,0 z 5,0. Ako aj sťažovateľ uviedol, jeho STK má hodnotenie 4,9 z 5,0. Ďalšia STK v Malackách, konkrétne STK Hílek má hodnotenie 4,3 z 5,0. Preto má zhotoviteľ reklamy za to, že TÜV SÜD STK v Malackách je skutočne najlepšie hodnotenou STK v Malackách podľa Google.sk, tak ako komunikuje vonkajšia reklama. Hodnotenie TÜV SÜD STK vs. STK Blusk zhotoviteľ prepočítal týmto vzorcom: celkový súčet hodnotení získaných v Google.sk deleno počet hodnotení.

STK Blusk má k dnešnému dňu (1.8.2023) v Google.sk celkovo 295 hodnotení, z toho 2 hodnotenia 1,0 z 5,0; 1 hodnotenie 2,0 z 5,0; 3 hodnotenia 3,0 z 5,0; 9 hodnotení 4,0 z 5,0 a 280 hodnotení 5,0 z 5,0. Celkový súčet hodnotení je 1449 bodov. Priemer (1449:295) = 4,911 z 5,000.

TÜV SÜD STK – Malacky má k dnešnému dňu (1.8.2023) v Google.sk od otvorenia STK prevádzky celkovo 89 hodnotení, z toho 1 hodnotenie 1,0 z 5,0 (pozn. od zákazníka, ktorý svojim vozidlom neprešiel cez STK), 1 hodnotenie 4,0 z 5,0 a 87 hodnotení 5,0 z 5,0. Celkový súčet hodnotení TÜV SÜD STK-malacky je 440 bodov. Priemer (440:89) = 4,943 z 5,000.

Zhotoviteľ reklamy má za to, že na základe predmetného výpočtu je informácia uvedená v reklame pravdivá a TÜV SÜD STK je lepšie hodnotená ako STK Blusk, a teda je najlepšie hodnotenou STK v Malackách.

Zhotoviteľ reklamy taktiež uvádza, že podľa jeho názoru, ako to potvrdil aj sám sťažovateľ, zdroj uvedený na vonkajšej reklame je čitateľný. Ak by nebol, nedokázal by ho prečítať ani sťažovateľ. Vonkajšia reklama nie je úverová zmluva a podľa informácií zhotoviteľa zákon neupravuje minimálnu veľkosť písma na vonkajšej reklame. Zároveň žiadny zákon neupravuje metodiku merania obľúbenosti prevádzky. Argumentáciou ako aj prepočtom hodnotení zhotoviteľ reklamy, podľa svojho názoru jednoznačne preukázal, že predmetná reklama žiadnym spôsobom neporušuje Kódex.

Popis reklamy:
Vonkajšia reklama má podobu reklamnej plachty, ktorá je umiestnená na oplotení, v blízkosti prevádzky spoločnosti. Na modrom pozadí v pravej časti vizuálu je vo vrchnej časti umiestnené logo spoločnosti a text v znení: „Najlepšie hodnotená STK v Malackách!“, pod ktorou je odkaz na webové sídlo spoločnosti. Pod odkazom je umiestnený text v znení: „Zdroj: Hodnotenia v Google.sk, k 1.3.2023“. V ľavej časti vizuálu je na oranžovom pozadí umiestnená smerová šípka s označením 1 min.“

Názor Komisie:
Komisia preskúmala sťažnosť a dôkazový materiál a na základe skutočností, ktoré sú jej známe a z dostupných informácií dospela k týmto záverom:

