ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

04 (03/09) billboard "Klasanie ceny" - Toyota Carina

Sťažovateľ

súkr. osoba, Bratislava

Zadávateľ

Toyota Tsusho Slovakia, s.r.o., Bratislava

Médium

billboard

Stav nálezu
Negatívny nález
Ustanovenia kódexu:

I./3.2


Arbitrážna komisia Rady pre reklamu so sídlom v Bratislave, Staré záhrady 1, na svojom zasadnutí dňa 26.3. 1997 vo veci sťažnosti súkromnej osoby z Bratislavy na reklamu spoločnosti Toyota Tsusho Slovakia, s.r.o., Bratislava a reklamnej agentúry ARK/JWT Praha pre porušenie Etických zásad reklamnej praxe platných v Slovenskej republike (ďalej len „Kódex“), vydáva nasledovný

NÁLEZ:

Medializáciou billboardu spoločnosti Toyota Tsusho Slovakia a agentúry ARK/JWT Praha, propagujúceho klesanie ceny automobilu Toyota Carina nedošlo k porušeniu Etických zásad reklamnej praxe platných na území Slovenskej republiky.

ODÔVODNENIE:

Dňa 19.3.1997 obdržala Rada pre reklamu sťažnosť súkromnej osoby z Bratislavy na billboard propagujúci klesanie ceny automobilu Toyota Carina. Arbitrážna komisia Rady pre reklamu zvažovala súlad predmetného billboardu s ustanovením bodu 3.2. časti I. Kódexu a po zvážení všetkých okolností dospela k záveru, že billboard neohrozuje bezpečnosť cestnej premávky.

Arbitrážna komisia Rady pre reklamu hlasovaním rozhodla, že billboard na automobil Toyota Carina nie je v rozpore s ustanovením bodu 3.2. časti I. Kódexu, teda reklama nebola pripravovaná bez pocitu zodpovednosti voči spotrebiteľovi.

Preto Arbitrážna komisia Rady pre reklamu na svojom zasadnutí dospela k záveru, že sťažnosť súkromnej osoby z Bratislavy je neopodstatnená a predmetný billboard neporušuje časť I. bodu 3.2. Kódexu.

V Bratislave, dňa 26.3. 1997

Dr. Pavel Hapák
predseda AK RPR

Scroll to Top