ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

05 (01/05) direct mail "Veľká hra"

Sťažovateľ

súkr. osoba z Poltára, Žiliny, Petroviec a Bratislavy

Zadávateľ

International Direct Marketing, s.r.o., Bratislava

Médium

mailing

Stav nálezu
Pozitívny nález
Ustanovenia kódexu:

I./3.4., II./2.1. a 4.1.,


Arbitrážna komisia Rady pre reklamu so sídlom v Bratislave, Staré záhrady 1, na svojom zasadnutí dňa 20.1. 1998 vo veci sťažnosti súkromných osôb z Poltára, Žiliny, Petroviec a Bratislavy na pravidlá hry s názvom „Veľká hra“ spoločnosti International Direct Marketing, s.r.o., Galvaniho 8, 821 04 Bratislava posudzovala, či sa spoločnosť svojim konaním nedopustila konania v rozpore s Etickými zásadami reklamnej praxe platných v Slovenskej republike (ďalej len „Kódex“) a vydáva nasledovný

NÁLEZ:

Zaslaním katalógovej ponuky s hrou „Veľká hra“ spotrebiteľom došlo firmou International Direct Marketing, s.r.o. k   zneužitiu dôvery a využitiu nedostatku spotrebiteľových skúseností a znalostí ako aj ku šíreniu údajov, ktoré vzhľadom na okolnosti a súvislostí, v akých sa použili, uviedli príjemcu do omylu, čím došlo k porušeniu II. časti bodu 2.1. a bodu 4.1. Kódexu. Týmto konaním spoločnosť International Direct Marketing, s.r.o. ohrozila dobré meno reklamy ako takej a znížila dôveru v reklamu ako službu spotrebiteľom, čím došlo k porušeniu I. Časti bodu 3.4. Kódexu.

ODÔVODNENIE:

V apríli obdržal sekretariát Rady pre reklamu sťažnosť súkromných osôb z Poltára, Žiliny, Petroviec a Bratislavy, v ktorých sa spotrebitelia sťažovali na pravidlá Veľkej hry spoločnosti International Direct Marketing, s.r.o. Arbitrážna komisia Rady pre reklamu po preskúmaní predmetného ponukového listu zistila, že spoločnosť International Direct Marketing, s.r.o. v ňom adresátov na niekoľkých miestach informovala o ich výhre vo výške 1.000.000 Sk, v niektorých prípadoch mali vyhrať navyše zlaté šperky a drahé kamene, pričom informácie o ďalších podmienkach boli uvedené ďaleko menej výrazne a nedostatočne zrozumiteľne. Arbitrážna komisia sa zhodla na tom, že na základe takejto koncepcie ponuky mohli byť spotrebitelia uvedení do omylu a domnievať sa, že jedinou podmienkou k získaniu výhry je objednanie tovaru z ponukového katalógu. Spoločnosť International Direct Marketing, s.r.o. teda na svoje obchodné účely zneužila dôveru spotrebiteľa, využila nedostatok jeho skúseností a používala údaje v takých súvislostiach a okolnostiach, ktoré uviedli príjemcov do omylu. Arbitrážna komisia na základe hlasovania rozhodla, že spoločnosť International Direct Marketing sa opakovaným porušovaním Kódexu (podľa arbitrážnych nálezov č. 97/02/06 a č. 97/05/11) dopustila aj konania v rozpore s ustanovením bodu 3.4. I. Časti Kódexu.

Preto Arbitrážna komisia Rady pre reklamu na svojom zasadnutí dospela k záveru, že sťažnosti súkromných osôb z Poltára, Žiliny, Petroviec a Bratislavy sú opodstatnené a predmetný ponukový katalóg porušuje ustanovenia časti II. bodu 2.1. a bodu 4.1. a časti I bodu 3.4. Kódexu.

V Bratislave, dňa 2.2.1998Milan Lechnický
predseda AK RPR

Scroll to Top