V zmysle Kódexu reklama nesmie použiť žiaden superlatív, osobitne „najlepší“, „najlacnejší“, „najrýchlejší“, „najkvalitnejší“ a obdobné, bez jednoznačného a hodnoverného preukázania pravdivosti a oprávnenosti takéhoto tvrdenia, ktoré sa viaže na celý produkt. V predmetnom prípade zadávateľ využil superlatív v kontexte tvrdenia „Najlepšie hodnotená STK v Malackách!“. Zadávateľ preukazuje opodstatnenosť a hodnovernosť uvedeného tvrdenia na základe výpočtu váženého priemeru vykonaného z celkového súčtu hodnotení získaného na Google, a to aj vo vzťahu ku konkurencii. Je pravdou, že zadávateľ v rámci reklamy uvádza zdroj hodnotení, a teda, že v predmetnom prípade je jeho prevádzka stanice STK hodnotená ako najlepšia na základe recenzií v Google, čo Komisia považuje za transparentné a má za to, že spotrebiteľ v tomto smere získal jasnú informáciu o zdroji hodnotenia. Na druhej strane má však Komisia za to, že vo vzťahu ku konkurencii nemožno takéto „kategorické“ vyjadrenie, resp. využitie superlatívu, len na základe hodnotení podľa recenzií Google považovať za etické. Zadávateľ síce uvádza prepočet, formou váženého priemeru, v rámci ktorého dosahuje výslednú hodnotu v porovnaní s konkurenciou vyššiu, samotný rozdiel v prepočte je však natoľko minimálny (4,943 v porovnaní s konkurenciou 4,911) a po zaokrúhlení takpovediac žiadny, že uvedené tvrdenie a použitie superlatívu, najmä vo vzťahu ku konkurencii nemožno považovať ako hodnoverne preukázané, tak aby bolo možné v reklame tvrdiť, že ide o „najlepšie hodnotenú STK v Malackách!“. V rámci recenzií Google hodnotenia sú tieto užívateľom zobrazované len v zaokrúhlení na jedno desatinné miesto a nemožno očakávať, že samotní spotrebitelia budú pri rozhodovaní sa o výbere poskytovateľa služby na základe hodnotení Google prepočítavať tieto hodnotenia váženým priemerom, tak ako to robil aj zadávateľ a na základe toho vyhodnocovať „najlepšie hodnoteného“ poskytovateľa služieb. Komisia neupiera zadávateľovi v rámci svojej reklamy komunikovať skutočnosť, že dosahuje v hodnotení na základe recenzií Google popredné priečky, avšak takáto reklama by mala objektívne zohľadňovať aj konkurenčné parametre, vrátane skutočnosti, že hodnotenie známkou 4,9 dosahujú aj iné spoločnosti. S ohľadom na tieto skutočnosti má Komisia za to, že využitie superlatívu „najlepší“ v rámci tvrdenia „Najlepšie hodnotená STK v Malackách!“ nebolo opodstatnené.

Na základe vyššie uvedeného Komisia hlasovaním rozhodla, že vonkajšia reklama: „Najlepšie hodnotená STK v Malackách“, zadávateľa: TÜV SÜD Slovakia s.r.o. je v rozpore s ustanovením čl. 15 ods. 4 Kódexu a sťažnosť sťažovateľa je opodstatnená. 

Komisia preto v súlade s čl. V ods. 2 písm. a) Poriadku apeluje na zadávateľa reklamy, ktorý sa vyzýva k zmene alebo úprave posúdenej reklamy a k zamedzeniu jej ďalšieho šírenia. 

Poučenie:
Zadávateľ reklamy alebo sťažovateľ môžu požiadať Radu o preskúmanie nálezu v lehote do troch pracovných dní od odoslania nálezu, len ak zaplatia poplatok a
a) vyšli najavo nové skutočnosti alebo dôkazy, ktoré mohli mať podstatný vplyv na posúdenie reklamy a nemohli sa v konaní uplatniť bez zavinenia osoby, ktorá o preskúmanie žiada,
b) namieta sa porušenie Poriadku alebo
c) namieta sa neoznámenie konfliktu záujmov niektorého člena Komisie.

Poplatok spojený s preskúmaním nálezu vo výške 30 EUR pre fyzickú osobu alebo 300 EUR pre právnickú osobu je potrebné uhradiť na č. účtu Rady: IBAN SK15 1100 0000 0026 2210 7629. Variabilný symbol: číslo sťažnosti uvedené v záhlaví tohto nálezu.

 

V Bratislave dňa 14. 09. 2023

 

Mária Tóthová Šimčáková
predsedníčka Komisie

Scroll to Top