ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

72 (12-03) Ponuka pre Bory

Sťažovateľ

Fyzická osoba

Zadávateľ

VNET a.s.

Médium

On-line reklama (web stránka zadávateľa)

Stav nálezu
Negatívny nález

Rada pre reklamu, Šustekova 51, 851 04 Bratislava
Arbitrážny nález
Arbitrážna komisia Rady pre reklamu (ďalej len „Komisia“) ako orgán Rady pre reklamu (ďalej len „Rada“) príslušný podľa článku 5, druhej hlavy I. časti Etického kódexu reklamnej praxe (ďalej len „Kódex“) postupom podľa čl. IV Rokovacieho poriadku Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu (ďalej len „Poriadok“) vydáva v súlade s čl. V ods. 1 a 2 Poriadku tento
n á l e z :
On-line reklama (web stránka zadávateľa): „Špeciálna ponuka pre Bory“
zadávateľa: VNET a.s.
nie je v rozpore 
s ustanoveniami Kódexu.
Rada ako združenie etickej samoregulácie zaevidovala sťažnosť od fyzickej osoby, okres Malacky voči ponuke služby internet prezentovanej na web stránke zadávateľa VNET, a.s. Sťažovateľ vyjadruje názor, že reklama obsahuje klamlivé údaje. Sťažovateľ uvádza, že reklama  ponúka pre obyvateľov Borov zľavu na internet a uvádza, že pri 24-mesačnej viazanosti dostanú zákazníci internet na 6 mesiacov zdarma. Sťažovateľ ďalej poukazuje na to, že v danom banneri, ktorý je súčasťou web stránky zadávateľa nie je uvedené, že zľava sa týka len konkrétnej ponuky rýchlosti internetu a nevzťahuje sa na všetky balíčky, ktoré zadávateľ ponúka. Sťažovateľ uvádza, že túto skutočnosť sa zákazník dozvie až keď ho spoločnosť kontaktuje a oznámi mu, že ponuka platí len pre konkrétnu ponuku, ktorá je zobrazená po „rozkliknutí“ všetkých ponúk. Podľa sťažovateľa reklama vyvoláva mylný dojem, že akcia sa vzťahuje na všetky ponuky zadávateľa.
Zadávateľ reklamy v rámci svojho stanoviska o.i. uvádza, že „vo VNETe si zakladáme na jasnej, transparentnej a férovej komunikácií voči potenciálnym zákazníkom. Predmetná akcia, na ktorú naráža sťažovateľ z nášho pohľadu v žiadnom prípade potenciálnych zákazníkov nezavádza – práve naopak, slúži ako odrazový mostík k ponuke služieb, ktoré na danej adrese poskytujeme. V tomto prípade ide o absolútne štandardnú komunikáciu a podmienky akcie ďalej upravuje akciový cenník, ktorý odráža tieto skutočnosti a je uverejnený na našej stránke. Formulácia ako taká slúži ako „highlight“ celej ponuky, kde promujeme aj balík s TV s 9 mesiacmi zdarma ako aj možnosť vybrať si Apple TV bez benefitu zadarmo.“  Zadávateľ priložil vizuál predmetnej reklamy prezentovaný v rámci web stránky a ďalej uvádza, že „v úvode sa uvádza text, že „Internet máte od VNETu na 6 mesiacov zadarmo“. Stačí scrollovať na stránke o niečo nižšie, kde sú v časti „Výber služby“ uvedené dva typy produktov súvisiacich s internetom a to „Internet + T“ a samostatný „Internet“ – a práve v časti pre internet sú jasne a absolútne transparentne vyobrazené všetky balíky služieb s počtom mesiacov zdarma. To, že sa medzi nimi nachádzajú aj balíky s iným ako 6 mesačným zvýhodnením je bežné, štandardné a  absolútne jasné aj pri nezáväznej objednávke služieb. Rovnako tak je akcia komunikovaná jasne aj na billboardoch či reklamných letákoch. Internet na 6 mesiacov zadarmo je v rámci balíka „Optika Ultra 1000“, takže úvodný text o internete na 6 mesiacov zdarma (úvodný „teaser“) nijak neklame – túto službu skutočne ponúkame za podmienok uvedených na webe a na iných reklamných nosičoch, ktoré sú každému záujemcovi od začiatku jasne prezentované. Rovnako tak je akcia komunikovaná prípadným záujemcom našim obchodným oddelením – 100% odráža všetko tak, ako je uvedené na našej webovej stránke. Neexistujú žiadne dodatočné „skryté“ podmienky pre internet na 6 mesiacov zdarma v rámci predmetného balíka, ktoré by neboli vopred uvedené na internete či iných reklamných letákoch, a ktoré by sa záujemcovi dozvedeli až dodatočne. Fakt, že ponúkame aj iné balíky internetu, kde je internet zdarma za iných podmienok (napr. na 3 mesiace, apod.) je štandardné a tiež transparentne prezentované – každý záujemca tieto varianty vidí a môže sa rozhodnúť. Všetky akciové balíky sú jasne oddelené, doba na skúšku a doba používania zdarma je jasne vyobrazená, viď priložené screenshoty. Potenciálny zákazník je tak doslova od kompletnej a transparentnej ponuky vzdialený jeden klik. Zásadne sa ohradzujeme voči tvrdeniu, že reklama či formulácia pôsobí zavádzajúco. Všetky balíky a podmienky pre možnosť získania internetu zadarmo sú jasne zverejnené na webovej stránke a na iných reklamných nosičoch. Jedna z možností je aj avizovaný internet na 6 mesiacov, a to v balíku „Optika Ultra 1000“.