ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

15 (12/04 EuroTel Tempo 20

Sťažovateľ

súkr. osoba

Zadávateľ

EuroTel a.s., Bratislava

Médium

televízia

Stav nálezu
Pozitívny nález
Ustanovenia kódexu:

II./4.6.


Arbitrážna komisia Rady pre reklamu so sídlom v Bratislave, Grösslingova 45, na svojom zasadnutí dňa 05. 12. 2001 vo veci sťažnosti súkromnej osoby na reklamný spot spoločnosti EuroTel, a.s. pre porušenie Etických zásad reklamnej praxe platných v Slovenskej republike (ďalej len Kódex) vydáva nasledovný

NÁLEZ:

Vo veci vysielania reklamného spotu EuroTel Tempo 20, komisia konštatovala porušenie Etických zásad reklamnej praxe platných na území SR.

ODÔVODNENIE:

Rada pre reklamu obdržala sťažnosť od súkromnej osoby na reklamný televízny spot spoločnosti EuroTel, a.s.. Sťažovateľ uvádza, že pri reklamnom spote Tempo 20 sa nikde neuvádza, že cena 199.- SK je cena bez 23% DHP. Konečného spotrebiteľa to môže zvádzať k domienke, že je to výhodná ponuka a až pri uzatváraní zmluvy sa dozvie, že k uvedenej sume sa priratáva 23% DPH. Sťažovateľ preto tvrdí, že uvedený spot je pre spotrebiteľa zavádzajúci.

Na dotknutú reklamu EuroTel Tempo 20 Rade pre reklamu poskytla stanovisko spoločnosť EuroTel a.s., Bratislava. V stanovisku sa uvádza, že spoločnosť EuroTel a.s., v rámci marketingovej komunikácie využíva na uvedenie a podporu produktov a služieb široké spektrum komunikačných kanálov. Aj v prípade komunikácie nového programu služieb Tempo 20 bolo použitých niekoľko mediálnych nosičov. Vzhľadom na to, že televízny spot je prísne ohraničený svojou dľžkou trvania, bolo možné odkomunikovať len základné atribúty danej služby. V dalších typoch médií ako inzerát, abribus, plagát a leták boli uvedené podrobnejšie informácie ako aj informácia že daný poplatok za službu je uvedený bez DPH. Spoločnosť EuroTel a.s., Bratislava v stanovisku uvádza že nebolo jej zámerom zákazníkov závadzať.

Sekretariát navrhol Arbitrážnej komisii posúdiť, či v prípade daného spotu nedošlo k porušeniu ustanovení bodov 2.1, 4.1 a 4.6 (najmä druhá veta) Časti II. Kódexu.

Arbitrážna komisia sa v diskusii zaoberala všeobecným „trendom“ uvádzania ceny bez DPH, pričom ale vo väčšine prípadov s poznámkou, že cena je bez DPH alebo, že sa k nej priratúva DPH. Okrem toho aj podľa Občianskeho zákonníka sa za cenu chápe tá finálna suma, ktorú občan má zaplatiť.

Arbitrážna komisia na základe posúdenia sťažnosti a po diskusii hlasovaním dospela k záveru, že daný televízny spot, na rozdiel od ostatných materiálov spoločnosti EuroTel a.s., zavádza spotrebiteľa vynechavaním skutočnosti, že k uvedenej sume 199.- SK je potrebné ešte prirátať 23% DPH a teda, že uvedená cena nie je pre spotrebiteľa konečná. Takto koncipovaná reklama je v rozpore s ustanovením bodu 4.6. Časti II. Kódexu, ktorý znie:

4.6/II.

Reklama sa musí vyhnúť informáciám a prezentáciám, ktoré budú pravdepodobne zavádzať spotrebiteľov, či už vynechaním, dvojzmyselnosťou alebo zveličovaním, s výnimkou prípadov, kedy ide o jasnú hyperbolizáciu. Zvláštnu pozornosť treba venovať informáciám týkajúcich sa charakteristiky a účinku produktu, jeho ceny, bezplatnej ponuky, podmienok predaja, distribúcie, identity prezentovaných osôb a ocenení.


Preto Arbitrážna komisia Rady pre reklamu na svojom zasadnutí dospela hlasovaním k záveru, že sťažnosť na televízny spot EuroTel Tempo 20 je opodstatnená a jeho vysielanie bolo posúdené ako porušenie Kódexu v bode 4.1 Časti III.

V Bratislave, dňa 05. 12. 2001

Milan Lechnický
predseda AK RPR

Scroll to Top