ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

14 (12/03) inzerát - "TOP-MED kľúč k Vášmu zdraviu"

Sťažovateľ

2×15=18, s.r.o.

Zadávateľ

TOP – MED a.s., Bratislava

Médium

print

Stav nálezu
Negatívny nález
Ustanovenia kódexu:

III./4.1.


Arbitrážna komisia Rady pre reklamu so sídlom v Bratislave, Grösslingova 45, na svojom zasadnutí dňa 05. 12. 2001 vo veci sťažnosti spoločnosti 2×15=18, s.r.o., Bratislava na inzerát spoločnosti TOP-MED a.s., Bratislava pre porušenie Etických zásad reklamnej praxe platných v Slovenskej republike (ďalej len Kódex) vydáva nasledovný

NÁLEZ:

Vo veci inzerátu spoločnosti TOP-MED a.s., Bratislava Arbitrážna komisia nekonštatovala porušenie Etických zásad reklamnej praxe platných na území SR.

ODÔVODNENIE:

Rada pre reklamu obdržala sťažnosť od spoločnosti 2×15=18, s.r.o., Bratislava na inzerát spoločnosti TOP-MED a.s., Bratislava

Sťažovateľ uvádza, že spoločnosť TOP-MED a.s. svojou reklamou porušila etický kódex v bode 4.1 Časti III. Kódexu tým že napodobnila motív reklamnej kampane, ktorý sťažovateľ začal pre svojho klienta Porsche, Bratislava verejne komunikovať na začiatku tohto roka, pričom spoločnosť TOP-MED a.s. začala komunikovať podobný motív v Bratislavských novinách omnoho neskôr .

K sťažnosti sa nevyjadrila ani spoločnosť TOP-MED a.s., ani reklamná agentúra, ktorá predmetný inzerát vytvorila.

Sekretariát navrhol Arbitrážnej komisii posúdiť, či v prípade uvedeného reklamného inzerátu nedošlo k porušeniu ustanovení bodu 4.1, Časti III. Kódexu.

4.1/II.

Reklamy sa nesmú svojím všeobecným vzhľadom, vyobrazením, použitím sloganov, vizuálnych prezentácií, hudby alebo zvukových efektov podobať na iné reklamy tak, že by mohlo dôjsť k zámene, zavádzaniu či zmäteniu spotrebiteľa alebo by tak došlo k využitiu výsledkov cudzích nápadov a pracovného úsilia.


Napriek tomu, že na dotknutú reklamu Rade pre reklamu nebolo poskytnuté stanovisko ani od spoločnosťi TOP-MED a.s., ani od reklamnej agentúry, Arbitrážna komisia sťažnosť posúdila a po diskusii dospela k záveru, že daný inzerát sa svojím spracovaním nedostal do rozporu s etikou reklamy. Zadavateľ v ňom ponúka služby zamerané na riešenie zdravotných problémov v zdravotníckom zariadeni. Nepredáva motorové vozidlá a neponúka ani podobné služby. Z toho dôvodu nemôže dôjsť k zámene, zavádzaniu či zmäteniu spotrebiteľa. Z rovnakého dôvodu nebola dotknutá reklama posúdená ani ako využitie cudzieho nápadu, keďže u takto inak obsahovo stvárnenej reklamy sa využitie cudzieho nápadu nepreukázalo a Arbitrážna komisia nedospela k záveru, že bolo porušené uvedené ustanovenie Kódexu.

Preto Arbitrážna komisia Rady pre reklamu na svojom zasadnutí dospela hlasovaním k záveru, že sťažnosť na inzerát spoločnosti TOP-MED a.s. je neopodstatnená a distribúcia uvedeného inzerátu nebola posúdená ako porušenie Kódexu v bode 4.1 Časti III.

V Bratislave, dňa 05. 12. 2001

Milan Lechnický
predseda AK RPR

Scroll to Top