ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

10 (06/05) inzeráty na pudingy

Sťažovateľ

ZOT, s.r.o., Bratislava

Zadávateľ

Rajo, a.s., Bratislava

Médium

print

Stav nálezu
Pozitívny nález
Ustanovenia kódexu:

III./3.1 a 3.2.


Arbitrážna komisia Rady pre reklamu so sídlom v Bratislave, Staré Záhrady 1, na svojom zasadnutí dňa 30.6. 1999 vo veci sťažnosti spoločnosti ZOTT, s.r.o., Bratislava na inzeráty spoločnosti Rajo, a.s., Bratislava na kakaové a vanilkové pudingy pre porušenie Etických zásad reklamnej praxe platných v Slovenskej republike (ďalej len Kódex) vydáva nasledovný

NÁLEZ:

Uverejnením inzerátov na kakaové a vanilkové pudingy spoločnosti Rajo došlo k porušeniu Etických zásad reklamnej praxe platných na území SR.

ODÔVODNENIE:

Rada pre reklamu obdržala sťažnosť spoločnosti ZOTT, s.r.o., Bratislava na inzeráty spoločnosti Rajo, a.s., Bratislava. Rajo nimi propaguje nové produkty – kakaové a vanilkové pudingy. Zástupcovia spoločnosti ZOTT v sťažnosti uviedli, že ako firma dovážajúca na slovenský trh pudingy so šľahačkou majú výhrady voči slovným spojeniam uvedeným v inzerátoch. Sťažovateľ namieta voči formuláciám „Má hustú konzistenciu a prirodzenú domácu chuť, lebo na rozdiel od podobných produktov, je vyrobený z výživného polotučného mlieka. Neobsahuje šľahačku s aditívnymi látkami a preto je vhodný aj pre malé deti.“ v jednom inzeráte a „Vyrobili ma z výživného polotučného mlieka a nie odstredeného ako niektorých mojich konkurentov. Neobsahujem šľahačku s aditívnymi látkami, a preto ma môžu konzumovať aj malé deti.“ v inzeráte druhom.

Sekretariát navrhol Arbitrážnej komisii posúdiť, či nedošlo k porušeniu ustanovení bodov 3.1 a 3.2 Časti III. Kódexu. Podľa nich reklama nesmie útočiť na iné produkty, inzerentov alebo reklamy a nesmie sa snažiť takéto výrobky, inzerentov alebo reklamy diskreditovať a to ani priamo alebo nepriamo. Reklama ďalej nesmie znižovať hodnotu produktov iných inzerentov, a to ani priamo a ani náznakom.

Spoločnosť Rajo v svojom stanovisku uvádza, že spomenutou inzerciou neútočila na firmu ZOTT. Chceli len zdôrazniť charakter produktu. Ďalej upozorňuje na fakt, že porovnávanie vlastností produktov je bežne používané v reklamných kampaniach, napríklad na pracie prášky. Uvádzajú, že nebolo ich úmyslom znižovať hodnotu produktov firmy ZOTT a formuláciou, že puding neobsahuje šľahačku s aditívnymi látkami iba charakterizovali vlastný produkt.

Arbitrážna komisia dospela v diskusii k záveru, že podľa Kódexu je neprípustné znižovať hodnotu iných produktov hoci aj náznakom, k čomu v tomto prípade došlo tvrdením, že produkt neobsahuje šľahačku s aditívnymi látkami a preto ho môžu konzumovať aj malé deti. Toto tvrdenie môže vytvoriť v spotrebiteľovi dojem, že konkurenčné produkty s obsahom akýchkoľvek aditívnych látok v šľahačke nie sú vhodné na konzumáciu pre malé deti, a tým menej vyhovujú požiadavkám zdravej výživy.

Preto Arbitrážna komisia Rady pre reklamu na svojom zasadnutí dospela hlasovaním k záveru, že sťažnosť spoločnosti ZOTT, s.r.o., Bratislava na inzeráty spoločnosti Rajo, a.s., Bratislava na kakaové a vanilkové pudingy je opodstatnená a uverejnením inzerátov došlo k porušeniu Kódexu v bodoch 3.1 a 3.2 Časti III.

V Bratislave, dňa 6. 7. 1999

Milan Lechnický
predseda AK RPR

Scroll to Top