“ Zadávateľ poukazuje na bežnú prax predmetnej formy komunikácie reklamnej ponuky aj u iných poskytovateľov uvedených služieb a uvádza, že „tento spôsob prezentácie telekomunikačných služieb je štandardný a bežný, nijak zákazníka neklame ani nezavádza, nakoľko každý záujemca má priamo na webovej stránke zverejnené všetky možnosti a balíky služieb našej spoločnosti, a to vrátane balíka, u ktorého je internet na 6 mesiacov zadarmo. Sťažnosť ako taká je z nášho pohľadu bezpredmetná, keďže kompletná ponuka je doslova dostupná na jeden klik a zodpovedá „teaser textu“ na samostatnej stránke. Z nášho pohľadu je ponuka služieb pre objekt Bory absolútne transparentná a nemal s ňou problém ani developer či správca objektu. Doteraz sme sa nestretli so žiadnou podobnou sťažnosťou. Skutočne tak usudzujeme, že ide o ojedinelý prípad bez vecnej podstaty.“
Popis reklamy:
Na web stránke zadávateľa v časti „Novostavby“ je o.i. uvedená aj ponuka služieb pre oblasť „Bory“ (Bory promenáda, Bory Nový Dvor). Vo vrchnej časti stránky je uvedený základný text v znení: „Špeciálna ponuka pre Bory; Internet máte od VNETu na 6 mesiacov zadarmo. Chcete aj televíziu? Máme pre vás balík na 9 mesiacov zdarma. Nevadí vám platiť od začiatku viazanosti? Dostanete Apple TV. * Ponuka je platná len pre nových zákazníkov pri výbere 24 mesačnej viazanosti.“ Pod textom sa nachádzajú dodatočné informácie v znení: „Zriadenie služieb technikom do 5 dní a teraz aj po 17:00; V jednoduchosti je krása. Máme len to najlepšie a najrýchlejšie pripojenie za cenu 2 obedov; Zriadenie všetkých služieb za €1. K TV balíku prihodíme aj mobilnú aplikáciu na sledovanie zdarma; Bývate vo veľkom? Ponúkame ďalší AP pre lepšie Wi-Fi pokrytie.“
Pod informáciami sú umiestnené konkrétne informácie k jednotlivým „balíkom“ ponúkaných služieb („Internet + TV“; „Internet“), kde pri každej sú uvedené podrobné podmienky, vrátane názvu služby, celkovej ceny, prenosovej rýchlosti ako aj informáciách o dĺžke ponuky služby zdarma (1,3 alebo 6 mesiacov zdarma).
Názor Komisie:
Komisia preskúmala sťažnosť a dôkazový materiál a na základe skutočností, ktoré sú jej známe a z dostupných informácií dospela k týmto záverom:
V zmysle Kódexu reklama nesmie obsahovať klamlivý údaj o vlastnom alebo o cudzom podniku a ani o jeho produktoch; za klamlivý údaj sa považuje aj údaj sám osebe pravdivý, ak môže vzhľadom na okolnosti a súvislosti, v akých sa používa, uviesť priemerného spotrebiteľa do omylu (čl. 14 ods. 2 Kódexu). Komisia sa v predmetnom prípade s názorom sťažovateľa nestotožnila. Reklama voči ktorej smerujú námietky sťažovateľa bola súčasťou webovej stránky zadávateľa, kde zadávateľ prezentuje ponuku svojich služieb vrátane špeciálnej ponuky pre oblasť Bory. Komisia sa nedomnieva, že by predmetná reklama a ponuka služieb obsahovala údaj, či informáciu, ktorá by mohla uviesť priemerného spotrebiteľa do omylu. Reklama zrozumiteľne a jasne informuje o základných parametroch a podmienkach ponuky. Zároveň priamo pod uvedeným „bannerom“, na ktorý odkazuje sťažovateľ sa nachádzajú informácie o jednotlivých balíkoch služieb, s podrobnou špecifikáciou ich parametrov vrátane prenosových rýchlosti a Komisia je toho názoru, že reklama prezentuje informácie a parametre produktu zrozumiteľne, jasne a dostatočne viditeľne a zároveň neobsahuje údaje, ktoré by bolo možné považovať za klamlivé, či zavádzajúce.
Na základe vyššie uvedeného Komisia na svojom zasadnutí, ktoré sa uskutočnilo dňa 25.01.2024 hlasovaním rozhodla, že on-line reklama (web stránka zadávateľa): „Špeciálna ponuka pre Bory“, zadávateľa: VNET a.s. nie je v rozpore s ustanoveniami Kódexu a sťažnosť sťažovateľa nie je opodstatnená. 
Poučenie:
Zadávateľ reklamy alebo sťažovateľ môžu požiadať Radu o preskúmanie nálezu v lehote do troch pracovných dní od odoslania nálezu, len ak zaplatia poplatok a
a) vyšli najavo nové skutočnosti alebo dôkazy, ktoré mohli mať podstatný vplyv na posúdenie reklamy a nemohli sa v konaní uplatniť bez zavinenia osoby, ktorá o preskúmanie žiada,
b) namieta sa porušenie Poriadku alebo
c) namieta sa neoznámenie konfliktu záujmov niektorého člena Komisie.
Poplatok spojený s preskúmaním nálezu vo výške 30 EUR pre fyzickú osobu alebo 300 EUR pre právnickú osobu je potrebné uhradiť na č. účtu Rady: IBAN SK15 1100 0000 0026 2210 7629. Variabilný symbol: číslo sťažnosti uvedené v záhlaví tohto nálezu.
V Bratislave, dňa 5.2.2024
Mária Tóthová Šimčáková
predsedníčka Komisie
Scroll to Top