ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

08 (06/02) billboardy Generali

Sťažovateľ

Istropolitana/DMB&B, s.r.o., Bratislava

Zadávateľ

Generali Poisťovňa, a.s.Bratislava

Médium

billboard

Stav nálezu
Negatívny nález
Ustanovenia kódexu:

III./4.1


Arbitrážna komisia Rady pre reklamu so sídlom v Bratislave, Staré Záhrady 1, na svojom zasadnutí dňa 30.6. 1999 vo veci sťažnosti reklamnej agentúry Istropolitana/DMB&B, s.r.o., Bratislava na billboardovú kampaň spoločnosti Generali Poisťovňa, a.s., Bratislava pre porušenie Etických zásad reklamnej praxe platných v Slovenskej republike (ďalej len Kódex) vydáva nasledovný

NÁLEZ:

Realizáciou billboardovej kampane spoločnosti Generali Poisťovňa nedošlo k porušeniu Etických zásad reklamnej praxe platných na území SR.

ODÔVODNENIE:

Rada pre reklamu obdržala sťažnosť od reklamnej agentúry Istropolitana/DMB&B na billboardovú kampaň Generali Poisťovne. Podľa názoru sťažovateľa sa billboardy nápadne podobajú na grafickú prezentáciu poisťovne Union (Union Poisťovacia a.s., Bratislava) a dochádza k zámene spoločností a ich reklám u spotrebiteľov. Sťažovateľ vymenoval grafické prvky, ktorými sa billboard podobá na vizuály spoločnosti Union – bordový pás a jeho umiestnenie v spodnej časti, umiestnenie loga do bordového pásu, žltá plocha v kombinácii s bordovým pásom, použitie takmer totožného rezu písma, bordová farba písmen a použitie bordovej plochy s bielym inverzným písmom. Podľa názoru sťažovateľa spojenie všetkých týchto prvkov spôsobuje zámenu spoločností a vedie k parazitovaniu poisťovne Generali na komunikácii poisťovne Union.

Sekretariát navrhol Arbitrážnej komisii posúdiť, či nedošlo k porušeniu ustanovení bodu 4.1 Časti III. Kódexu. Tento stanovuje, že reklamy sa nesmú svojim všeobecným vzhľadom, vyobrazením, použitím sloganov, vizuálnych prezentácií, hudby alebo zvukových efektov podobať na iné reklamy tak, že by mohlo dôjsť k zámene, zavádzaniu, či zmäteniu spotrebiteľa alebo by tak došlo k využitiu výsledkov cudzích nápadov a pracovného úsilia.

Agentúra Mayer & Mayer, s.r.o., Bratislava, ktorá zastrešuje marketingové aktivity spoločnosti Generali Poisťovňa na Slovensku, vo svojom stanovisku uvádza, že billboard zohľadňuje celosvetový design manuál spoločnosti. Vedenie spoločnosti podľa ich vyjadrenia trvá na jeho aplikácii vo všetkých krajinách Európy. Z týchto dôvodov považujú sťažnosť za neopodstatnenú. K stanovisku bola priložená kópia časti spomínaného design mauálu, ktorý presne určuje posadenie loga do pásu, presný odtieň použitých farieb a layout billboardu.

Arbitrážna komisia sa v diskusii zaoberala všetkými citovanými bodmi sťažnosti, v ktorých podľa sťažovateľa spočíva podobnosť prezentácií oboch poisťovní. Dospela v diskusii k záveru, že mnohé vyplývajú z dokumentovaného design manuálu Generali. Sťažnosť na „takmer totožný rez písma“ nepovažovala za relevantnú, pretože všetky finančné inštitúcie zvyknú v svojej komunikácii používať podobný – jednoduchý a seriózny – font písma.

Arbitrážna komisia Rady pre reklamu dospela hlasovaním k záveru, že sťažnosť reklamnej agentúry Istropolitana/DMB&B, s.r.o., Bratislava na billboardovú kampaň spoločnosti Generali Poisťovňa, a.s., Bratislava je neopodstatnená a realizáciou kampane nedošlo k porušeniu Kódexu v bode 4.1 Časti III.

V Bratislave, dňa 6. 7. 1999

Milan Lechnický
predseda AK RPR

Scroll to Top