ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

75 (12-06) Kapor

Sťažovateľ

Fyzická osoba

Zadávateľ

DOXXbet, s.r.o.

Médium

On-line reklama

Stav nálezu
Pozitívny nález
Ustanovenia kódexu:

čl. 10 ods. 4


Rada pre reklamu, Šustekova 51, 851 04 Bratislava
Arbitrážny nález
Arbitrážna komisia Rady pre reklamu (ďalej len „Komisia“) ako orgán Rady pre reklamu (ďalej len „Rada“) príslušný podľa článku 5, druhej hlavy I. časti Etického kódexu reklamnej praxe (ďalej len „Kódex“) postupom podľa čl. IV Rokovacieho poriadku Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu (ďalej len „Poriadok“) vydáva v súlade s čl. V ods. 1 a 2 Poriadku tento
n á l e z :
On-line reklama (Instagram): „doxxbet.sk a veghattila – kapor“
zadávateľa: DOXXbet, s.r.o.
je v rozpore 
s ustanovením čl. 10 ods. 4 Kódexu.
Rada ako združenie etickej samoregulácie zaevidovala sťažnosť od fyzickej osoby, okres Trnava voči reklame, ktorá vznikla v rámci spolupráce spoločnosti DOXXbet, s.r.o. so športovcom Attila Véghom, zverejnenej na Instagrame. Sťažovateľ uvádza, že verejne známa osoba v rámci videa najskôr s udicou vylovuje živého kapra z vane, pričom ako problematickú časť videa vníma sťažovateľ v tom, že neskôr vo videu sedí Attila Végh na sedačke a drží živého kapra zabaleného v deke. Sťažovateľ poukazuje na Zákon o veterinárnej starostlivosti, podľa ktorého je týraním zvieraťa aj prekročenie jeho biologických schopností a zakazuje propagovanie týrania zvierat. Zároveň sťažovateľ ďalej uvádza, že Zákon o reklame zakazuje prezentovať produkty poškodzujúce životné prostredie alebo produkty škodlivé životu alebo zdraviu ľudí, zvierat alebo rastlín bez toho, aby sa na škodlivosť výslovne a zreteľne neupozornilo. Takáto reklama môže podľa názoru sťažovateľa podnecovať k týraniu zvierat, práve preto, lebo zobrazuje využívanie zvieraťa v nevhodných životných podmienkach.
Zadávateľ reklamy v rámci svojho stanoviska o.i. uvádza, že „každá krajina má svoje tradície pre dané obdobia roka a sú zaužívanou súčasťou kultúrnych vzorcov danej komunity. Slovensko má medzi svojimi vianočnými symbolmi konkrétny druh ryby – kapra. Keďže dlhodobo podporujeme rôznorodých športovcov a športové kluby, máme možnosť spolupracovať na reklamných formátoch aj so známymi športovcami. Pre vianočný príspevok na sociálne siete v roku 2023 sme o spoluprácu požiadali Attilu Végha. Našim cieľom bolo vtipnou a vianočnou formou poukázať na online hru s tematikou rýb. V nadväznosti na vianočné zvyklosti, sme kreatívny nápad s využitím vianočného symbolu – kapra – považovali za vhodný do predvianočného času. Attilu Végha sme si ako protagonistu do videa s kaprom zvolili preto, že je známym športovým rybárom a dlhodobým držiteľom rybárskeho lístka. Tieto skutočnosti boli základným predpokladom správneho prístupu a narábaniu so živým kaprom. Natáčací štáb nám v prípravnej fáze natáčania online videa potvrdil, že živého kapra zabezpečí a následne sa oň postará. Počas natáčania sme dbali o správne podmienky pre kapra – živého tvora – brali sme ho ako živú súčasť tímu a nie ako vec. Po natáčaní si živého kapra, v dobrej kondícii, prevzal jeden člen štábu do svojej domácnosti a použil v rámci Vianoc. Keďže sme mysleli na to, že môžu vzniknúť otázky k stavu živého kapra, uviedli sme pri zverejnení online videa na sociálnych sieťach informáciu ohľadom kapra pre sledovateľov sociálnych sietí. Na záver by sme Vás, a rovnako pani sťažovateľku, chceli ubezpečiť, že video, ktoré sme v decembri natočili s pánom Véghom, robili s plnou opatrnosťou a starostlivosťou o živého kapra. Aj z kontextu videa jednoznačne vyplýva, že Attila Végh vnímal kapra ako živú bytosť, ktorú má rád. Attila Végh ho nazýva kaprík a hladká ho. Chceli by sme Vás ubezpečiť, že kapor bol počas natáčania celý čas v napustenej vani. Natáčanie záberu, ktorý prekáža fyzickej osobe v sťažnosti, trval 50 sekúnd. Aj počas tejto krátkej doby, kedy bol kapor vybratý z vane, bol kapor zabalený v mokrej deke. Ihneď po natočení krátkeho záberu bol vložený naspäť do napustenej vane.
Téma týrania zvierat nám nie je ľahostajná a určite sme v tomto prípade kaprovi nechceli spôsobiť žiadnu ujmu na zdraví alebo inak ho poškodiť, ani propagovať nevhodné správanie k zvieratám. Attila Végh vo videu nijako nenavádza na týranie, práve naopak, správa sa ako ku kaprovi tak celkovo k zvieratám s láskou, čo ukázal aj v samotnom videu. Máme za to, že video v žiadnom prípade nenavádzalo k týraniu zvierat. Ďalej uvádzame, že sledovateľom na sociálnych sieťach sa video s kaprom páčilo a viac ako 14 tis. Z nich potvrdilo svoj názor páčivosti tzv. likom.“
