ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

02 (01/02) billboard "Priama cesta k informáciám"

Sťažovateľ

Slovakia Herold Business Data, Bratislava

Zadávateľ

Slovenské telekomunikácie, a.s.

Médium

billboard

Stav nálezu
Pozitívny nález
Ustanovenia kódexu:

III./4.1.


Arbitrážna komisia Rady pre reklamu so sídlom v Bratislave, Staré záhrady 1, na svojom zasadnutí dňa 20.1. 1998 vo veci sťažnosti spoločnosti Slovakia Herold Business Data, s.r.o.,  Bratislava na billboardy Slovenských telekomunikácií, š.p., Bratislava a reklamnej agentúry EURO RSCG Artmedia, s.r.o., Bratislava pre porušenie Etických zásad reklamnej praxe platných v Slovenskej republike (ďalej len „Kódex“), vydáva nasledovný

NÁLEZ:

Medializáciou billboardu Slovenských telekomunikácií a agentúry EURO RSCG Artmedia došlo k  porušeniu Etických zásad reklamnej praxe platných na území Slovenskej republiky.

ODÔ VODNENIE:

Rada pre reklamu obdržala sťažnosť Slovakia Herold Business Data, s.r.o. z 10.10.1997 na billboard propagujúci Internetovú službu Slovenských telekomunikácií so sloganom „Priama cesta k informáciám“ s dokumentáciou, že sťažovateľ a jeho právni predchodcovia využívajú v svojej komunikácii a tlačových materiáloch identický slogan už od roku 1990. Arbitrážna komisia Rady pre reklamu posudzovala, či je používanie predmetného sloganu zo strany Slovenských telekomunikácií v súlade s ustanovením bodu 4.1. časti III. Kódexu a zvažovala, či ide v prípade použitého sloganu o bežné slovné spojenie alebo využitie cudzieho nápadu. Po zvážení skutočnosti, že nejde dokonca ani o podobnosť, ale použitý slogan je doslovne zhodný, dospela k záveru, že síce nedochádza k zámene, zavádzaniu alebo zmäteniu spotrebiteľa ale došlo k využitiu výsledkov cudzích nápadov a pracovného úsilia v zmysle časti citovaného ustanovenia.

Arbitrážna komisia Rady pre reklamu hlasovaním rozhodla, že použitie sloganu „Priama cesta k informáciám“ na billboardoch Slovenských Telekomunikácií je v rozpore s ustanovením bodu 4.1. časti III. Kódexu.

Preto Arbitrážna komisia Rady pre reklamu na svojom zasadnutí dospela k záveru, že sťažnosť spoločnosti Slovakia Herold Business Data je opodstatnená a využitím predmetného sloganu došlo k porušeniu časti III. bodu 4.1. Kódexu.

V Bratislave, dňa 30.1. 1998

Milan Lechnický
predseda AK RPR

Scroll to Top