ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

08 (06/02) inzercia - "Oci, čo je to softvér?"

Sťažovateľ

Monitoring RPR

Zadávateľ

Microsoft Slovakia, s.r.o.

Médium

print

Stav nálezu
Pozitívny nález
Ustanovenia kódexu:

II./2.1., 4.1.,


Arbitrážna komisia Rady pre reklamu so sídlom v Bratislave, Grösslingova 45, na svojom zasadnutí dňa 14. 6. 2001 vo veci sťažnosti súkromnej osoby z Bratislavy na inzerát „Oci, čo je to softvér?“ spoločnosti Microsoft Slovakia, s.r.o. pre porušenie Etických zásad reklamnej praxe platných v Slovenskej republike (ďalej len Kódex) vydáva nasledovný

NÁLEZ:

Vo veci uverejnenia inzerátu „Oci, čo je to softvér?“ spoločnosti Microsoft Slovakia, s.r.o. Arbitrážna komisia konštatovala porušenie Etických zásad reklamnej praxe platných na území SR.

ODÔVODNENIE:

Rada pre reklamu obdržala sťažnosť súkromnej osoby z Bratislavy na inzerát spoločnosti Microsoft Slovakia, s.r.o. – „Oci, čo je to softvér?“. Podľa sťažovateľa viaceré formulácie reklamy („Iba legálny operačný systém Microsoft Windows vám dáva možnosti využívať počítač v plnom rozsahu pri práci alebo hrách, bez rizika z právneho postihu.“) vytvárajú dojem, že používaním iných operačných systémov, i v prípade, ak ho má užívateľ legálne, riskuje právny postih. Týmto sa podľa sťažovateľa zadávateľ dopúšťa porušenia ustanovení týkajúcich sa zneužívania dôvery a nedostatku znalostí spotrebiteľa a klamlivej reklamy.

Sekretariát navrhol Arbitrážnej komisii posúdiť, či v prípade daných inzerátov nedošlo k porušeniu ustanovení bodov 2.1, 3.1, 4.1 a 4.2 Časti II. a 1.1, 3.1, 3.2 a 5.2 Časti III. Kódexu.

2.1/II.

Reklama nesmie byť koncipovaná tak, aby zneužívala dôveru spotrebiteľa alebo využívala nedostatok jeho skúseností alebo znalostí alebo jeho dôverčivosť.

3.1/II.

Reklama nesmie bez oprávneného dôvodu využívať motív strachu, vytvárať pociť strachu a prezentovať produkt ako vhodný prostriedok na odstránenie strachu.

4.1/II.

Reklama nesmie šíriť klamlivé údaje o vlastnom alebo cudzom podniku ani o jeho produktoch. Klamlivý údaj je aj údaj sám osebe pravdivý, avšak vzhľadom na okolnosti a súvislosti, v akých sa používa, môže príjemcu reklamného posolstva uviesť do omylu.

4.2/II.

Reklama nesmie na základe klamlivých údajov získavať vlastnému alebo cudziemu podniku prospech na úkor iného.

1.1/III.

Spotrebitelia nesmú byť reklamou vedení k tomu, aby produktom priznávali nepomerne vyššiu úžitkovú hodnotu, než zodpovedá ich skutočnej hodnote.

3.1/III.

Reklama nesmie útočiť na iné produkty, inzerentov alebo reklamy a nesmie sa snažiť takéto výrobky, inzerentov alebo reklamy diskreditovať, a to ani priamo alebo nepriamo. Za porušenie tohto ustanovenia sa považuje aj reklama používajúca meno alebo logo produktu iného inzerenta alebo meno alebo logo inzerenta bez jeho predchádzajúceho súhlasu.

3.2/III.

Inzerenti nesmú znižovať hodnotu produktov iných inzerentov, a to ani priamo a ani náznakom. Reklamy nesmú pre jedno nepriaznivé porovnávanie vyberať jeden konkrétny produkt alebo vlastnosť.

5.2/III.

Takéto konkrétne osobné odporučenia alebo podporné tvrdenia nesmú obsahovať žiadne tvrdenie alebo názory, porušujúce ustanovenia tohto kódexu a nesmú sa používať spôsobom, pri ktorom je pravdepodobné, že bude zavádzať spotrebiteľa.


V stanovisku spoločnosti Microsoft Slovakia, s.r.o. sa uvádza, že inzerát je na produkty spoločnosti Microsoft, z čoho vyplýva, že v inzeráte sa porovnáva používanie legálneho operačného systému MS Windows voči nelegálnemu, čo podľa zadávateľa jednoznačne vyplýva z kontextu inzerátu. Podľa spoločnosti Microsoft Slovakia, s.r.o. uvedený inzerát nijakým spôsobom nezavádza verejnosť, pretože informácie v inzeráte sú jednoznačne vzťahované k produktom spoločnosti Microsoft, čo je v inzeráte opakovane uvádzané.

Arbitrážna komisia sa na inzerát pozerala z pohľadu bežného spotrebiteľa a uznala, že bežný spotrebiteľ môže inzerát vnímať ako zavádzajúci. Inzerát by neporušoval kódex v prípade, že by sa vo vete „Iba legálny operačný systém Microsoft Windows vám dáva možnosti využívať počítač v plnom rozsahu pri práci alebo hrách, bez rizika z právneho postihu.“ vynechalo slovíčko „iba“ resp. „Microsoft Windows“. Veta ako znie v inzeráte je však zavádzajúca a klamlivá, pretože existujú aj iné operačné systémy, ktoré dávajú možnosti využívať počítač v plnom rozsahu a bez rizika právneho postihu. Arbitrážna komisia sa v diskusii zhodla, že v danom prípade je motív inzerátu dobrý, ale pri formulácii textu vznikla štylistická chyba, ktorá zapríčinila, že výsledný efekt je zavádzajúci a klamlivý.

Preto Arbitrážna komisia Rady pre reklamu na svojom zasadnutí dospela hlasovaním k záveru, že sťažnosť súkromnej osoby z Bratislavy na inzerát spoločnosti Microsoft Slovakia, s.r.o. je opodstatnená a uverejnenie uvedených inzerátov bolo posúdené ako porušenie Kódexu v bodoch 2.1 a 4.1 Časti II.

V Bratislave, dňa 20. 6. 2001

Milan Lechnický
predseda AK RPR

Scroll to Top