Popis reklamy:
Video sa začína zobrazením športovca, Atillu Végha, ktorý sedí v kúpeľni s udicou, nad vaňou, v ktorej pláva kapor a prihovára sa mu: „Móre kaper, dig, móžeš toto robiť de mnou? Papaj!“ Hodí udicu do vane a hovorí:“Víš čo?“. Nasleduje prestrih, ako A. Végh sedí v kresle s kaprom zabaleným v deke, v ruke má smartfón, s otvorenou aplikáciou doxxbet, hladká kapra po hlave a prihovára sa mu: „Vidíš kapríčku múj? Takto sa chytajú kapry. Ne jak ty, lenivec!“. Nasleduje prestrih, kde je vyobrazený A. Végh a text v znení: „Rozbaľovačka o 10 000 €. Vianoce vo véééľkom štýle! Doxxbet je výhra.“ Súčasťou je symbol 18+ a odkaz na zodpovedné hranie. Scéna je sprevádzaná voice-overom v znení: „Rozbaľ si svoje free bety vo vianočných akciách na doxxbete.“
Video je doplnené textom príspevku v znení: „Ak si kaper chyť si dnes 20FS na hre Better wilds zadarmo. PS: O kapríka sme sa dobre postarali a je živý, zdravý
#doxxbet #doxxbetjevyhra #slovensko #slovakia #stavkovanie #tipovanie #zabava #zilina #bratislava #kosice #presov #trencin #trnava #banskabystrica #hokej #futbal #žilina #košice #prešov #attilka #attilavegh #veghattila #bonus #morekaper #zapasy #kaprik #rozbalovacka“
Názor Komisie:
Komisia preskúmala sťažnosť a dôkazový materiál a na základe skutočností, ktoré sú jej známe a z dostupných informácií dospela k týmto záverom:
V zmysle Kódexu reklama nesmie byť v rozpore s dobrými mravmi, pravidlami hospodárskej súťaže a nesmie byť spôsobilá privodiť ujmu inému súťažiteľovi alebo spotrebiteľom (čl. 10 ods. 4 Kódexu). V predmetnom prípade Komisia čiastočne uznala námietky sťažovateľa. Komisia akceptuje, že zadávateľ využíva v rámci vianočnej reklamy určitú vianočnú symboliku ako aj prvky humoru. V danom prípade je však súčasťou príbehu živé zviera – kapor,  pričom spôsob akým hlavný protagonista reklamy s týmto zvieraťom v reklame zaobchádza nemožno považovať za správanie, ktoré je pre živé zviera prirodzené a humánne (napríklad moment, kedy hlavný protagonista drží kapra zabaleného v deke počas hrania on-line hry). Komisia akceptuje, že v rámci kreatívneho spracovania spotu je možné v reklamnom príbehu využiť aj živé zvieratá. Zároveň je však nutné uviesť, že v takomto prípade je potrebné venovať zvýšenú pozornosť tomu, ako bude so zvieratami v rámci reklamy zaobchádzané, v akom kontexte budú zvieratá zobrazené a predovšetkým sa vyhnúť takým zobrazeniam, ktoré zachytávajú zvieratá v neprirodzených podmienkach a spôsobom, ktorý môže byť bez zbytočného opodstatnenia vyhodnotený ako ich týranie. Spôsob akým zadávateľ v predmetnom prípade využil a zobrazil kapra v reklame Komisia nepovažuje za adekvátny, obzvlášť s ohľadom na využitie živého zvieraťa v spote, ani za taký, ktorý je v súlade s dobrými mravmi, a preto reklamu vyhodnotila ako neetickú.
Na základe vyššie uvedeného Komisia na svojom zasadnutí, ktoré sa uskutočnilo dňa 25.01.2024 hlasovaním rozhodla, že on-line reklama (Instagram): „doxxbet.sk a veghattila – kapor“, zadávateľa: DOXXbet, s.r.o. je v rozpore s ustanovením čl. 10 ods. 4 Kódexu a sťažnosť sťažovateľa je opodstatnená. 
Komisia preto v súlade s čl. V ods. 2 písm. a) Poriadku apeluje na zadávateľa reklamy, ktorý sa vyzýva k zmene alebo úprave posúdenej reklamy a k zamedzeniu jej ďalšieho šírenia v predmetnej podobe.  
Poučenie:
Zadávateľ reklamy alebo sťažovateľ môžu požiadať Radu o preskúmanie nálezu v lehote do troch pracovných dní od odoslania nálezu, len ak zaplatia poplatok a
a) vyšli najavo nové skutočnosti alebo dôkazy, ktoré mohli mať podstatný vplyv na posúdenie reklamy a nemohli sa v konaní uplatniť bez zavinenia osoby, ktorá o preskúmanie žiada,
b) namieta sa porušenie Poriadku alebo
c) namieta sa neoznámenie konfliktu záujmov niektorého člena Komisie.
Poplatok spojený s preskúmaním nálezu vo výške 30 EUR pre fyzickú osobu alebo 300 EUR pre právnickú osobu je potrebné uhradiť na č. účtu Rady: IBAN SK15 1100 0000 0026 2210 7629. Variabilný symbol: číslo sťažnosti uvedené v záhlaví tohto nálezu.
V Bratislave, dňa 5.2.2024
Mária Tóthová Šimčáková
predsedníčka Komisie
Scroll to Top