ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

11 (11/01) billboard Pepsi - krava

Sťažovateľ

Slovenský mliekarenský zväz, Bratislava

Zadávateľ

Pepsi – Cola SR

Médium

billboard

Stav nálezu
Negatívny nález
Ustanovenia kódexu:

I./3.3, 3.4, a III./1.1., 3.2.


Arbitrážna komisia Rady pre reklamu so sídlom v Bratislave, Staré Záhrady 1, na svojom zasadnutí dňa 3.11. 1999 vo veci sťažnosti Slovenského mliekárenského zväzu, Bratislava na billboard spoločnosti Pepsi – Cola SR, s.r.o., Bratislava, pre porušenie Etických zásad reklamnej praxe platných v Slovenskej republike (ďalej len Kódex) vydáva nasledovný

NÁLEZ:

Realizáciou billboardovej kampane spoločnosti Pepsi – Cola SR s motívom kravy nedošlo k porušeniu Etických zásad reklamnej praxe platných na území SR.

ODÔVODNENIE:

Rada pre reklamu obdržala sťažnosti od Slovenského mliekárenského zväzu, Bratislava na billboard spoločnosti Pepsi – Cola SR, ktorý zobrazuje kravu s fľašami Pepsi namiesto vemena. Sťažovateľ, dobrovoľné združenie podnikateľských subjektov v oblasti výroby, nákupu, spracovania a predaja mlieka a mliečnych výrobkov, sa cíti predmetným billboardom dotknutý. Motív fiaš Pepsi na mieste vemena dehonestuje podľa sťažnosti mliekárenský odbor a poškodzuje mliekárenské podniky znižovaním predaja mlieka. V sťažnosti ďalej uvádza údaje o poklese spotreby mlieka a mliečnych výrobkov a upozorňuje na akcie podporujúce spotrebu mlieka,ktoré realizuje v koordinácii so štátnou správou.

Sekretariát navrhol Arbitrážnej komisii posúdiť, či v prípade billboardovej kampane s motívom kravy nedošlo k porušeniu ustanovení bodov 3.3 a 3.4 Časti I. a bodu 1.1 Časti III. Kódexu. Tieto stanovujú, že reklama nesmie byť v rozpore s dobrými mravmi hospodárskej súťaže, nesmie byť spôsobilá privodiť ujmu iným súťažiacim alebo spotrebiteľom. Žiadna reklama nesmie ohrozovať dobré meno reklamy ako takej alebo znižovať dôveru v reklamu ako službu spotrebiteľom. Ďalej stanovujú, že spotrebitelia nesmú byť reklamou vedení k tomu, aby produktom priznávali nepomerne vyššiu úžitkovú hodnotu, než zodpovedá ich skutočnej hodnote.

Spoločnosť Pepsi – Cola SR v svojom stanovisku argumentuje, že vyobrazenie na billboardoch považuje za takú reklamnú nadsázku, ktorú je priemerný spotrebiteľ schopný na prvý pohľad rozoznať. Vzhľadom k tomu sa nedomnieva, že by táto reklama akýmkoľvek spôsobom poškodzovala iné produkty.

Členovia Arbitrážnej komisie navrhli preskúmať, či billboard neporušuje ustanovanie bodu 3.2 Časti III. Kódexu, podľa ktorého inzerenti nesmú znižovať hodnotu produktov iných inzerentov, priamo ani náznakom. Reklamy nesmú pre jedno nepriaznivé porovnávanie vyberať jeden konkrétny produkt alebo vlastnosť.

Arbitrážna komisia RPR sa v diskusii zaoberala otázkou, či je kampaň spôsobilá privodiť ujmu iným súťažiacim. Zhodla sa v názore, že billboard neporovnáva kvalitu mlieka a Pepsi. Zaoberala sa otázkou, či je možné, aby na základe predmetného billboardu prisudzovali deti Pepsi vyššiu výživovú hodnotu alebo výživovú hodnotu na úrovni mlieka. V diskusii sa priklonila k stanovisku dotknutej strany, ktoré tvrdí, že nadsázka, použitá na motíve billboardu je dostatočne čitateľná.

Preto Arbitrážna komisia Rady pre reklamu na svojom zasadnutí dospela hlasovaním k záveru, že sťažnosť Slovenského mliekárenského zväzu, Bratislava na billboard spoločnosti Pepsi – Cola SR, s.r.o., Bratislava je neopodstatnená a realizáciou uvedenej kampane nedošlo k porušeniu Kódexu v bodoch 3.3 a 3.4 Časti I. a 1.1 a 3.2. Časti III. Kódexu.

V Bratislave, dňa 17. 11. 1999

Milan Lechnický
predseda AK RPR

Scroll to Top