ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

03 (01/03) inzercia "Červená čiapočka"

Sťažovateľ

súkr. osoba, Bratislava

Zadávateľ

Rádio Regtime

Médium

print

Stav nálezu
Pozitívny nález
Ustanovenia kódexu:

II./ 3.2. a 3.3.


Arbitrážna komisia Rady pre reklamu so sídlom v Bratislave, Staré záhrady 1, na svojom zasadnutí dňa 20.1. 1998 vo veci sťažností súkromnej osoby z Bratislavy a Slobody zvierat na inzerát Rádia Ragtime agentúry Knut & Knut, s.r.o., Bratislava pre porušenie Etických zásad reklamnej praxe platných v Slovenskej republike (ďalej len „Kódex“), vydáva nasledovný

NÁLEZ:

Medializáciou inzerátu Rádia Ragtime a agentúry Knut & Knut došlo k  porušeniu Etických zásad reklamnej praxe platných na území Slovenskej republiky.

ODÔVODNENIE:

Rada pre reklamu obdržala sťažnosť súkromnej osoby z Bratislavy z 13.11.1997 a Slobody zvierat z 28.11.1997 na inzerát propagujúci Rádio Ragtime s vyobrazením mladej ženy, ktorá s krvou kvapkajúcou z úst stojí s úsmevom pri posteli, na ktorej sú roztrhané zvyšky zvieraťa so sloganom „Je dobré byť sám sebou“. Sekretariát navrhol Arbitrážnej komisii posúdiť, či inzerát nie je v rozpore s ustanovením bodu 3.3. časti II. Kódexu a teda či nejde o propagáciu násilia. Arbitrážna komisia Rady pre reklamu navrhla tiež zvážiť, či uvedený inzerát je v súlade s ustanovením bodu 3.2. časti I. Kódexu, teda či predmetný inzerát bol pripravovaný s pocitom zodpovednosti voči spotrebiteľovi. Arbitrážna komisia sa podrobne zaoberala stanoviskom agentúry Knut & Knut a skutočnosťou, že inzerát využíva motív zo všeobecne známej rozprávky o Červenej čiapočke a jeho negáciou ilustruje posolstvo pre mladú generáciu. Arbitrážna komisia nakoniec dospela k názoru, že uvedený motív nie je z inzerátu dostatočne čitateľný a tým nad ním prevažuje motív výrazného násilia. Naviac vzhľadom na to, že inzerát sa obracia na mládež ako cieľovú skupinu došla hlasovaním k záveru, že nebol pripravený s dostatočnou mierou zodpovednosti voči spotrebiteľovi a je možné ho vnímať ako popularizáciu násilného aktu a rozhodla, že predmetný inzerát je v rozpore s ustanoveniami bodu 3.2. časti I. a bodu 3.3 časti II. Kódexu.

Preto Arbitrážna komisia Rady pre reklamu na svojom zasadnutí dospela k záveru, že sťažnosť súkromnej osoby z Bratislavy a Slobody zvierat je opodstatnená a medializáciou predmetného inzerátu došlo k porušeniu časti I. bodu 3.2. a časti II. bodu 3.3 Kódexu.

V Bratislave, dňa 30.1. 1998

Milan Lechnický
predseda AK RPR

Scroll to Top