ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Rada pre reklamu bola zapísaná do evidencie samoregulačných orgánov

Zapísaním do evidencie samoregulačných orgánov a mechanizmov sa tak Rada pre reklamu stala prvým orgánom etickej samoregulácie reklamy na Slovensku, ktorý môže popri Rade pre mediálne služby ako zákonný regulátor rozhodovať o konaní subjektov, ktoré sa podriadili samoregulačnému mechanizmu vo veciach upravených v Opčnom protokole k Etickému kódexu reklamnej praxe o reklamnej praxi pri šírení mediálnej komerčnej komunikácie (ďalej len „Protokol“).

Protokol v plnom rozsahu rešpektuje požiadavky pre oblasť mediálnej komerčnej komunikácie podľa zákona o mediálnych službách a vychádza zo zákonných ustanovení právneho poriadku Slovenskej republiky regulujúcich mediálnu komerčnú komunikáciu pri poskytovaní obsahovej služby v televíznom vysielaní, rozhlasovom vysielaní a v audiovizuálnych mediálnych službách na požiadanie, nad ktorých dodržiavaním vykonáva zákonný dohľad práve Rada pre mediálne služby. V spojení so zákonnou úpravou predstavuje Protokol a systém jeho uplatňovania koregulačný mechanizmus v zmysle § 130 zákona o mediálnych službách.

Koregulačný mechanizmus vychádza z pravidla, že o veci, o ktorej rozhodol samoregulačný orgán zapísaný v evidencii, regulátor nekoná. Regulátor môže začať konanie v prípade, že rozhodnutie samoregulačného orgánu je v celkom zjavnom rozpore s Protokolom alebo zákonom alebo je ním uložená sankcia celkom zjavne neprimeraná.

„Veľmi sme uvítali, že v našom priestore vznikol prvý samoregulačný mechanizmus v oblasti tradične regulovanej len represívne. Vnímame to ako zásadný posun k želanému stavu v mediálnej regulácii. Rada pre reklamu má dlhoročné skúsenosti s posudzovaním etickej stránky reklamy, funkčné vzťahy s vysielateľmi aj zadávateľmi reklamy, čo je dobrým základom preto, aby predložený samoregulačný mechanizmus fungoval“, uviedla Marta Danihelová, predsedníčka Rady pre mediálne služby.

Protokol vymedzuje etické pravidlá, za porušenie ktorých, nesie popri šíriteľovi zodpovednosť aj zadávateľ reklamy a ktoré súvisia prevažne s požiadavkami na obsah reklamy (napr. ochrana dôstojnosti a základných práv a slobôd; spoločenská zodpovednosť; ochrana maloletých a pod.). Zároveň vymedzuje pravidlá s výlučnou zodpovednosťou šíriteľa, ktorý na seba preberá zodpovednosť napríklad za dodržiavanie vybraných pravidiel v oblasti editoriálnej zodpovednosti, sponzoringu, umiestňovania produktov, rozoznateľnosti reklamy, časového obmedzenia pri vysielaní reklamy, či prerušovania programov vo vysielaní.

Pri podozrení na porušenie predmetných pravidiel môže fyzická, ale aj právnická osoba podať sťažnosť, ktorá bude posúdená Arbitrážnou komisiou Rady pre reklamu. Po posúdení sťažnosti Komisia vydáva arbitrážny nález, ktorý sa zverejňuje na webovom sídle Rady pre reklamu. V prípade, ak Komisia rozhodne, že reklama porušuje Kódex, vrátane Protokolu, nariadi šíriteľovi aby šírenie reklamy skončil alebo v šírení reklamy nepokračoval, pokiaľ reklama nebude upravená v súlade s etickými pravidlami. Šíriteľ reklamy môže byť taktiež vyzvaný k prijatiu vhodných opatrení na predchádzanie podobným porušeniam v budúcnosti. Ak subjekt, ktorému bola sankcia uložená neoznámi Rade pre reklamu splnenie uloženej povinnosti v ustanovenej lehote alebo uloženú sankciu nesplní Rada pre reklamu podá podnet na začatie konania pred Radou pre mediálne služby.

Protokol je postavený na princípe krajiny pôvodu a dobrovoľnej záväznosti.
K Protokolu pristúpili a k jeho dodržiavaniu sa zaviazali šíritelia, ktorí sú samostatnými členmi RPR (MAC TV, s.r.o./JOJ GROUP, MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s.r.o. / TV Markíza), šíritelia, ktorí sú členmi kolektívneho orgánu RPR (Asociácia rádií Slovenska) a šíritelia, ktorí sa prihlásili k jeho dodržiavaniu na základe individuálneho pristúpenia (C.E.N. s.r.o. / TA3, Rozhlas a televízia Slovenska / RTVS).

Ako uviedol Marcel Grega, generálny riaditeľ televíznej skupiny JOJ Group „JOJ Group považuje zápis Rady pre reklamu ako prvého samoregulačného orgánu za kľúčový k naštartovaniu proaktívnej regulácie mediálnej komunikácie. Vítame tento krok a dúfame, že sa ukáže ako správna cesta, na ktorej nebude dochádzať k porušovaniu zákona a posilní sa spolupráca celého mediálneho trhu tým, že sa budú vyjasňovať pravidlá a formulovať jasné morálne mantinely. Našim cieľom je nielen samoregulácia v oblasti reklamy, ale predovšetkým ochrana maloletých“.

“Oceňujeme zápis Rady pre reklamu ako prvého samoregulačného orgánu, ktorá presadzuje už viac ako 5 rokov účinný samoregulačný systém aj pre oblasť mediálnej komerčnej komunikácie. Vnímame ako dôležité, aby dochádzalo k zjednocovaniu názorov aj v oblasti mediálnej komerčnej komunikácie a tým k nastavovaniu jednotných pravidiel posudzovania reklamy na trhu“, povedal Peter Gažík, generálny riaditeľ skupiny Markíza.

„Reklama je súčasťou vysielania každého rádia, keďže tvorí podstatnú súčasť príjmov, ktoré umožňujú rádiám, aby prinášali poslucháčom obsah, ktorý majú radi. Záleží nám aby sme mali kultivované vysielania, a to naprieč spektrom staníc, ktoré sú zastúpené v Asociácii rádií Slovenska (ARS). Radu pre reklamu (RPR) považujeme za všeobecne akceptovanú autoritu, ktorá svojimi aktivitami dlhodobo prispieva k dodržiavaniu etických pravidiel a preto akceptovaním jej rozhodnutí sme si vedomí, že prispievame ku kultivovaniu reklamného trhu“, tak znie spoločné vyjadrenie rádiových vysielateľov združených v Asociácii rádií Slovenska.

K dodržiavaniu Protokolu sa môžu prihlásiť aj ďalšie subjekty, pričom svoj súhlas byť ním viazané môžu vyjadriť písomne oznámením adresovaným Rade pre reklamu.

Scroll to Top