ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

11 (09/16) billboard "Tri muchy"

Sťažovateľ

súkr. osoba z Hlohovca

Zadávateľ

EuroTel, a.s., Bratislava

Médium

billboard

Stav nálezu
Negatívny nález
Ustanovenia kódexu:

I./3.2., II./3.3..


Arbitrážna komisia Rady pre reklamu so sídlom Bratislava, Staré záhrady 1, na svojom zasadnutí dňa 17. 09. 1997 posúdila sťažnosť fyzickej osoby na billboard spoločnosti EuroTel „Tri muchy jednou ranou“ a vydáva nasledovný

N Á L E Z :

Uverejnením billboardu spoločnosti EuroTel nedošlo k porušeniu ustanovení časti I. bodov 3.2. a časti II. bodu 3.3. Etických zásad reklamnej praxe, platných na území Slovenskej republiky (ďalej len „Kódex“)

O D Ô V O D N E N I E

Rada pre reklamu obdržala sťažnosť fyzickej osoby zo dňa 20. 06. 1997 na billboard, propagujúci spoločnosť EuroTel v ktorom sťažovateľ uviedol, že výrok uvedený v reklame nepriamo ale predsa navádza nie na komerčný účel ale vzbudzuje potrebu zabíjať a potrebu niečo získať na úkor živých tvorov. Na požiadanie sekretariátu Rady pre reklamu zaujala k reklamám svoje stanovisko spoločnosť EuroTel Bratislava, a.s. ktorá uviedla, že pri tvorbe reklamného sloganu bola využitá len frazeologická jednotka „dve muchy jednou ranou“, ktorá je bežne používaná medzi ľuďmi na vyjadrenie šikovnosti, inteligencie a možno aj šetrenia času.

Arbitrážna komisia dôkladne zvážila argumenty sťažovateľa ako aj spoločnosti EuroTel Bratislava, a.s., ktoré majú do určitej miery svoje opodstatnenie.

Arbitrážna komisia dospela k záveru, že billboard nie je v rozpore s ustanoveniami I. Časti bodu 3.2. a II.Časti bodu 3.3. Kódexu. Reklama neobsahuje navádzanie k násilným aktom, neobsahuje nič čo by ich mohlo podporovať a popularizovať, komunikácia využíva parafrázu slovného spojenia, bežne používaného v slovenskom jazyku. Arbitrážna komisia taktiež konštatuje, že pri tvorbe reklamy bola dosiahnutá dostatočná miera zodpovednosti voči spotrebiteľovi.

Arbitrážna komisia Rady pre reklamu na svojom zasadnutí dospela k záveru, že sťažnosť fyzickej osoby z Hlohovca nie je opodstatnená a predmetnou reklamou nedošlo k porušeniu I. Časti bodu 3.2 a II. Časti bodu 3.3 Kódexu.

V Bratislave dňa 24. 11. 1997Dr. Pavel Hapák
predseda AK RPR

Scroll to Top